Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2022/S 226-650031  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Pozna?: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2022/S 226-650031 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Pozna?ska Adresse postale: Pl. M. Sk?odowskiej- Curie 5 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-965 Pays: Pologne Courriel: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl TÈlÈphone: +48 616653538 Fax: +48 616653738 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.put.poznan.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Politechniki Pozna?skiej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. NumÈro de rÈfÈrence: AN/ZP/112/22
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Politechniki Pozna?skiej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, opis wymaga? zamawiaj?cego w zakresie realizacji i odbioru okre?laj?: - opis przedmiotu zamÛwienia ñ cz??? II SWZ, - projektowane postanowienia umowy ñ cz??? IV SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zasady zastosowania prawa opcji zosta?y szczegÛ?owo okre?lone w Cz??ci II i IV SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem post?powania jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Politechniki Pozna?skiej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
   2.  Dostarczanie energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, w szczegÛlno?ci na warunkach okre?lonych przez ustaw? z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
   3.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? energii elektrycznej w planowanej ilo?ci 10477 MWh w planowanym terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
   4.  W toku realizacji Umowy Zamawiaj?cy zastrzegaj? sobie prawo do zwi?kszenia o 1572 MWh ??cznej ilo?ci energii podanej w pkt
   3.  Zaistnienie okoliczno?ci, o ktÛrej mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u Umowy dla przedmiotu zamÛwienia. Zwi?kszenie ilo?ci zakupionej energii dla danej cz??ci przedmiotu zamÛwienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy mo?e nast?pi? wy??cznie z zastosowaniem prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 PZP.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktÛrego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u. Warunek uruchomienia prawa opcji przewiduj? stosowne zapisy Umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
SzczegÛ?owy opis prawa opcji zawarty jest w par. 11 cz??ci IV SWZ. Prawem opcji jest mo?liwo?? zwi?kszenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej Umowy do warto?ci powi?kszonej o 1571,550 MWh dla wszystkich PPE ??cznie w stosunku do zamÛwienia podstawowego, co stanowi 15% zamÛwienia podstawowego. Zamawiaj?cy poni?ej wskazuje szacowane ilo?ci energii elektrycznej dla zamÛwienia podstawowego oraz maksymalne ilo?ci energii elektrycznej z wykorzystaniem prawa opcji: - zamÛwienie podstawowe 10477,000 MWh - prawo opcji 1571,550 MWh co daje maksymalny wolumen ca?kowity 12048,550 MWh. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktÛrego mo?e, ale nie musz? skorzysta? w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych, o ktÛrych mowa w art. 7 pkt 15 PZP. Powody niedokonania podzia?u: Kumulacja wolumenu w ramach jednej cz??ci przedmiotu zamÛwienia umo?liwia uzyskanie bardziej atrakcyjnych stawek jednostkowych dla dostaw energii elektrycznej. Podzia? zamÛwienia na cz??ci z uwagi na charakter przedmiotu dostaw grozi?by nadmiernymi trudno?ciami technicznymi i ko
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 213-610082
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Politechniki Pozna?skiej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podstawa prawna art. 255 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenia zamÛwienia, je?eli nie z?o?ono ?adnego wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ?adnej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym post?powaniu, do up?ywu terminu sk?adania ofert nie wp?yn??a ?adna oferta.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   2. Odwo?anie wnosi si? w terminie
:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   3. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Politechniki Pozna?skiej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité