Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 29/03/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Machines industrielles

2021/S 37-093513  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Pozna?: Machines industrielles 2021/S 037-093513 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sk?adowa 5 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-897 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Kami?ski Courriel: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl T╚l╚phone: +48 785062125 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://kw.eb2b.com.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i monta urz?dzenia technologicznego do rozmra?ania i osuszania pojazd█w szynowych w hali myjni Num╚ro de r╚f╚rence: KW-WWA-282.03.2021.WK
II.1.2) Code CPV principal 42000000 Machines industrielles
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sprzeda Zamawiaj?cemu urz?dzenia technologicznego do rozmra?ania i osuszenia pojazd█w szynowych w hali myjni, spe?niaj?cego wymagania okre?lone w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 9 do Specyfikacji warunk█w zam█wienia (SWZ). Wykonawca zobowi?zuje si dostarczy urz?dzenie na w?asny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, przeprowadzi czynno?ci wdro?eniowo-instalacyjne, szkolenie, a tak?e zapewni serwis gwarancyjny.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 1 596 850.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 80511000 Services de formation du personnel
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL411 Pilski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia jest Punkt Utrzymania Taboru w W?growcu: ul. Le?na (hala utrzymania taboru), 62-100 W?growiec.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Urz?dzenie rozmra?ania i osuszania powinno by tak zbudowane i zamontowane w hali myjni, ?eby nie powodowa?o kolizji w czasie pracy, jak r█wnie w czasie odstawienia z pozosta?ymi urz?dzeniami zabudowanymi w hali myjni.
   2.  Urz?dzenie powinno umo?liwia rozmra?anie drzwi bocznych, kr█?c█w wodnych do nape?niania zbiornik█w wody i opr█?niania zbiornik█w nieczysto?ci, jak r█wnie odladzanie innych element█w zabudowanych na podwoziu taboru.
   3.  Rozmra?anie i odladzanie powinno odbywa si przez miejscowy nadmuch z zastosowaniem samobie?nych nagrzewnic nadmuchowych.
   4.  Urz?dzenie powinno mie mo?liwo? pracy na ca?ej d?ugo?ci hali myjni. Maksymalna d?ugo? poci?gu obs?ugiwanego przez urz?dzenie 2 x 45 m (90m).
   5.  Konstrukcja powinna posiada samobie?ny nap?d elektryczny, niezale?ne sterowanie i pulpit obs?ugi zabudowany na urz?dzeniu.
   6.  Urz?dzenie powinno by zaprojektowane tak, ?eby ilo? cz??ci zu?ywaj?cych si by?a ograniczona do minimum. Nale?y unika materia?█w (np. gumowych), kt█re ze wzgl?du na procesy starzenia oraz ?rodowisko pracy podlegaj okresowym wymianom - tego typu elementy stosowa nale?y tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach.
   7.  Nale?y zapewni odpowiedni i ?atwy dost?p do urz?dze wymagaj?cych czyszczenia, przegl?d█w i konserwacji. Z uwagi na ograniczon liczb znak█w w niniejszym og?oszeniu Zamawiaj?cy informuje, ?e nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokument█w zam█wienia mo?na uzyska bezp?atnie pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??czniku nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy umo?liwi wykonawcy, na jego wniosek, zapoznanie si z miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia i dokonanie weryfikacji miejsca planowanych prac i otoczenia, w szczeg█lno?ci w celu nale?ytego przygotowania i oszacowania oferty (dalej ĐWizja lokalnaţ).
   9.  Zamawiaj?cy nie warunkuje mo?liwo?ci z?o?enia oferty odbyciem Wizji lokalnej przez wykonawc?. Wizja lokalna ma dla wykonawc█w charakter wy??cznie fakultatywny. 10. We wszystkich zapisach og?oszenia o zam█wieniu, SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zamawiaj?cy opisuje przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, to nale?y uzna?, ?e Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisanym wymogom, a odniesieniu takiemu towarzysz wyrazy "lub r█wnowa?ne". 11. W przypadku zaoferowania przez wykonawc produkt█w, kt█re nie s zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do kt█rych opis przedmiotu zam█wienia si odnosi, to wykonawca obowi?zany jest udowodni w ofercie, w szczeg█lno?ci za pomoc przedmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w art. 104˝107 ustawy Pzp, ?e proponowany przedmiot zam█wienia w r█wnowa?nym stopniu spe?nia wymagania okre?lone w opisie przedmiotu (dalej ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ). https://kw.eb2b.com.pl/
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 8 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Realizacja przedmiotowego zam█wienia finansowana jest w ramach projektu pn. ĐRozw█j publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budow zaplecza technicznego dla taboru spalinowegoţ wsp█?finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014˝2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Termin realizacji zam█wienia: wykonawca zobowi?zany jest dostarczy urz?dzenie oraz zrealizowa wszystkie obowi?zki zwi?zane z monta?em urz?dzenia w terminie 8 miesi?cy od dnia podpisania umowy, lecz nie p█?niej ni do 31.12.2021.
   2.  Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100 %.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
   1.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy
:
1) nie podlegaj wykluczeniu w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem, ?e w post?powaniu wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o kt█rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o kt█rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, je?eli osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego.
   2.  Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z post?powania wyklucza si wykonawc?: 1) b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego; b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; c) o kt█rym mowa w art. 228˝230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa; f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego; 2) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1; 3) wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 4) wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne; 5) je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty niezale?nie od siebie; 6) je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
   1.  W post?powaniu Zamawiaj?cy ??da podmiotowych ?rodk█w dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu (dalej ĐPodmiotowe ?rodki dowodoweţ).
   2.  Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nw. podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (z uwzgl?dnieniem wy??czenia, o kt█rym mowa w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp); b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ˇ sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; wykonawca mo?e wykorzysta wz█r o?wiadczenia stanowi?cy za??cznik nr 6 do SWZ; 3) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ˝ wykonawca mo?e wykorzysta wz█r o?wiadczenia stanowi?cy za??cznik nr 5 do SWZ.
   3.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w ust. 2 pkt 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w ust. 2 pkt
   1. 
   4.  Dokument, o kt█rym mowa w ust. 3, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   5.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 (z uwzgl?dnieniem wy??czenia, o kt█rym mowa w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp), 2 i 4 ustawy Pzp, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje si?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/ (dalej ĐPlatformaţ).
   2.  Korzystanie z platformy jest bezp?atne.
   3.  Z zastrze?eniem ust. 4, komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s za po?rednictwem platformy w zak?adce ĐPytania/Informacjeţ. Za dat wp?ywu przyjmuje si dat ich zamieszczenia na platform?.
   4.  Sk?adanie ofert odbywa si poprzez dodanie w zak?adce ĐZa??cznikiţ, co zosta?o szczeg█?owo opisane w rozdz. 18 SWZ.
   5.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu, musi posiada konto na platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na platformie oraz korzystanie z platformy jest bezp?atne.
   6.  Zamawiaj?cy, okre?la nast?puj?ce niezb?dne wymagania techniczne umo?liwiaj?ce prac na platformie: 1) sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni 4/1 mb/s; 2) komputer klasy PC lub lub Mac, o nast?puj?cej konfiguracji: pami? RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z system█w operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przegl?darki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; 4) w??czona obs?uga JavaScript; 5) zainstalowany program obs?uguj?cy stosowane przez wykonawc formaty plik█w (np. Acrobat Reader dla plik█w w formacie .pdf).
   7.  Zamawiaj?cy zaleca wczytywanie na platform plik█w w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.
   8.  Zalecenia Zamawiaj?cego odno?nie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 1) dla dokument█w w formacie .pdf zaleca si zastosowanie podpisu w formacie PAdES; 2) dla dokument█w w formacie innym ni .pdf zaleca si zastosowanie podpisu wewn?trznego w formacie XAdES.
   9.  Za dat wp?ywu o?wiadcze?, wniosk█w, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich wczytania do platformy. 10. Informacja na temat specyfikacji po??czenia, formatu przesy?anych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 1) szyfrowanie za pomoc protoko?u TLS; 2) formularze dost?pne s w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 3) wszelkie operacje opieraj si o czas serwera i dane zapisywane s z dok?adno?ci co do setnej cz??ci sekundy; 4) pliki oferty wczytane przez wykonawc (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na platform i zapisane, widoczne s w platformie jako zaszyfrowane, mo?liwo? otwarcia plik█w dost?pna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj?cego po up?ywie terminu otwarcia ofert; 5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przypi?t do dokumentu elektronicznego dat oraz dok?adny czas (hh:mm:ss), znajduj?c si po lewej stronie dokumentu w kolumnie ĐData przes?aniaţ. https://kw.eb2b.com.pl/
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek w zakresie do?wiadczenia, je?eli wyka?e, ?e nale?ycie wykona?, w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat liczonym wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie co najmniej 1 dostaw wraz z monta?em (1 zam█wienie) stacjonarnego urz?dzenia technologicznego s?u??cego do rozmra?ania lub/i osuszania lub/i mycia automatycznego, o warto?ci nie mniejszej ni 800 000,00 PLN netto. Przez monta nale?y rozumie kompletn instalacj urz?dzenia, pozwalaj?c na jego u?ytkowanie. Je?eli dostawa wraz z monta?em wykazywane przez wykonawc zrealizowane zosta?y w ramach zam█wienia, obejmuj?cego wi?kszy zakres prac ˝ nale?y wyszczeg█lni warto? dot. wy??cznie zakresu okre?lonego w warunku udzia?u w post?powaniu. Je?eli wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie nabyte w ramach zam█wienia wykonanego wsp█lnie z innymi wykonawcami, Zamawiaj?cy nie dopuszcza by wykonawca polega na do?wiadczeniu grupy wykonawc█w, kt█rej by cz?onkiem, je?eli bezpo?rednio nie uczestniczy w realizacji dostawy, kt█r wykazuje na spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 
6.Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nw. podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy liczonym wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert. Wz█r wykazu dostaw stanowi za??cznik nr 8 do SWZ. Je?eli wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wsp█lnie z innymi wykonawcami, wykaz, o kt█rym mowa wy?ej, dotyczy dostaw, w kt█rych wykonaniu wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych, w kt█rych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy lub uczestniczy.
   7.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w ust. 2, sk?ada ka?dy z wykonawc█w. Przepisy ust. 3˝5 stosuje si odpowiednio.
   8.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, Podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w ust. 6, sk?ada odpowiednio ten z wykonawc█w, kt█ry wykazuje spe?nianie danego warunku udzia?u w post?powaniu.
   9.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia tak?e Podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, a tak?e podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w ust. 6, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby. Przepisy ust. 3˝5 stosuje si odpowiednio.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
 
1.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w rozdz. 5 ust. 2 pkt 3˝4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych.
   2.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia (dalej ĐZobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasobyţ) lub inny ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w.
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia.
   2.  Przez wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia rozumie si wykonawc█w sk?adaj?cych ofert np. jako konsorcjum lub sp█?ka cywilna.
   3.  W przypadku, o kt█rym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne postanowienia umowy, wysoko? kar umownych z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania przedmiotu umowy zawarte s we wzorze umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 4 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany umowy o udzielenie zam█wienia publicznego z wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza w post?powaniu, na warunkach okre?lonych we wzorze umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 4 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 29/03/2021 Heure locale: 08:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 26/06/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 29/03/2021 Heure locale: 09:00 Lieu:
Otwarcie z?o?onych ofert nast?pi za po?rednictwem platformy.
Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Pliki oferty wczytane przez wykonawc (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na platform i zapisane, widoczne s w platformie jako zaszyfrowane, mo?liwo? otwarcia plik█w dost?pna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj?cego po up?ywie terminu otwarcia ofert. Osoba upowa?niona ˝ Wojciech Kami?ski.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Oferta musi zawiera nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1) wype?niony Formularz ofertowy ˝ z wykorzystaniem wzoru ˝ za??cznik nr 2 do SWZ; 2) wype?niony JEDZ ˝ z wykorzystaniem wzoru - za??cznik nr 3 do SWZ; 3) odpis/informacj z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru potwierdzaj?cy, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (dot. r█wnie osoby dzia?aj?cej w imieniu podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia tych dokument█w, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca wska?e w ofercie dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w); 4) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy, je?eli umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument█w rejestrowych (dot. r█wnie osoby dzia?aj?cej w imieniu wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia publicznego oraz do osoby dzia?aj?cej w imieniu podmiotu udost?pniaj?cego zasoby); 5) przedmiotowe ?rodki dowodowe; sk?adane wy??cznie w przypadku, o kt█rym mowa w rozdz. 2 ust. 5 SWZ, 6) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami innego podmiotu; sk?adane w okoliczno?ciach, gdy wykonawca, polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby; wykonawca mo?e wykorzysta wz█r zobowi?zania stanowi?cy za??cznik nr 7 do SWZ; 7) o?wiadczenie wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia; sk?adane w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w rozdz. 7 ust. 7 SWZ.
   2.  Klauzula informacyjna RODO stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, je?eli takie warunki zosta?y przewidziane.
   4.  W sprawie maj?tkowej, w kt█rej zawarcie ugody jest dopuszczalne, ka?da ze stron umowy, w przypadku sporu wynikaj?cego z zam█wienia, mo?e z?o?y wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwi?zanie sporu do S?du Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadz?cej inne polubowne rozwi?zanie sporu.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Terminy wnoszenia odwo?a okre?lone s w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Szczeg█?owe przepisy dot. ?rodk█w ochrony prawnej zawarte s w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
80511000 - Services de formation du personnel