Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Location de lignes terrestres de communication

2023/S 194-607222  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Pozna?: Location de lignes terrestres de communication 2023/S 194-607222 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ENEA Operator sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Strzeszy?ska 58 Ville: Pozna? Code NUTS: PL4 Makroregion pó?nocno-zachodni Code postal: 60-479 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karol Olejnik Courriel: karol.olejnik@enea.pl Téléphone: +48 618848733 Fax: +48 618845620 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.operator.enea.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://zamowienia.enea.pl
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dzier?awa 2 w?ókien ?wiat?owodowych w relacji GPZ Szamotu?y - GPZ Tarnowo Podgórne - GPZ Sady - GPZ Kiekrz - GPZ Pi?tkowo Numéro de référence: RPUZ/P/0480/2023/EC
II.1.2) Code CPV principal 64214400 Location de lignes terrestres de communication
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Dzier?awa 2 w?ókien ?wiat?owodowych w relacji GPZ Szamotu?y - GPZ Tarnowo Podgórne - GPZ Sady - GPZ Kiekrz - GPZ Pi?tkowo
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 339 192.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Dzier?awa 2 w?ókien ?wiat?owodowych w relacji GPZ Szamotu?y - GPZ Tarnowo Podgórne - GPZ Sady - GPZ Kiekrz - GPZ Pi?tkowo
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 214 ust.
   1.  pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo Zamówie? Publicznych, Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamówienia z wolnej r?ki, gdy? us?ugi mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia. Zgodnie z art. 213 ust.
   2.  PZP, Zamawiaj?cy, po wszcz?ciu post?powania, > przekaza? do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy, z uwzgl?dnieniem art. 216 ust. 1 PZP.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 154-487692
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dzier?awa 2 w?ókien ?wiat?owodowych w relacji GPZ Szamotu?y - GPZ Tarnowo Podgórne - GPZ Sady - GPZ Kiekrz - GPZ Pi?tkowo
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXATEL S. A.
Numéro national d'identification: 5270104568 Adresse postale: ul. Perkuna Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 04-164 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 339 192.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególno?ci: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy pomocy ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji warunków zamówienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Dzier?awa 2 w?ókien ?wiat?owodowych w relacji GPZ Szamotu?y - GPZ Tarnowo Podgórne - GPZ Sady - GPZ Kiekrz - GPZ Pi?tkowo 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
64214400 - Location de lignes terrestres de communication