Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Ordinateurs portables

2022/S 56-146309  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Pozna?: Ordinateurs portables 2022/S 056-146309 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adresse postale: ul. H. Wieniawskiego 1 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-712 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Degler Courriel: joanna.degler@amu.edu.pl Téléphone: +48 618294374 Fax: +48 618294012 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amu.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia wy?sza
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ZP/3993/D/21 dostawa sprz?tu komputerowego dla jednostek UAM - 3 cz??ci Numéro de référence: ZP/3993/D/21
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
dostaw? sprz?tu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia zosta? podzielony na 3 cz??ci. Wspólny s?ownik zamówie?: CPV 30213100-6. Przedmiot zamówienia zosta? opisany w za?aczniku A do SWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na w?asny koszt i ryzyko do obiektów UAM okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie op?aty celne, skarbowe oraz wszelkie inne op?aty - po stronie Wykonawcy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 18 975.12 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt.

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exécution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt. Wspólny s?ownik zamówie?: CPV 30213100-6; Przedmiot zamówienia zosta? opisany w Za??czniku A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dot. cz??ci 1 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na w?asny koszt i ryzyko do obiektów UAM okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie op?aty celne, skarbowe oraz wszelkie inne op?aty - po stronie Wykonawcy. Wykonawca do??czy do oferty przedmiotowe ?rodki dowodowe w postaci opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawieraj?cy wszelkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce ocen? zgodno?ci oferty z opisem przedmiotu zamówienia - za??cznik nr A SWZ (tj. w szczególno?ci karty katalogowe oferowanych urz?dze?, foldery informacyjne, zestawienie zawieraj?ce okre?lenie producenta i modelu oferowanych urz?dze?, konfiguracji i parametrów w j?zyku polskim itp.). Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych. Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr A do niniejszej SWZ.
   3. 7. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowi?zuje si? zapewni? ci?g?o?? pracy urz?dze?- dotyczy cz??ci 1-3: czas reakcji serwisu - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik A do niniejszej SIWZ; czas naprawy od momentu zg?oszenia - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik A do niniejszej SWZ; okres gwarancji b?dzie automatycznie przed?u?any o czas trwania zg?oszonych awarii urz?dze?. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert równowa?nych. Wykonawca mo?e zaoferowa? sprz?t o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych, spe?niaj?cy minimalne parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr A do SWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajduj? si? znaki towarowe Wykonawca mo?e zaoferowa? asortyment równowa?ny nie gorszy ni? asortyment wskazany przez Zamawiaj?cego. Asortyment równowa?ny musi spe?nia? warunek, ?e jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiaj?cy tzn. asortyment równowa?ny musi spe?nia? wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiaj?cego w SWZ lub je przewy?sza?. Wykonawca, który powo?uje si? na rozwi?zania równowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowany przez niego sprz?t spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Dostarczony sprz?t musi by? fabrycznie nowy, tzn. nie u?ywany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani u?ywany w podobny sposób.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: termin p?atn?ci / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt.

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exécution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt. Wspólny s?ownik zamówie?: CPV 30213100-6; Przedmiot zamówienia zosta? opisany w Za??czniku A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dot. cz??ci
   2.  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na w?asny koszt i ryzyko do obiektów UAM okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie op?aty celne, skarbowe oraz wszelkie inne op?aty - po stronie Wykonawcy. Wykonawca do??czy do oferty przedmiotowe ?rodki dowodowe w postaci opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawieraj?cy wszelkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce ocen? zgodno?ci oferty z opisem przedmiotu zamówienia - za??cznik nr A SWZ (tj. w szczególno?ci karty katalogowe oferowanych urz?dze?, foldery informacyjne, zestawienie zawieraj?ce okre?lenie producenta i modelu oferowanych urz?dze?, konfiguracji i parametrów w j?zyku polskim itp.). Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych. Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr A do niniejszej SWZ.
   3. 7. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowi?zuje si? zapewni? ci?g?o?? pracy urz?dze?- dotyczy cz??ci 1-3: czas reakcji serwisu - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik A do niniejszej SIWZ; czas naprawy od momentu zg?oszenia - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik A do niniejszej SWZ; okres gwarancji b?dzie automatycznie przed?u?any o czas trwania zg?oszonych awarii urz?dze?. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert równowa?nych. Wykonawca mo?e zaoferowa? sprz?t o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych, spe?niaj?cy minimalne parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr A do SWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajduj? si? znaki towarowe Wykonawca mo?e zaoferowa? asortyment równowa?ny nie gorszy ni? asortyment wskazany przez Zamawiaj?cego. Asortyment równowa?ny musi spe?nia? warunek, ?e jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiaj?cy tzn. asortyment równowa?ny musi spe?nia? wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiaj?cego w SWZ lub je przewy?sza?. Wykonawca, który powo?uje si? na rozwi?zania równowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowany przez niego sprz?t spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Dostarczony sprz?t musi by? fabrycznie nowy, tzn. nie u?ywany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani u?ywany w podobny sposób
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: termin p?atn?ci / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt.

Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exécution:
Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt. Wspólny s?ownik zamówie?: CPV 30213100-6; Przedmiot zamówienia zosta? opisany w Za??czniku A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dot. cz??ci
   3.  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na w?asny koszt i ryzyko do obiektów UAM okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie op?aty celne, skarbowe oraz wszelkie inne op?aty - po stronie Wykonawcy. Wykonawca do??czy do oferty przedmiotowe ?rodki dowodowe w postaci opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawieraj?cy wszelkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce ocen? zgodno?ci oferty z opisem przedmiotu zamówienia - za??cznik nr A SWZ (tj. w szczególno?ci karty katalogowe oferowanych urz?dze?, foldery informacyjne, zestawienie zawieraj?ce okre?lenie producenta i modelu oferowanych urz?dze?, konfiguracji i parametrów w j?zyku polskim itp.). Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych. Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr A do niniejszej SWZ.
   3. 7. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowi?zuje si? zapewni? ci?g?o?? pracy urz?dze?- dotyczy cz??ci 1-3: czas reakcji serwisu - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik A do niniejszej SIWZ; czas naprawy od momentu zg?oszenia - zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik A do niniejszej SWZ; okres gwarancji b?dzie automatycznie przed?u?any o czas trwania zg?oszonych awarii urz?dze?. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert równowa?nych. Wykonawca mo?e zaoferowa? sprz?t o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych, spe?niaj?cy minimalne parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr A do SWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajduj? si? znaki towarowe Wykonawca mo?e zaoferowa? asortyment równowa?ny nie gorszy ni? asortyment wskazany przez Zamawiaj?cego. Asortyment równowa?ny musi spe?nia? warunek, ?e jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiaj?cy tzn. asortyment równowa?ny musi spe?nia? wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiaj?cego w SWZ lub je przewy?sza?. Wykonawca, który powo?uje si? na rozwi?zania równowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowany przez niego sprz?t spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Dostarczony sprz?t musi by? fabrycznie nowy, tzn. nie u?ywany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani u?ywany w podobny sposób
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: termin p?atn?ci / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 240-629858
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORTLAND Spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: 778-00-43-683 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-122 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 865.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORTLAND Spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-122 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 961.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
dostawa sprz?tu komputerowego - laptop 1 szt.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORTLAND Spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-122 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 605.11 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: Postepu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505-590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-Pozna?: Ordinateurs portablesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables