Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Pipelines

2021/S 65-164877  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Pozna?: Pipelines 2021/S 065-164877 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquanet S.A.
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-492 Pays: Pologne Courriel: jolanta.sobis@aquanet.pl Téléphone: +48 618359073 Fax: +48 618359286 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dzier?awa systemu kanalizacji deszczowej i innych urz?dze przeznaczonych do zbierania, transportu, podczyszczania, odprowadzania lub retencji wód opadowych i roztopowych Numéro de référence: Z/80/2020
II.1.2) Code CPV principal 44161000 Pipelines - PA02
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dzier?awa systemu kanalizacji deszczowej i innych urz?dze przeznaczonych do zbierania, transportu, podczyszczania, odprowadzania lub retencji wód opadowych i roztopowych, usytuowanego w granicach administracyjnych miasta Poznania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 253 955 564.60 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Lieu principal d'exécution:
Pozna?.
II.2.4) Description des prestations:
Dzier?awa systemu kanalizacji deszczowej i innych urz?dze przeznaczonych do zbierania, transportu, podczyszczania, odprowadzania lub retencji wód opadowych i roztopowych, usytuowanego w granicach administracyjnych miasta Poznania.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Podstaw prawn udzielenia niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolniej r?ki jest przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym zamawiaj?cy mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki w przypadku gdy dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog by ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze; b) zwi?zanych z ochron praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisów - je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia. Miasto Pozna realizuje zadanie w?asne w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za po?rednictwem Aquanet S.A. (poprzez kanalizacj ogólnosp?awn?) oraz swojej jednostki organizacyjnej - Zarz?du Dróg Miejskich (poprzez kanalizacj deszczow?). W celu zapewnienia jednolitej polityki w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz skutecznego wdra?ania dzia?a przeciwdzia?aj?cych zjawisku suszy, Miasto Pozna uzna?o za niezb?dne, aby realizacja dzia?a w tym zakresie na terenie miasta skupiona zosta?a w ramach jednego podmiotu oraz uzna?o, ?e z uwagi na kompetencje i do?wiadczenie, Aquanet S.A. jest podmiotem najlepiej przygotowanym do realizacji koniecznych zada?. Ujednolicenie polityki w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych maj?c na wzgl?dzie kwestie organizacyjne, spo?eczne, finansowe i gospodarcze, s?u?y ma efektywniejszemu realizowaniu zadania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Efektywna realizacja zada i ujednolicenie polityki w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych b?dzie mo?liwa jedynie w sytuacji posiadania przez Aquanet S.A. tytu?u prawnego do korzystania z urz?dze kanalizacji deszczowej usytuowanych na terenie miasta Poznania, co zagwarantuje dzier?awa urz?dze kanalizacji deszczowej wybudowanych przez miasto Pozna (Zarz?d Dróg Miejskich dalej ZDM). Dostawa polegaj?ca na nabyciu prawa do korzystania na zasadzie umowy dzier?awy, z systemu kanalizacji deszczowej obejmuj?cy zespó funkcjonalnie powi?zanych ze sob urz?dze którymi dysponuje i z których korzysta ZDM, usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Poznania przeznaczonych do zbierania, transportu, podczyszczania, odprowadzania lub retencji wód opadowych i roztopowych (dalej "system") mo?e by ?wiadczona tylko przez jednego wykonawc (Zarz?d Dróg Miejskich) z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym. Jedynym wykonawc?, któremu mo?e udzieli Aquanet S.A. zamówienia jest wy??cznie w?a?ciciel systemu, gdy jest to typowy przyk?ad monopolu naturalnego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 157-382555
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dzier?awa systemu kanalizacji deszczowej i innych urz?dze przeznaczonych do zbierania, transportu, podczyszczania, odprowadzania lub retencji wód opadowych i roztopowych.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miasto Pozna Adresse postale: pl. Kolegiacki 17 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 253 955 564.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021 Pologne-Pozna?: PipelinesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournituresfournitures 02/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
44161000 - Pipelines