01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/12/2018
Date de péremption : 15/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Logiciels de systËme d'exploitation d'ordinateur personnel

2018/S 239-545599 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
12/12/2018 S239  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Pozna?: Logiciels de systËme d'exploitation d'ordinateur personnel 2018/S 239-545599 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miasto Pozna pl. Kolegiacki 17 Pozna 61-841 Pologne Point(s) de contact: Agata Skrobot TÈlÈphone: +48 618785210 Courriel: zp@um.poznan.pl Fax: +48 618785203 Code NUTS: PL415 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.poznan.pl http://bip.poznan.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.poznan.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, konfiguracja, instalacja sprz?tu komputerowego w ramach realizacji projektu Wyposa?enie placÛwek o?wiatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprz?t technologiczny na terenie MOF Poznani NumÈro de rÈfÈrence: ZOU-XII.271.202.2018.AS
II.1.2) Code CPV principal 48624000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa konfiguracja, instalacja sprz?tu komputerowego oraz szkolenia w zakresie u?ytkowania ?rodkÛw trwa?ych przeznaczonych do kszta?cenia zawodowego dla 2 szkÛ w ramach projektu ÑWyposa?enie placÛwek o?wiatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprz?t technologiczny na terenie MOF Poznaniaî. Warunkiem prawid?owej realizacji projektu jest dzia?anie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0001/16-00 oraz Studium Wykonalno?ci.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48624000 48931000 30232140 30232110 30200000 48310000 38652100 30213000 38651600 38651000 48822000 32320000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Pozna
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa konfiguracja, instalacja sprz?tu komputerowego oraz szkolenia w zakresie u?ytkowania ?rodkÛw trwa?ych przeznaczonych do kszta?cenia zawodowego dla 2 szkÛ w ramach projektu ÑWyposa?enie placÛwek o?wiatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprz?t technologiczny na terenie MOF Poznaniaî. Warunkiem prawid?owej realizacji projektu jest dzia?anie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0001/16-00 oraz Studium Wykonalno?ci. Sprz?t musi by fabrycznie nowy, nieu?ywany, nieuszkodzony, nieobci??ony prawami osÛb trzecich, pierwszej jako?ci. Wymagane jest zapewnienie minimum 24-miesi?cznego okresu gwarancji na ca?o? przedmiotu zamÛwienia. Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezp?atnego przegl?du serwisowego w okresie 24 miesi?cy. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zawiera ÑOpis przedmiotu zamÛwieniaî stanowi?cy za??cznik nr 1 do umowy. Je?li w dokumentach sk?adaj?cych si na Opis przedmiotu zamÛwienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiaj?cy - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrÛw, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikuj?cych po?rednio lub bezpo?rednio towar b?d produkt - dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne, zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Bezp?atne przegl?dy serwisowe wliczone w cen / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt ÑWyposa?enie placÛwek o?wiatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprz?t technologiczny na terenie MOF Poznaniaî. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0001/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Ustala si wadium w wysoko?ci 2 900,00 PLN. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieni??nych, wymagane jest za??czenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/por?czenia w formie elektronicznej za po?rednictwem miniPortalu z zastrze?eniem, ?e dokument b?dzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawc gwarancji/por?czenia.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e samodzielnie lub jeden z konsorcjantÛw lub inny podmiot, na ktÛrego zdolno?ciach zawodowych polega Wykonawca (do?wiadczenie ww. podmiotÛw nie sumuje si?) wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykona?, co najmniej 2 dostawy sprz?tu komputerowego na warto? co najmniej 600 000,00 PLN brutto ka?da
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owy zakres, warunki i sposÛb realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?lone zosta?y we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ i za??czniku nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamÛwienia. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zosta?y opisane w ß 9 wzoru umowy (za??cznik nr 7 do SIWZ).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Je?eli w post?powaniu z?o?one zostan?, co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu, po dokonaniu oceny z?o?onych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. Informacje dotycz?ce aukcji elektronicznej opisano w rozdz. XVII SIWZ.
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 15/01/2019 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/03/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 15/01/2019 Heure locale: 11:00 Lieu:
Miejsce sk?adania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty nale?y do??czy JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi ofert skompresowa... https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze lub dokumentÛw, a tak?e wskazanie osÛb uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami.
   1.  W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https
:
//miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@um.poznan.pl. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentÛw elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentÛw i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Instrukcji u?ytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP. Maksymalny rozmiar plikÛw przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy Miniportalu oraz ePuap). Za dat przekazania oferty, wnioskÛw, zawiadomie?, dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP. Identyfikator post?powania i klucz publiczny dla danego post?powania o udzielenie zamÛwienia dost?pne s na Li?cie wszystkich post?powa na miniPortalu oraz stanowi za??cznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla wykonawcÛw na mini portalu lub w za??czniku nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na ktÛrym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. SposÛb z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w Instrukcji u?ytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP. Ofert nale?y z?o?y w oryginale.Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci z?o?enia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktÛre Wykonawca zastrze?e jako tajemnic przedsi?biorstwa, powinny zosta z?o?one w osobnym pliku (wype?niony i podpisany za??cznik nr 5 do SIWZ) wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ÑZa??cznik stanowi?cy tajemnic przedsi?biorstwaî, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi jawn cz?? skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w szczegÛlno?ci sk?adanie o?wiadcze?, wnioskÛw (innych ni wskazanych powy?ej), zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po?rednictwem dedykowanego formularza dost?pnego na ePUAP oraz udost?pnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji zwi?zanej z niniejszym post?powaniem Zamawiaj?cy i Wykonawcy pos?uguj si ID post?powania. Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentÛw lub o?wiadcze sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem Formularza do komunikacji jako za??czniki. Zamawiaj?cy dopuszcza rÛwnie mo?liwo? sk?adania dokumentÛw elektronicznych, tj. o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw za pomoc poczty elektronicznej, na adres e-mail zp@um.poznan.pl. Ww. dokumenty nale?y z?o?y w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonego za zgodno? z orygina?em. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal zp@um.poznan.pl zp@um.poznan.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o warto?ci przekraczaj?cej 221 000 EUR. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z ß 10 ust. 1a i 1b rozporz?dzenia Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z pÛ?n. zm.) w przypadku, gdy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa?a si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiaj?cy dopu?ci taki sposÛb komunikacji, dokumentacja post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursu sporz?dzona w postaci elektronicznej sk?adana w post?powaniu odwo?awczym, przekazywana jest na nast?puj?cych rodzajach informatycznych no?nikÛw danych: p?yta CD, p?yta DVD, no?nik USB, dysk przeno?ny USB. Dokumentacja post?powania sk?adana w postaci elektronicznej powinna zosta zapisana na jednym z wskazanych powy?ej informatycznych no?nikÛw danych w sposÛb zapewniaj?cy odczyt dokumentÛw elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur i metodyk nazewnictwa katalogÛw i dokumentÛw elektronicznych, ktÛry umo?liwia identyfikacj poszczegÛlnych dokumentÛw post?powania oraz wyodr?bnienie dokumentÛw zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213000 - Ordinateurs personnels 
30232110 - Imprimantes laser 
30232140 - Traceurs 
32320000 - Matériel de télévision et matériel audiovisuel 
38651000 - Appareils photographiques 
38651600 - Appareils photographiques numériques 
38652100 - Appareils de projection 
48310000 - Logiciels de création de documents 
48624000 - Logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel 
48822000 - Serveurs informatiques 
48931000 - Logiciels de formation