Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Machines et appareils d'essai et de mesure

2023/S 194-607356  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Pozna?: Machines et appareils d'essai et de mesure 2023/S 194-607356 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Poznaniu Adresse postale: ul. Siemiradzkiego 5a Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 60-763 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Jahns Courriel: kjahns@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 618646-305 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gddkia.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://www.gddkia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ugi?ciomierza dynamicznego typu FWD dla Wydzia?u Technologii i Jako?ci Budowy DrÛg ñ Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Poznaniu NumÈro de rÈfÈrence: O.PO.D-3.2421.35.2023
II.1.2) Code CPV principal 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nowego, kompletnie wyposa?onego i oprzyrz?dowanego ugi?ciomierza dynamicznego FWD ( Falling Weight Deflectometer) przyznaczonego do dynamicznego pomiaru ugi?? spr??ystcyh nawierzchni drogowych. Przedmiotem zamÛwienia nie mo?e by? urz?dzeniem prototypowe..
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 975 609.76 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nowego, kompletnie wyposa?onego i oprzyrz?dowanego ugi?ciomierza dynamicznego FWD ( Falling Weight Deflectometer) przyznaczonego do dynamicznego pomiaru ugi?? spr??ystcyh nawierzchni drogowych. Przedmiotem zamÛwienia nie mo?e by? urz?dzeniem prototypowe. Wyczerpuj?cy i szczegÛ?owy zakres zamÛwienia zawarty jest w OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca nie jest zobowi?zany do wniesienia wadium.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 141-450460
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa ugi?ciomierza dynamicznego typu FWD dla Wydzia?u Technologii i Jako?ci Budowy DrÛg ñ Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Poznaniu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ToRoPoL Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Czarna Droga 29 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-620 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 008 600.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Komunikacja w post?powaniu odbywa si? przy u?yciu Platformy. Wykonawca musi posiada? konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezp?atne. Wymagania techniczne: sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami?? min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przegl?darka internetowa obs?uguj?ca TLS
   1. 2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; w??czona obs?uga JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy pliki w formacie Ñpdfî. Dokumentacja post?powania dost?pna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajduj? si? w pkt 14 Tomu I SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedur? odwrÛcon?).
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ).
   4.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   5.  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiotÛw w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na ich zasoby.
   6.  W zakresie Ñcz??ci IV Kryteria kwalifikacjiî JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   7.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ustawy Pzp.
   8.  Na wezwanie zamawiaj?cego wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ß2 pkt 1ñ2 i pkt 4ñ7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie rodzajÛw podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy.
   9.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ß3 rozporz?dzenia, o ktÛrym mowa w pkt 8 powy?ej. 10. Je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych dotycz?cych tych podmiotÛw zgodnie z ß 5 rozporz?dzenia, o ktÛrym mowa w pkt 8 powy?ej.. 11. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 12. Dla przedmiotowego zamÛwienia Zamawiaj?cy nie przeprowadzi? wst?pnych konsultacji rynkowych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ó Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa ugi?ciomierza dynamicznego typu FWD dla Wydzia?u Technologii i Jako?ci Budowy DrÛg ñ Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Poznaniu 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure