Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 21/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Implants orthop╚diques

2023/S 58-172230  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Pozna?: Implants orthop╚diques 2023/S 058-172230 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu , im. prof. Ludwika Bierkowskiego Num╚ro national d'identification: 7811617330 Adresse postale: ul. Dojazd 34, 60-631 Pozna? Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-631 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha? Flis Courriel: zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalmswia.poznan.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/transakcja/742624 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa implant█w ortopedycznych i naczyniowych oraz jednorazowych wyrob█w medycznych dla Pracowni Naczyniowej Num╚ro de r╚f╚rence: Zp/p/6/2023
II.1.2) Code CPV principal 33183100 Implants orthop╚diques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Opis przedmiotu zam█wienia zosta? okre?lony w Rozdz. III.SWZ oraz za??czniku nr 2
   1.  Przedmiotem zam█wienia jest dostawa implant█w ortopedycznych i naczyniowych
   2.  Opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ formularzu asortymentowo-cenowym.
   3.  Przedmiot zam█wienia dostarczony b?dzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? z?o?enia ofert cz??ciowych.
   5.  Zam█wienie zosta?o podzielone na 13 cz??ci
   6.  Ofert? mo?na sk?ada? w odniesieniu do jednej lub wi?cej cz??ci zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Implanty kr?gos?upowe
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 13 000,00 z? (Trzyna?cie tysi?cy)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Proteza ?elowa kr??ka mi?dzykr?gowego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 6 500,00 z? (Sze?? tysi?cy pi??set)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 4 000,00 z? (Cztery tysi?ce)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
System kompatybilnych endoprotez pierwotnej i rewizyjnej
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 14 000,00 z? (Czterna?cie tysi?cy)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Implanty do zespole? kostnych
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 4 000,00 z? (Cztery tysi?ce)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Implanty rekonstrukcyjne
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 z? (Dwa tysi?ce pi??set)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Ostrze do nap?d█w ortopedycznych
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 1 400,00 z? (Jeden tysi?c czterysta)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Endoprotezy tymczasowe
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 2 900,00 z? (Dwa tysi?ce dziewi??set)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Trzpienie rewizyjne
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 4 000,00 z? (Cztery tysi?ce)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Endoprotezy poresekcyjne
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthop╚diques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 12 000,00 z? (Dwana?cie tysi?cy)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Protezy naczyniowe dziane
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 Proth╦ses vasculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 8 000,00 z? (Osiem tysi?cy))
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stenty urologiczne
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 Proth╦ses vasculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 2 700,00 z? (Dwa tysi?ce siedemset)
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Introduktory, cewniki diagnostyczne, prowadniki
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 Proth╦ses vasculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 P
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj?cy informacj? o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta? okre?lony w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni? podano w Za??czniku nr 2 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo - cenowy) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zam█wienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w ▀ 1 Za??cznika nr 5 do SWZ wz█r umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy dla tej cz??ci wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 1 700,00 (Jeden tysi?c siedemset)
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki realizacji przedmiotu zam█wienia obj?tego niniejszym przetargiem nieograniczonym, w tym spos█b i terminy zap?aty, rozliczenia za realizacj? zam█wienia, warunki gwarancji, obowi?zki stron i inne istotne postanowienia ˝ zamawiaj?cy okre?li? we wzorze umowy, kt█re wi??? zamawiaj?cego oraz wykonawc█w ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 21/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 19/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 21/04/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
I kwarta? 2025 r.
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Przedmiotowe ?rodki dowodowe wymagane do z?o?enia wraz z ofert? okre?lone s? w Rozdz. III.12 SWZ Podstawy wykluczenia z post?powania okre?lone s? w Rozdz V.SWZ Warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone s? w Rozdz. VI.SWZ Wykaz o?wiadcze? i dokument█w sk?adanych wraz z ofert? okre?lone s? w Rozdz. VII.SWZ Podmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s? w Rozdz. VIII.SWZ Wymagania dotycz?ce wadium zosta?y okre?lone w Rozdz. XII.SWZ
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu przedmiotowego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  Wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art.505 ust. 2 5 ustawy.
   3.  W przedmiotowym post?powaniu Wykonawcy przys?uguj? ni?ej wymienione ?rodki ochrony prawnej.
   3. 1 Odwo?anie.
   3. 2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3. 3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno??, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3. 4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.
   3. 5. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia za pomoc? ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si?:
   4. 1.w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?a przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przes?ana w inny spos█b;
   4. 2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej;
   4. 3.w przypadku innych czynno?ci ni? wskazane w pkt.
   4. 1. i
   4. 2. w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Skarga do s?du
   5. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5. 2. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych
   5. 3. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora publicznego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   5. 4. W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwo?ania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/03/2023 Dostawa implant█w ortopedycznych i naczyniowych oraz jednorazowych wyrob█w medycznych dla Pracowni Naczyniowej 21/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33183100 - Implants orthopÚdiques 
33184200 - ProthŔses vasculaires