Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Machines pour le traitement thermique de matériaux

2023/S 227-714522  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Pozna?: Machines pour le traitement thermique de matériaux 2023/S 227-714522 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 10 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-139 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.man.poznan.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka naukowo-badawcza
I.5) Activité principale Autre activité: Dzia?alno?? naukowo - badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PN 65/08/2023 - aparatura laboratoryjna_II Numéro de référence: PN 65/08/2023 - aparatura laboratoryjna_II
II.1.2) Code CPV principal 42940000 Machines pour le traitement thermique de matériaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposa?enie pracowni w ramach realizacji zada? w projekcie pn. "AEROSFERA. Lotnisko rzeczy".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 32 465.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 1 - drukarka 3D w technologiach FDM i SLA z zestawem materia?ów do obróbki
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42940000 Machines pour le traitement thermique de matériaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposa?enie pracowni w ramach realizacji zada? w projekcie pn. "AEROSFERA. Lotnisko rzeczy".
   2.  Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia, stanowi? integraln? cz??? opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zosta?y w Cz??ci IV SWZ - odpowiednio dla ka?dej z ww. cz??ci zamówienia.
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany do udzielenia zamawiaj?cemu gwarancji jako?ci i zobowi?zany jest do wykonywania ?wiadcze? z niej wynikaj?cych. Wymagania dotycz?ce gwarancji zosta?y okre?lone w Cz??ci III SWZ.
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi by? fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" nale?y rozumie? przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieu?ywany przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.
   5.  Przedmiot zamówienia musi by? wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszcze? osób trzecich.
   6.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzi? z kana?u dystrybucyjnego producenta niewy??czaj?cego dystrybucji na rynek polski i zapewniaj?cego realizacj? uprawnie? gwarancyjnych.
   7.  Przedmiot zamówienia b?dzie dostarczony wraz z instrukcjami obs?ugi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzysz?cym niezb?dnym do prawid?owego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pe?nej funkcjonalno?ci wskazanej w Cz??ci IV SWZ). Zamawiaj?cy nie b?dzie zobowi?zany do wnoszenia ?adnych dodatkowych nale?no?ci, w szczególno?ci op?at licencyjnych, za? ewentualne licencje b?d? udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, chyba ?e w Cz??ci IV SWZ wyra?nie zaznaczono inaczej.
   8.  Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi by? wyposa?ony w odpowiedni? liczb? kabli zasilaj?cych pozwalaj?cych na pod??czenie go do standardowych gniazdek zasilaj?cych, chyba, ?e w Cz??ci IV SWZ zaznaczono inaczej.
   9.  Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporz?dzenia oferty nie mo?e by? przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzeda?y. 10. Do zakresu przedmiotu zamówienia nale?y równie? przeprowadzenie dla osób wyznaczonych przez zamawiaj?cego instrukta?u obejmuj?cego obs?ug? urz?dze?, konfiguracj? oraz utrzymanie dostarczonego oprogramowania i urz?dze?. Czas trwania instrukta?u nie mo?e by? krótszy ni? 2 godziny i nie mo?e by? d?u?szy ni? 6 godzin i musi by? wystarczaj?cy do zapoznania si? uczestników instrukta?u z obs?ug? urz?dze? i oprogramowaniem. Instrukta? musi by? przeprowadzony w czasie przeznaczonym na dokonanie czynno?ci odbiorowych. Instrukta? musi si? odby? w j?zyku polskim lub angielskim.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wielko?? przestrzeni roboczej drukarki SLA / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "AEROSFERA. Lotnisko rzeczy", nr RPWP.01.01.00-30-0001/18-00 wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zamówienia w nast?puj?cym terminie: 1) dla cz??ci nr 1 - nie d?u?ej ni? 21 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrze?eniem, ?e z podanego terminu realizacji 5 dni zarezerwowane jest dla zamawiaj?cego na wykonanie czynno?ci sprawdzaj?cych, o których mowa w Cz??ci III SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 170-534639
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? nr 1 - drukarka 3D w technologiach FDM i SLA z zestawem materia?ów do obróbki
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SPÓ?KA KOMANDYTOWA Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 32 465.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc?: 1) wobec którego zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 2) podlegaj?cego wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 13 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1); 3) wobec którego zachodz? przes?anki wykluczenia z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z pó?n. zm.).
   2.  Ponadto zamawiaj?cy, wykluczy z post?powania wykonawc?, wobec którego zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
   3.  Wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych i o?wiadcze? dotycz?cych udzia?u w post?powaniu i zasady ich sk?adania okre?lone s? w pkt I.7 SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo?? ??dania o?wiadczenia o którym mowa w pkt. I.7.1. SWZ wy??cznie od wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   5.  Zgodnie z art.126 ust.1 ustawy Pzp zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych wymienionych w pkt I.7.2 ppkt 1)-4) SWZ. W przypadku, gdy w niniejszym post?powaniu zostanie z?o?ona jedna oferta, zamawiaj?cy nie b?dzie wymaga? z?o?enia o?wiadczenia wymienionego w pkt I.7.2. ppkt 2) SWZ. Natomiast o?wiadczenie, o którym mowa w pkt. I.7.2. ppkt 5) SWZ jest sk?adane przez wykonawc? obligatoryjnie wraz z ofert?.
   6.  Wykaz przedmiotowych ?rodków dowodowych, które nale?y z?o?y? w post?powaniu i zasady ich sk?adania okre?lone s? w pkt I.8. SWZ.
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w post?powaniu.
   8.  Zamawiaj?cy nie b?dzie wymaga? wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   9.  Zamawiaj?cy wybierze ofert? najkorzystniejsz? wy??cznie na podstawie kryteriów oceny ofert okre?lonych w pkt I.18 SWZ. 10. Post?powanie jest prowadzone w j?zyku polskim. Oferta musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim, z zastrze?eniem pkt. I.8.2. SWZ zdanie przedostatnie. 11. Wykonawca sk?ada ofert? wraz z za??cznikami za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https:// platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan 12. Sposób przygotowania i z?o?enia oferty zosta? okre?lony w pkt I.14 i w pkt I.15 SWZ. 13. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? przy u?yciu ww. platformy zakupowej. 14. Informacja o sposobie porozumiewania si? zamawiaj?cego z wykonawcami, przekazywaniu o?wiadcze? i dokumentów zosta?a okre?lona w pkt I.11 SWZ. 15. Informacje dotycz?ce art.13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U.UE L 119 z
   4. 5.2016, str.1) zawarte s? w dokumentach zamówienia - SWZ. 16. Zamawiaj?cy, zgodnie z art.455 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach okre?lonych we wzorze umowy w Cz??ci III SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505-590).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt.
   1. 
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Rozdzia?u 3 ustawy Pzp nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2023 PN 65/08/2023 - aparatura laboratoryjna_II 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42940000 - Machines pour le traitement thermique de matériaux