Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Machines et appareils d'essai et de mesure

2023/S 186-580738  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Pozna?: Machines et appareils d'essai et de mesure 2023/S 186-580738 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Pozna?ska Numéro national d'identification: REGON 000001608 Adresse postale: pl. Marii Sk?odowskiej-Curie 5 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-965 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Karczewska Courriel: magdalena.karczewska@put.poznan.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.put.poznan.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
AD/ZP/84/23 Zakup i dostawa zestawu dwóch maszyn wytrzyma?o?ciowych do bada? dynamicznych przy obci??eniu osiowo skr?tnym wraz ze szkoleniem oraz zestawem komputerowym dla Politechniki Pozna?skiej. Numéro de référence: AD/ZP/84/23
II.1.2) Code CPV principal 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zestaw dwóch hydraulicznych maszyn wytrzyma?o?ciowych do dynamicznych bada? osiowo-skr?tnych wraz z instalacj? i dwudniowym szkoleniem w zakresie obs?ugi. W sk?ad zestawu wchodz?:
   1.  Hydrauliczna wolnostoj?ca maszyna zm?czeniowa do bada? osiowo skr?tnych o obci??alno?ci do min. 100kN w zakresie obci??enia osiowego i min 1100Nm w zakresie obci??enia skr?tnego wraz z oprzyrz?dowaniem
   2.  Hydrauliczna sto?owa maszyna zm?czeniowa do bada? osiowo skr?tnych o obci??alno?ci do min 25kN w zakresie obci??enia osiowego i min 250Nm w zakresie obci??enia skr?tnego wraz z oprzyrz?dowaniem
   3.  Cyfrowa elektronika steruj?co-pomiarowa:
   4.  Zasilanie hydrauliczne
   5.  Oprogramowanie
   6.  Zestaw komputerowy
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 535 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Politechnika Pozna?ska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydzia? In?ynierii Mechanicznej, ul. Jana Paw?a II 24, 60 965 Pozna?, Budynek - Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoin?ynierii
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw dwóch hydraulicznych maszyn wytrzyma?o?ciowych do dynamicznych bada? osiowo-skr?tnych wraz z instalacj? i dwudniowym szkoleniem w zakresie obs?ugi. W sk?ad zestawu wchodz?:
   1.  Hydrauliczna wolnostoj?ca maszyna zm?czeniowa do bada? osiowo skr?tnych o obci??alno?ci do min. 100kN w zakresie obci??enia osiowego i min 1100Nm w zakresie obci??enia skr?tnego wraz z oprzyrz?dowaniem
   2.  Hydrauliczna sto?owa maszyna zm?czeniowa do bada? osiowo skr?tnych o obci??alno?ci do min 25kN w zakresie obci??enia osiowego i min 250Nm w zakresie obci??enia skr?tnego wraz z oprzyrz?dowaniem
   3.  Cyfrowa elektronika steruj?co-pomiarowa:
   4.  Zasilanie hydrauliczne
   5.  Oprogramowanie
   6.  Zestaw komputerowy
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Warunki gwarancji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Darmowa aktualizacja oprogramowania przez ca?y okres trwania gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 131-418313
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
AD/ZP/84/23 Zakup i dostawa zestawu dwóch maszyn wytrzyma?o?ciowych do bada? dynamicznych przy obci??eniu osiowo skr?tnym wraz ze szkoleniem oraz zestawem komputerowym dla Politechniki Pozna?skiej.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spectro-Lab Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5240006677 Adresse postale: ul. Warszawska 100/102 Ville: ?omianki Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-092 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 600 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 535 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Przedmiotowe ?rodki dowodowe -Na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj? wymagania okre?lone w SWZ Zamawiaj?cy wymaga przedstawienie nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych tj.: opis techniczne przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaoferowania aparatury równowa?nej Wykonawca musi udost?pni? szczegó?ow? specyfikacj? techniczn? umo?liwiaj?c? weryfikacj? zgodno?ci aparatury z wymaganiami technicznymi. 2) Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu nie wymaga wniesienia wadium.
   3.  RODO - klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego - link: https://info.put.poznan.pl/zamowienia https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP %20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4%99%20int..pdf
   4.  Zamawiaj?cy informuje, ?e wszystkie informacje dotycz?ce niniejszego post?powania publikowane b?d? na stronie internetowej zamawiaj?cego www.put.poznan.pl oraz na stronie prowadzonego post?powania tj. https://ezamowienia.gov.pl
   5.  Pozosta?e informacje 1) Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. 2) Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. 3) Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4) Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu z zastrze?eniem przypadków okre?lonych w ustawie Pzp. 5) Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6) Zamawiaj?cy przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7) Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
   7.  8) Zamawiaj?cy nie wprowadza wymogu dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów. 9) Zamawiaj?cy nie wprowadza wymaga?, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 10) Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o udzielenie zamówienia wy??cznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 11) Zamawiaj?cy nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? zgodnie z art. 60 i art. 121. 12) Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
   6.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, poza wcze?niej wymienionymi dokumentami, Wykonawca b?dzie zobowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu: 1) aktualne o?wiadczenie Wykonawcy z?o?one na formularzu JEDZ - jednolitego europejskiego formularzu zamówienia (ESPD), którego wzór okre?la rozporz?dzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7; 2) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp (dot. orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodkakarnego; 3) o?wiadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej 5) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, 6) O?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z post?powania na podstawie art 5 k oraz art. 7 ust. 1 - za??czniki nr 9 i nr 10 do SWZ. 7) Miejsce dostawy: Politechnika Pozna?ska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydzia? In?ynierii Mechanicznej, ul. Jana Paw?a II 24, 60 965 Pozna?, Budynek - Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoin?ynierii 8) Wszelkie certyfikaty, normy i dokumentacje okre?lone indywidualnie w specyfikacji technicznej (za??cznik nr 7 do SWZ )Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia https://info.put.poznan.pl/zamowienia https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP www.put.poznan.pl https://ezamowienia.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   2. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   3. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 AD/ZP/84/23 Zakup i dostawa zestawu dwóch maszyn wytrzyma?o?ciowych do bada? dynamicznych przy obci??eniu osiowo skr?tnym wraz ze szkoleniem oraz zestawem komputerowym dla Politechniki Pozna?skiej. 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information