Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Ouvrages pour le tramway

2020/S 61-145062  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/03/2020
S61
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Pozna?: Ouvrages pour le tramway

2020/S 061-145062

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 038-089081)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pozna?skie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Adresse postale: pl. Wiosny Ludów 2
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415
Code postal: 61-831
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Artur Pieczykolan, Dawid Koz?owski, Marzena Kaczmarek
Courriel: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Téléphone: +48 618842016 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pim.poznan.pl

www.pim.poznan.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbi?cice i 28 czerwca 1956 roku

Numéro de référence: PIM/02/20/ZP12/2014-13

II.1.2)
Code CPV principal
45234121

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw?: "Przebudowa torowisk w ul. Wierzbi?cice i 28 czerwca 1956 r." obejmuj?cego: przebudow torowiska wraz sieci trakcyjn w ul. Wierzbi?cice i 28 czerwca 1956 r. (na odc. od stacji paliw na ul. Wierzbi?cice do ul. Krzy?owej/Kili?skiego), przebudow uk?adu drogowego, modernizacj stacji prostownikowej "Pami?tkowa", przebudow przystanków, wyposa?enie infrastruktury drogowo-torowej w elementy sta?ej organizacji ruchu i bezpiecze?stwa, przebudow chodników oraz przebudow i budow infrastruktury: o?wietlenia, kanalizacji deszczowej, wodoci?gowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz wycink i nasadzenie drzew.
   2.  Projekt dofinansowywany ze ?rodków UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 ramach dzia?ania
   6. 1 "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" (Fundusz Spójno?ci) - nr umowy POIS.06.01.00-00-0036/16-00.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 038-089081

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 01/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/04/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zmiany wprowadzone w tre?ci og?oszenia wynikaj z Wyja?nie - zmian nr 2 udost?pnionych przez Zamawiaj?cego w dniu 24.3.2020 (pismo 1105/PIM/03/20/DK/2014-13 wraz z za??cznikami).

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45232310 - Travaux de construction de lignes téléphoniques 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233252 - Travaux de revêtement de rues 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234121 - Ouvrages pour le tramway 
45234126 - Travaux de construction de lignes de tramway 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45314310 - Installation de câblage 
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts