Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: MatÈriel et fournitures informatiques

2022/S 53-137710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Pozna?: MatÈriel et fournitures informatiques 2022/S 053-137710 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Adresse postale: ul. Wieniawskiego 1 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-712 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro ZamÛwie? Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Pozna?, pok. 303 Courriel: paweld@amu.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amu.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu komputerowego - 7 cz??ci.
NumÈro de rÈfÈrence: ZP/3958/D/21
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu komputerowego. ZamÛwienie zosta?o podzielone na 7 cz??ci. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w za??czniku A do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamÛwienia na w?asny koszt i ryzyko w miejscach okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegÛ?owym opisem przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr A do niniejszej SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert rÛwnowa?nych. Wykonawca mo?e zaoferowa? sprz?t o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych, spe?niaj?cy minimalne parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr A do SWZ. Dostarczony sprz?t musi by? fabrycznie nowy, tzn. nie u?ywany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani u?ywany w podobny sposÛb. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 57 466.01 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego ñ zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za?. A do SWZ dot. Cz??ci
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego ñ zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za?. A do SWZ dot. Cz??ci 2
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego ñ zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za?. A do SWZ dot. Cz??ci 3
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego ñ zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za?. A do SWZ dot. Cz??ci 4
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego ñ zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za?. A do SWZ dot. Cz??ci 5
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego ñ zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za?. A do SWZ dot. Cz??ci 6
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego ñ zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za?. A do SWZ dot. Cz??ci 7
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 236-621076
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Syriana Joanna Fischer Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 737.32 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Syriana Joanna Fischer Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 700.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Cz??? 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Cz??? 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Cz??? 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Cz??? 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Syriana Joanna Fischer Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 35 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 180.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Cz??? 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Syriana Joanna Fischer Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 975.61 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 484.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spe?niaj? wymagania okre?lone w niniejszej SWZ. Zamawiaj?cy nie okre?la warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawc?, wobec ktÛrego zachodz? podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nast?pi w przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 111 ustawy Pzp. Wykonawca do up?ywu terminu sk?adania ofert sk?ada, wraz z ofert?: - O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ). Instrukcja wype?nienia JEDZ zawarta zosta?a w za??czniku nr 3a do SWZ: Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia) stanowi wst?pne potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W przypadku sk?adania oferty przez wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia dokument JEDZ sk?adany jest przez ka?dego z cz?onkÛw konsorcjum. - Formularz ofertowy ñ za??cznik nr 1 do SWZ (na ka?d? cz??? nale?y z?o?y? oddzielny formularz) Je?eli o udzielenie zamÛwienia wykonawcy ubiegaj? si? wspÛlnie ñ dokument ten podpisuje pe?nomocnik. - Formularz cenowy ñ za??cznik nr 2 SWZ (na ka?d? cz??? nale?y z?o?y? oddzielny formularz) Je?eli o udzielenie zamÛwienia wykonawcy ubiegaj? si? wspÛlnie ñ dokument ten podpisuje pe?nomocnik. - Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy: je?eli wykonawcy wspÛlnie ubiegaj? si? o zamÛwienie (je?eli dotyczy); je?eli Wykonawc? reprezentuje pe?nomocnik (je?eli dotyczy). - Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamÛwienia zawieraj?cy wszelkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce ocen? zgodno?ci oferty z opisem przedmiotu zamÛwienia ñ za??cznik nr A do SWZ (tj. zestawienie nazw w?asnych, konfiguracji i parametrÛw oraz producentÛw urz?dze? oprogramowania w j?zyku polskim itp.). Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych po z?o?eniu oferty, na podst. art. 107 ust. 2 Pzp. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia: - O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, Sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. - O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego ñ za??cznik nr 3b Dokumenty podmiotÛw zagranicznych zosta?y wymienione w SWZ. Wykonawcy jest mo?liwa na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy.Zamawiaj?cy nie zamierza zawrze? umowy ramowej.Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiaj?cego w celu zwi?zanym z post?powaniem ñzgodnie z rozdz. 27 SWZ. W niniejszym post?powaniu komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem Platformy on-line dzia?aj?cej pod adresem https://e-propublico.pl. Wykonawca mo?e zwrÛci? si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o wyja?nienie tre?ci SWZ, przekazanym za po?rednictwem Platformy (karta îZapytania/Wyja?nienia) lub przesy?aj?c na adres paweld@amu.edu.pl Ofert?, wraz ze stanowi?cymi jej integraln? cz??? za??cznikami, sk?ada si? pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy, podpisan? kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://e-propublico.pl paweld@amu.edu.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 - Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 ñ 590 ustawy Pzp. - Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. - Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej izby Odwo?awczej. - Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp. - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. - SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnej" Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Pozna?: MatÈriel et fournitures informatiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques