Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: MatÈriel de rÈseau

2022/S 130-368702  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Pozna?: MatÈriel de rÈseau 2022/S 130-368702 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego WojewÛdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 34 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-714 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Kowalak Courriel: marcin.kowalak@szpitalewielkopolski.pll TÈlÈphone: +48 618553510 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umww.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu Adresse postale: ul. Mickiewicza 2 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 60-834 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Kowalak Courriel: marcin.kowalak@szpitalewielkopolski.pll TÈlÈphone: +48 618553510 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://raszeja.poznan.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostarczenie i uzupe?nienie istniej?cych sieci LAN NumÈro de rÈfÈrence: SzW/4/2022
II.1.2) Code CPV principal 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostarczenie i uzupe?nienie istniej?cych sieci LAN w ramach projektu: Wyposa?enie ?rodowisk informatycznych wojewÛdzkich, powiatowych i miejskich podmiotÛw leczniczych w narz?dzia informatyczne umo?liwiaj?ce wdro?enie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych mi?dzy podmiotami leczniczymi samorz?du wojewÛdztwa
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 158 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? nr: 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32410000 RÈseau local 32420000 MatÈriel de rÈseau 32422000 Composants de rÈseau 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 72710000 Services de rÈseau local
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem ZamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego sprz?tu w postaci Access Point-Ûw i ??cznika LAN dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Okres R?kojmi i Gwarancji / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPWP.02.01.01-30-0047/16
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? nr: 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem ZamÛwienia w ramach cz??ci 2 jest dostawa fabrycznie nowego sprz?tu w postaci Access Point-a.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Okres R?kojmi i Gwarancji / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPWP.02.01.01-30-0047/16
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 075-199342
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? nr: 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GREY DOT SP. Z O.O.
NumÈro national d'identification: 5223023816 Adresse postale: Al. Wojska Polskiego 27 lok. 26 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-515 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 158 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? nr: 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
OprÛcz dokumentÛw wskazanych w cz??ci III niniejszego og?oszenia wykonawca zobowi?zany jest do przed?o?enia:
   1.  Jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) w celu wykazania spe?niania przez wykonawc? warunkÛw udzia?u w post?powaniu ñ Instrukcja wype?niania dokumentu zamieszona jest na stronie Urz?du ZamÛwie? Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
   2.  O?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy ñ w przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia.
   3.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo odpowiednio wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji danego zamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw.
   4.  Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest uprawomocniona do jego reprezentowania.
   5.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych, zwanej dalej ÑPzpî; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, ó sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   6.  O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej.
   7.  Formularz ofertowy ñ zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ.
   8.  Pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy). https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Pozna?: MatÈriel de rÈseauType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32410000 - Réseau local 
32420000 - Matériel de réseau 
32422000 - Composants de réseau 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
72710000 - Services de réseau local