Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Mobilier

2022/S 18-043358  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Pozna?: Mobilier 2022/S 018-043358 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adresse postale: ul. H. Wieniawskiego 1 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-712 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Siemi?ska-Li?ska Courriel: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl TÈlÈphone: +48 618294469 Fax: +48 618294012 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amu.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
dostaw? mebli biurowych wraz z monta?em oraz dostawa wraz z monta?em sprz?t AGD do jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 5 cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: ZP/4125/D/21
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa mebli biurowych wraz z monta?em oraz dostawa wraz z monta?em sprz?tu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 5 cz??ci
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? opisany w Za??czniku A -E do SWZñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
   3.  Wykonawca wraz z dostaw? do ka?dego urz?dzenia AGD winien dostarczy? karty gwarancyjne i instrukcje obs?ugi w j?zyku polskim.
   4. Wykonawca sk?adaj?cy ofert? dostarczy do up?ywu terminu sk?adania ofert prezentacj? w postaci zmontowanego: - na cz??? 1: krzes?a konferencyjnego, sto?u wysokiego, szafy, biurka, kontenera, szafy - na cz??? 3 biurka, szafy, fotel obrotowego , krzes?o - na cz??? 4: krzes?o konferencyjne, stolik
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 516 098.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa wraz z monta?em mebli oraz dostawa wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie pomieszcze? Wydzia?u Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednostka usytu?owana na terenie miasta Poznania ,
II.2.4) Description des prestations:
dostawa wraz z monta?em mebli oraz dostawa wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie pomieszcze? Wydzia?u Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. WspÛlny s?ownik zamÛwie?: 39121000-6, 39112000-0, 39710000-2 Przedmiot zamÛwienia zosta? opisany w Za??czniku A do SWZñ Opis przedmiotu zamÛwienia Wykonawca wraz z dostaw? do ka?dego urz?dzenia AGD winien dostarczy? karty gwarancyjne i instrukcje obs?ugi w j?zyku polskim.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji na meble / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna (jako?? wykonania) zaprezentowanych mebli / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci
   3. 000,00 z?. PLN Wykonawca sk?adaj?cy ofert? dostarczy do up?ywu terminu sk?adania ofert prezentacj? w postaci zmontowanego: - na cz??? 1: krzes?a konferencyjnego, sto?u wysokiego, szafy, biurka, kontenera, szafy
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa wraz z monta?em mebli do jednostek organizacyjnych wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu AGD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednostki usytu?owane na terenie miasta Poznania
II.2.4) Description des prestations:
dostawa wraz z monta?em mebli do jednostek organizacyjnych wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu AGD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. WspÛlny s?ownik zamÛwie?: 39121000-6, 39112000-0, 39710000-2 Przedmiot zamÛwienia zosta? opisany w Za??czniku B do SWZñ Opis przedmiotu zamÛwienia Wykonawca wraz z dostaw? do ka?dego urz?dzenia AGD winien dostarczy? karty gwarancyjne i instrukcje obs?ugi w j?zyku polskim.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji na meble / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci
   1. 500,00 z?. PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa wraz z monta?em mebli oraz dostawa wraz z monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie pomieszcze? dla Sekcji Ewidencji Maj?tku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednostki usytu?owane na terenie miasta Poznania
II.2.4) Description des prestations:
dostawa wraz z monta?em mebli oraz dostawa wraz z monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie pomieszcze? dla Sekcji Ewidencji Maj?tku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WspÛlny s?ownik zamÛwie?: 39121000-6, 39112000-0, 39710000-2 Przedmiot zamÛwienia zosta? opisany w Za??czniku C do SWZñ Opis przedmiotu zamÛwienia Wykonawca wraz z dostaw? do ka?dego urz?dzenia AGD winien dostarczy? karty gwarancyjne i instrukcje obs?ugi w j?zyku polskim.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji na meble / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna (jako?? wykonania) zaprezentowanych mebli / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci
   5. 000,00 z?. PLN Wykonawca sk?adaj?cy ofert? dostarczy do up?ywu terminu sk?adania ofert prezentacj? w postaci zmontowanego: - na cz??? 3: biurka, szafy, fotel obrotowego , krzes?o
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa mebli wraz z monta?em stanowi?cych wyposa?enie Wydzia?u Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednostki usytu?owane na terenie miasta Poznania
II.2.4) Description des prestations:
dostawa mebli wraz z monta?em stanowi?cych wyposa?enie Wydzia?u Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. WspÛlny s?ownik zamÛwie?: 39121000-6, 39112000-0, Przedmiot zamÛwienia zosta? opisany w Za??czniku D do SWZñ Opis przedmiotu zamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji na meble / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna (jako?? wykonania) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci
   1. 000,00 z?. PLN
   3.  Wykonawca sk?adaj?cy ofert? dostarczy do up?ywu terminu sk?adania ofert prezentacj? w postaci zmontowanego: - na cz??? 4: krzes?o konferencyjne, stolik
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa mebli wraz z monta?em oraz dostawa wraz z monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie Welcome Center Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednostki usytu?owane na terenie miasta Poznania
II.2.4) Description des prestations:
dostawa mebli wraz z monta?em oraz dostawa wraz z monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie Welcome Center Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WspÛlny s?ownik zamÛwie?: 39121000-6, 39112000-0, 39710000-2 Przedmiot zamÛwienia zosta? opisany w Za??czniku E do SWZñ Opis przedmiotu zamÛwienia Wykonawca wraz z dostaw? do ka?dego urz?dzenia AGD winien dostarczy? karty gwarancyjne i instrukcje obs?ugi w j?zyku polskim. ZamÛwienie realizowane jest w ramach projektu Uniwersytet Jutra II"- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z303/18
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji na meble / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie realizowane jest w ramach projektu Uniwersytet Jutra II"- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z303/18
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci
   3. 000,00 z?. PLN
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 197-513188
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
dostawa wraz z monta?em mebli oraz dostawa wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie pomieszcze? Wydzia?u Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Unikat Sp. j. Krzysztof i Agata Moellenbrock Adresse postale: ul. Sokalska 35 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-324 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 120 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 119 863.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
dostawa wraz z monta?em mebli do jednostek organizacyjnych wraz z dostaw? i monta?em sprz?tu AGD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Unikat Sp.j. Krzyszyof i Agata Moellenbrock Adresse postale: ul. Sokalska 35 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-324 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 62 336.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 188.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
dostawa wraz z monta?em mebli oraz dostawa wraz z monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie pomieszcze? dla Sekcji Ewidencji Maj?tku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kompleks s.c.
Adresse postale: ul. T. Rejtana 18 Ville: Leszno Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 181 173.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 179 882.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
dostawa mebli wraz z monta?em stanowi?cych wyposa?enie Wydzia?u Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Unikat Sp.j. Krzysztof i Agata Moellenbrock Adresse postale: ul. Sokalska 35 Ville: Poznan Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-324 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 52 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 49 585.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
dostawa mebli wraz z monta?em oraz dostawa wraz z monta?em sprz?tu AGD stanowi?cych wyposa?enie Welcome Center Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Unikat Sp. j. Krzysztof i Agata Moellenbrock Adresse postale: ul. Sokalska 35 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-324 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 112 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 103 580.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu mog? wzi?? udzia? wykonawcy, wobec ktÛrych nie zachodz? podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1,4-10 ustawy Pzp oraz ktÛrzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu. Wykluczenie Wykonawcy nast?pi w przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 111 ustawy Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Wykonawca sk?ada warz z ofert?: Formularz ofertowy ñ na ka?d? cz??? zamÛwienia; Formularz cenowy ñna ka?d? cz??? zamÛwienia; zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji danego zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (je?eli dotyczy), dowÛd wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej ni? pieni?dz; Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, je?eli wykonawc? reprezentuje pe?nomocnik, wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia publicznego, podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na zasadnych okre?lonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy nieb?d?cego podmiotem udost?pniaj?cym zasoby (je?eli dotyczy);Prezentacja oferty asortymentowej -Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? na cz. 1,na cz.3, na cz??? 4 zobowi?zani s? do zaprezentowania zmontowanych mebli do terminu sk?adania ofert. Prezentacja podlega? b?dzie ocenie technicznej (jako?ci wykonania ) zgodnie z kryteriami oceny ofert. Miejsca sk?adania i osoby do kontaktu podane zosta?y w SWZ. Karta Katalogowa ñdo ka?dego oferowanego mebla/sprz?tu . Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne rÛwnowa?ne dokumenty) ktÛre potwierdzaj? zgodno?? prezentowanych mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Za??czniku A-E do SWZ. W niniejszym post?powaniu komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem Platformy on-line dzia?aj?cej pod adresem https://e-propublico.pl.Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiaj?cy odst?puje od wymogu u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej przy sk?adaniu prezentacji w postaci zmontowanych mebli gdy? s?u?? one ocenie w kryterium oceny ofertñ sk?adanie odbywa si? za pomoc? operatora pocztowego w rozumieniu ustawy ñ Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2020 r.,poz. 1041),osobi?cie lub za po?rednictwem pos?a?ca. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych:Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu - JEDZ, Wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy w tym okresie wraz z dowodami okre?laj?cymi czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie,Informacja banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej,Odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, Informacja z KRK,Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, Za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS albo w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej KRUS,O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej,O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego. Zmiana postanowie? zawartej umowy dopuszczalna jest na zasadach okre?lonych w projektowych postanowieniach umowy. https://e-propublico.pl.Na
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Postepu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505ñ590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Pozna?: MobilierType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier