Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Pi╦ces d╚tach╚es pour locomotives ou mat╚riel ferroviaire roulant

2021/S 178-464652  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Pozna?: Pi╦ces d╚tach╚es pour locomotives ou mat╚riel ferroviaire roulant 2021/S 178-464652 Avis d'attribution de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sk?adowa 5 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-897 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Molczyk Courriel: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl T╚l╚phone: +48 785061049 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa cz??ci zamiennych do autobus█w szynowych SA108, SA132, SA134, SA139 oraz 36WEhd Num╚ro de r╚f╚rence: KW-WWA-280.24.2021.DM
II.1.2) Code CPV principal 34631000 Pi╦ces d╚tach╚es pour locomotives ou mat╚riel ferroviaire roulant
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa cz??ci zamiennych do autobus█w szynowych SA 108, SA 132, SA 134, SA139 oraz 36WEhd, kt█rych rodzaj, opis i warunki dostawy zosta?y okre?lone w za??cznikach nr
   2. 1 ˝
   2. 9 oraz w za??czniku nr 4 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wk?ad ?lizgowy, t?umik gumowy, sworze do SA 132, SA 134
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pi╦ces d╚tach╚es pour locomotives ou mat╚riel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Lieu principal d'ex╚cution:
Punktu Utrzymania Taboru Pozna ul. Kolejowa 23, 60-717 Pozna Punkt Utrzymania Taboru W?growiec ul. Le?na1 D, 62-100 W?growiec
II.2.4) Description des prestations:

   1. Oferowane cz??ci musz?
:
- ?ci?le odpowiada wymogom okre?lonym w za??czniku nr
   2. 3 do SWZ, - by oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobci??one prawami os█b trzecich, - spe?nia odpowiednie wymagania jako?ciowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenosz?cych normy europejskie, - posiada termin wa?no?ci, kt█ry up?ywa nie wcze?niej ni 12 miesi?cy licz?c od dnia dostawy do Zamawiaj?cego, tj. od daty podpisania dowodu odbioru dostawy, - przy dostawie posiada dokument kontroli jako?ci
   2. 1 lub
   3. 1 (wym█g dotycz?cy dokumentu kontroli jako?ci doprecyzowany zosta w odniesieniu do ka?dej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowi?cym odpowiednio za??cznik
   2. 3 do SWZ) wydany w oparciu o norm PN EN 10204:2006 lub norm r█wnowa?n spe?niaj?c wymagania TSI, kt█ra winna by przywo?ana i wg kt█rej winna by zapewniona zgodno? Towaru z wystawionym ?wiadectwem/dokumentem.
   2.  We wszystkich zapisach og?oszenia o zam█wieniu, SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zamawiaj?cy opisuje przedmiot zam█wienia przez wskazanie znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, to nale?y uzna?, ?e Zamawiaj?cy dopuszcza produkt r█wnowa?ny, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy "lub r█wnowa?ny" (dalej ĐProdukt r█wnowa?nyţ).
   3.  W przypadku zaoferowania przez wykonawc Produkt█w r█wnowa?nych, tj. wskazania przez wykonawc tej okoliczno?ci w z?o?onej ofercie, wykonawca, obowi?zany jest wykaza?, ?e zaoferowane prze niego Produkty r█wnowa?ne spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takiej sytuacji wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce dokumenty: a. sprawozdanie (dokumentacj?) z oceny ryzyka (oceny potencjalnego wp?ywu) oraz sprawozdanie (dokumentacj?) z procesu zarz?dzania ryzykiem z wprowadzonej zmiany polegaj?cej na zastosowaniu cz??ci zamiennych r█wnowa?nych, sporz?dzon zgodnie z rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wsp█lnej metody oceny bezpiecze?stwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 121, str. 8 z p█?n. zm.), b. po?redni certyfikat weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotycz?cymi interoperacyjno?ci systemu kolei dotycz?cy pojazd█w kolejowych eksploatowanych z wykorzystaniem cz??ci zamiennych r█wnowa?nych wydany przez jednostk notyfikowan lub podmiot uprawnionych do przeprowadzania bada niezb?dnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazd█w kolejowych niezgodnych z TSI oraz c. deklaracj zgodno?ci z typem wystawion przez producenta pojazd█w kolejowych do wprowadzonych zmian polegaj?cych na zastosowaniu cz??ci zamiennych r█wnowa?nych albo zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane dla pojazd█w kolejowych eksploatowanych z wykorzystaniem cz??ci zamiennych r█wnowa?nych przy czym zezwolenie nie jest wymagane w przypadku wydania przez Prezesa Urz?du Transportu Kolejowego decyzji o braku konieczno?ci wydania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. (dalej wszystkie wskazane powy?ej dokumenty zwane ??cznie dalej ĐDokumentami potwierdzaj?cymi r█wnowa?no??ţ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 - Kupuj?cy o?wiadcza, i?, z zastrze?eniem postanowie ▀ 4 ust. 4 i 7 wzoru umowy , nab?dzie od Sprzedawcy co najmniej 80% (osiemdziesi?t procent) ilo?ci Towaru wskazanych odpowiednio w za??cznikach, o kt█rych mowa w ust. 1 wzoru umowy (dalej ĐIlo? gwarantowanaţ). - Kupuj?cy zastrzega sobie mo?liwo? dokonania jednostronnego zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przez Sprzedawc Towaru ponad Ilo?ci gwarantowan do ilo?ci maksymalnej (100%) okre?lonej w za??cznikach, o kt█rych mowa w ust. 1 wzoru umowy (dalej ĐPrawo opcjiţ) Skorzystanie przez Kupuj?cego z Prawa opcji, obliguje Sprzedawc?, do zrealizowania Przedmiotu Umowy, r█wnie w zakresie obj?tym Prawem opcji. - O skorzystaniu z Prawa opcji Kupuj?cy poinformuje Sprzedawc przesy?aj?c Zam█wienie, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust. 1 wzoru umowy na ilo? Towaru wykraczaj?c ponad Ilo? gwarantowan wynikaj?c z wszystkich z?o?onych Zam█wie?, o kt█rych mowa w ▀ 2 ust. 1 wzoru umowy . Kupuj?cy uprawniony jest do korzystania z Prawa opcji w cz??ciach, zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. - Sprzedawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia wzgl?dem Kupuj?cego z tytu?u nieskorzystania przez Kupuj?cego z Prawa opcji. Kupuj?cy uprawniony jest do skorzystania z Prawa opcji w przypadku, gdy nale?yta eksploatacja Pojazd█w w okresie, o kt█rym mowa w ▀8 ust. 1 wzoru umowy wymaga zam█wienia od Sprzedawcy Towaru w ilo?ci wi?kszej ni jest obj?ta Ilo?ci gwarantowan?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy uprawniony jest sk?ada zam█wienia przez okres 36 (trzydziestu sze?ciu) miesi?cy licz?c od dnia podpisania Umowy . Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zam█wienia w terminie nie d?u?szym ni 20 (dwadzie?cia) dni roboczych od daty wys?ania przez Zamawiaj?cego zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Uchwyty, zabezpieczenia ok?adzin do SA 132/134
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pi╦ces d╚tach╚es pour locomotives ou mat╚riel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Lieu principal d'ex╚cution:
Punktu Utrzymania Taboru Pozna ul. Kolejowa 23, 60-717 Pozna Punkt Utrzymania Taboru W?growiec ul. Le?na1 D, 62-100 W?growiec
II.2.4) Description des prestations:

   1. Oferowane cz??ci musz?
:
- ?ci?le odpowiada wymogom okre?lonym w za??czniku nr
   2. 5 do SWZ, - by oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobci??one prawami os█b trzecich, - spe?nia odpowiednie wymagania jako?ciowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenosz?cych normy europejskie, - posiada termin wa?no?ci, kt█ry up?ywa nie wcze?niej ni 12 miesi?cy licz?c od dnia dostawy do Zamawiaj?cego, tj. od daty podpisania dowodu odbioru dostawy, - przy dostawie posiada dokument kontroli jako?ci
   2. 1 lub
   3. 1 (wym█g dotycz?cy dokumentu kontroli jako?ci doprecyzowany zosta w odniesieniu do ka?dej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowi?cym odpowiednio za??cznik
   2. 5 do SWZ) wydany w oparciu o norm PN EN 10204:2006 lub norm r█wnowa?n spe?niaj?c wymagania TSI, kt█ra winna by przywo?ana i wg kt█rej winna by zapewniona zgodno? Towaru z wystawionym ?wiadectwem/dokumentem.
   2.  We wszystkich zapisach og?oszenia o zam█wieniu, SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zamawiaj?cy opisuje przedmiot zam█wienia przez wskazanie znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, to nale?y uzna?, ?e Zamawiaj?cy dopuszcza produkt r█wnowa?ny, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy "lub r█wnowa?ny" (dalej ĐProdukt r█wnowa?nyţ).
   3.  W przypadku zaoferowania przez wykonawc Produkt█w r█wnowa?nych, tj. wskazania przez wykonawc tej okoliczno?ci w z?o?onej ofercie, wykonawca, obowi?zany jest wykaza?, ?e zaoferowane prze niego Produkty r█wnowa?ne spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takiej sytuacji wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce dokumenty: a. sprawozdanie (dokumentacj?) z oceny ryzyka (oceny potencjalnego wp?ywu) oraz sprawozdanie (dokumentacj?) z procesu zarz?dzania ryzykiem z wprowadzonej zmiany polegaj?cej na zastosowaniu cz??ci zamiennych r█wnowa?nych, sporz?dzon zgodnie z rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wsp█lnej metody oceny bezpiecze?stwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 121, str. 8 z p█?n. zm.), b. po?redni certyfikat weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotycz?cymi interoperacyjno?ci systemu kolei dotycz?cy pojazd█w kolejowych eksploatowanych z wykorzystaniem cz??ci zamiennych r█wnowa?nych wydany przez jednostk notyfikowan lub podmiot uprawnionych do przeprowadzania bada niezb?dnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazd█w kolejowych niezgodnych z TSI oraz c. deklaracj zgodno?ci z typem wystawion przez producenta pojazd█w kolejowych do wprowadzonych zmian polegaj?cych na zastosowaniu cz??ci zamiennych r█wnowa?nych albo zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane dla pojazd█w kolejowych eksploatowanych z wykorzystaniem cz??ci zamiennych r█wnowa?nych przy czym zezwolenie nie jest wymagane w przypadku wydania przez Prezesa Urz?du Transportu Kolejowego decyzji o braku konieczno?ci wydania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. (dalej wszystkie wskazane powy?ej dokumenty zwane ??cznie dalej ĐDokumentami potwierdzaj?cymi r█wnowa?no??ţ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 - Kupuj?cy o?wiadcza, i?, z zastrze?eniem postanowie ▀ 4 ust. 4 i 7 wzoru umowy , nab?dzie od Sprzedawcy co najmniej 80% (osiemdziesi?t procent) ilo?ci Towaru wskazanych odpowiednio w za??cznikach, o kt█rych mowa w ust. 1 wzoru umowy (dalej ĐIlo? gwarantowanaţ). - Kupuj?cy zastrzega sobie mo?liwo? dokonania jednostronnego zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przez Sprzedawc Towaru ponad Ilo?ci gwarantowan do ilo?ci maksymalnej (100%) okre?lonej w za??cznikach, o kt█rych mowa w ust. 1 wzoru umowy (dalej ĐPrawo opcjiţ) Skorzystanie przez Kupuj?cego z Prawa opcji, obliguje Sprzedawc?, do zrealizowania Przedmiotu Umowy, r█wnie w zakresie obj?tym Prawem opcji. - O skorzystaniu z Prawa opcji Kupuj?cy poinformuje Sprzedawc przesy?aj?c Zam█wienie, o kt█rym mowa w ▀ 2 ust. 1 wzoru umowy na ilo? Towaru wykraczaj?c ponad Ilo? gwarantowan wynikaj?c z wszystkich z?o?onych Zam█wie?, o kt█rych mowa w ▀ 2 ust. 1 wzoru umowy . Kupuj?cy uprawniony jest do korzystania z Prawa opcji w cz??ciach, zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. - Sprzedawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia wzgl?dem Kupuj?cego z tytu?u nieskorzystania przez Kupuj?cego z Prawa opcji. Kupuj?cy uprawniony jest do skorzystania z Prawa opcji w przypadku, gdy nale?yta eksploatacja Pojazd█w w okresie, o kt█rym mowa w ▀8 ust. 1 wzoru umowy wymaga zam█wienia od Sprzedawcy Towaru w ilo?ci wi?kszej ni jest obj?ta Ilo?ci gwarantowan?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy uprawniony jest sk?ada zam█wienia przez okres 36 (trzydziestu sze?ciu) miesi?cy licz?c od dnia podpisania Umowy . Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zam█wienia w terminie nie d?u?szym ni 20 (dwadzie?cia) dni roboczych od daty wys?ania przez Zamawiaj?cego zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 124-329536
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis p╚riodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 3 Intitul╚:
Wk?ad ?lizgowy, t?umik gumowy, sworze do SA 132, SA 134
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 5 Intitul╚:
Uchwyty, zabezpieczenia ok?adzin do SA 132/134
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zadania nr 3 i 5 uniewa?niono na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie Ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie Ustawy PZP, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Terminy wnoszenia odwo?a okre?lone s w art. 515 Ustawy PZP.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Szczeg█?owe przepisy dot. ?rodk█w ochrony prawnej zawarte s w dziale IX Ustawy PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34631000 - PiŔces dÚtachÚes pour locomotives ou matÚriel ferroviaire roulant