Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Matériel de levage et de manutention

2023/S 227-714869  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Pozna?: Matériel de levage et de manutention 2023/S 227-714869 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7781469734 Adresse postale: ul. Sk?adowa 5 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-897 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Maciejczak - Wydzia? Zamówie? Publicznych Courriel: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl Téléphone: +48 885567535 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup w formie leasingu finansowego 20 podno?ników kolumnowych Numéro de référence: KW-WWA-280.39.2023.MM
II.1.2) Code CPV principal 42410000 Matériel de levage et de manutention
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest oddanie Zamawiaj?cemu, w zakresie dzia?alno?ci swojego przedsi?biorstwa, zestawu sk?adaj?cego si? z 20 (s?ownie: dwudziestu) fabrycznie nowych, mobilnych podno?ników kolumnowych o ud?wigu min. 17,5 t ka?dy, przeznaczonych do podnoszenia pojazdów szynowych, do u?ywania (dalej "Przedmiot Leasingu"), wykonanie obowi?zków wskazanych w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy (za??cznik nr 4 do SWZ) oraz Szczegó?owym Opisie Przedmiotu Zamówienia (za??cznik nr 9 do SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 705 080.64 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42413000 Crics et appareils de levage pour véhicules 42413400 Vérins mécaniques 66114000 Services de leasing financier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL43 Lubuskie Lieu principal d'exécution:
PUT Zb?szynek - ul. Kolejowa 3 (hala utrzymania taboru), 66-210 Zb?szynek, w godzinach: 8:30-14:30 (od poniedzia?ku do pi?tku).
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? Podno?niki wszystkie tego samego typu, oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spe?niaj?ce odpowiednie wymagania jako?ciowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenosz?cych normy europejskie, a tak?e nieobci??one prawami osób trzecich. Wykonawca, zobowi?zuje si? do wykonania Przedmiotu Umowy oraz innych obowi?zków wynikaj?cych z Umowy, w tym czynno?ci sk?adaj?cych si? na Uruchomienie Podno?ników, Szkolenia i Serwis Gwarancyjny zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nale?yt? staranno?ci?, obowi?zuj?cymi instrukcjami i przepisami bran?owymi, etyk? zawodow? i obowi?zuj?cymi przepisami. We wszystkich zapisach og?oszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej za??cznikach, w których Zamawiaj?cy opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to nale?y uzna?, ?e Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisanym wymogom, a odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne". W przypadku zaoferowania przez wykonawc? produktów, które nie s? zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia si? odnosi, to wykonawca obowi?zany jest udowodni? w ofercie, w szczególno?ci za pomoc? przedmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy PZP, ?e proponowany przedmiot zamówienia w równowa?nym stopniu spe?nia wymagania okre?lone w opisie przedmiotu (dalej "Przedmiotowe ?rodki dowodowe"). Przedmiotowe ?rodki dowodowe nie podlegaj? uzupe?nieniu. Oferta wykonawcy, który zaoferuje produkty, które nie s? zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia si? odnosi, a nie dostarczy wraz z ofert? Przedmiotowych ?rodków dowodowych, zostanie odrzucona. W przypadku, gdy wykonawca nie z?o?y w ofercie informacji o tym, ?e oferuje produkty, które nie s? zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia si? odnosi, to Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca zaoferowa? produkty, które s? zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia si? odnosi. Zamawiaj?cy umo?liwi wykonawcy, na jego wniosek, zapoznanie si? z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i dokonanie weryfikacji miejsca planowanych prac i otoczenia, w szczególno?ci w celu nale?ytego przygotowania i oszacowania oferty (dalej "Wizja lokalna"). Wizja lokalna dokonywana jest przez wykonawc? na w?asn? jego odpowiedzialno??, koszt i ryzyko. Ch?? odbycia Wizji lokalnej nale?y zg?osi? Zamawiaj?cemu z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych przed planowanym dniem jej odbycia, zgodnie ze sposobem porozumiewania si? z Zamawiaj?cym, okre?lonym w rozdz. 13 ust. 3 SWZ. Jako dzie? roboczy nale?y rozumie? dni od poniedzia?ku do pi?tku, z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiaj?cy nie warunkuje mo?liwo?ci z?o?enia oferty odbyciem Wizji lokalnej przez wykonawc?. Wizja lokalna ma dla wykonawców charakter wy??cznie fakultatywny.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia: dostarczenie Przedmiotu Leasingu oraz zrealizowania czynno?ci sk?adaj?cych si? na Uruchomienie Podno?ników oraz Szkolenie Pracowników w terminie nie d?u?szym ni? 7 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy. Okres u?ywania Przedmiotu Leasingu wynosi 84 miesi?ce, rozpoczynaj?c od momentu odbioru Przedmiotu Leasingu, stwierdzonego protoko?em odbioru ko?cowego.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 134-428859
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Zakup w formie leasingu finansowego 20 podno?ników kolumnowych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Marynarki Polskiej 55E Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-557 Pays: Pologne Courriel: biuro@sosnowski.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 540 500.89 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 705 080.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie Ustawy PZP, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Terminy wnoszenia odwo?a? okre?lone s? w art. 515 Ustawy PZP.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Szczegó?owe przepisy dot. ?rodków ochrony prawnej zawarte s? w dziale IX Ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Zakup w formie leasingu finansowego 20 podno?ników kolumnowych 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
42410000 - Matériel de levage et de manutention 
42413000 - Crics et appareils de levage pour véhicules 
42413400 - Vérins mécaniques 
66114000 - Services de leasing financier