Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Gaz naturel

2024/S 12-031856  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Pozna?: Gaz naturel 2024/S 012-031856 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa Adresse postale: ul. Fredry 12 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-701 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Kia?ka-Kosowska Courriel: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl TÈlÈphone: +48 618561609 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kowr Adresse du profil díacheteur: https://kowr.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zadania wynikaj?ce z polityki pa?stwa w szczegÛlno?ci w zakresie wdra?ania i stosowania instrumentÛw wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarÛw wiejskich
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?c? sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? w okresie 01.01.2024 ñ 31.12.2024. NumÈro de rÈfÈrence: POZ.WOP.260.62.2023
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
cz??? 1: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Fredry 12, ul. Przepadek 10, ul. Karpia
   9.  cz??? 2: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektu zlokalizowanego w Pile ul. Motylewska
   7.  cz??? 3: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektu zlokalizowanego w Pardalinie 1A, 63-421 Przygodzice.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 271 809.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Poznaniu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel 65210000 Distribution de gaz
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Pozna?: ul. Fredry 12, ul. Przepadek 10, ul. Karpia
   9. 
II.2.4) Description des prestations:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Fredry 12, ul. Przepadek 10, ul. Karpia
   9. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Pile
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel 65210000 Distribution de gaz
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Pi?a: ul. Motylewska 7
II.2.4) Description des prestations:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Fredry 12, ul. Przepadek 10, ul. Karpia
   9. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Pardalin
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel 65210000 Distribution de gaz
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL416 Kaliski Lieu principal d'exÈcution:
Pardalin 33, 63-421 Przygodzice.
II.2.4) Description des prestations:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Fredry 12, ul. Przepadek 10, ul. Karpia
   9. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Post?powanie w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 213 w zwi?zku z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych tj. w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione. Do poprzedniego post?powania dotycz?cego tego samego przedmiotu zamÛwienia o sygnaturze POZ.WOP.260.45.2023 nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 193-605033
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektÛw zlokalizowanych w Poznaniu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 9730421440 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 229 321.87 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 175 495.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektu zlokalizowanego w Pile
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 9730421440 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 124B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 92 875.23 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 71 441.52 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?ca sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? do obiektu zlokalizowanego w Pardalin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 9730421440 Adresse postale: Al. Jerozlimskie 124B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 32 740.54 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 24 871.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: kancelaria@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 223923101 Fax: +48 223923102
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmuj?c? sprzeda? gazu oraz ?wiadczenie us?ugi jego przesy?u i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Pozna? w okresie 01.01.2024 ñ 31.12.2024. 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel 
65210000 - Distribution de gaz