Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Mat╚riel et fournitures informatiques

2023/S 198-619758  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Pologne-Pozna?: Mat╚riel et fournitures informatiques 2023/S 198-619758 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Num╚ro national d'identification: REGON 000849327 Adresse postale: Noskowskiego 12/14 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-704 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Rosi?ska - Polak Courriel: zampub@ibch.poznan.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://portal.ichb.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka naukowao - badawcza
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: naukowo - badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: PN 580/2023
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 142 230.33 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy (2 sz.)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
drukarka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dosawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy (2 szt)
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
zestaw komputerowy (2 szt.)
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
laptop
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego szczeg█?owo opisanego w Za??czniku nr 1 do SWZ, zwanego dalej r█wnie? ĐUrz?dzeniemţ lub ĐSprz?temţ do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, tj. do budynku B, pokoju A 303 box 7 (dzia? informatyczny), po?o?onego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (wjazd od ul. Wieniawskiego 17/19), zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia zawartym w ww. Za??czniku nr 1 do SWZ. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi integraln? cz??? opisu Przedmiotu zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce realizacji Przedmiotu zam█wienia zosta?y r█wnie? okre?lone w Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Cz??? nr 11 zam█wienia dotyczy zakupu finansowanego ze ?rodk█w bud?etu pa?stwa od Agencji Bada? Medycznych w ramach projektu: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/05/00004-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 118-369367
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy (2 szt)
Lot n : 1 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 14 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 22 468.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : drukarka
Lot n : 2 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 340.65 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 439.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy
Lot n : 3 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 6 586.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 6 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy
Lot n : 4 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 7 051.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 170.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy
Lot n : 5 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 692.26 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 20 243.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy
Lot n : 6 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 24 428.26 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 17 436.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy
Lot n : 7 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-451 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 7 450.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 6 391.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Zestaw komputerowy (2 szt.)
Lot n : 8 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 16 260.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 13 576.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy
Lot n : 9 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 16 292.16 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 11 848.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : zestaw komputerowy (2 szt.)
Lot n : 10 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 15 680.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 15 864.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : laptop
Lot n : 11 Intitul╚:
DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVMK Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. B█?nicza 15/6 Ville: Poznan Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-751 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 450.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 718.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/10/2023 DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w podziale na 11 cz??ci 13/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques