Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Poids lourds

2023/S 194-605816  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Pozna?: Poids lourds 2023/S 194-605816 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ENEA Operator sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Strzeszy?ska 58 Ville: Pozna? Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 60-479 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Ratajczak Courriel: marta.ratajczak@operator.enea.pl TÈlÈphone: +48 618848592 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.operator.enea.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://zamowienia.enea.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
"Dostawa przeno?nego ?urawia hydraulicznego zabudowanego na podwoziu ci??arowym 6x6 o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 12 ton wraz z przyczep? d?u?ycow? podzielona na dwa zadania..."
II.1.2) Code CPV principal 34140000 Poids lourds
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest, dostawa przeno?nego ?urawia hydraulicznego zabudowanego na podwoziu ci??arowym 6x6 o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 12 ton wraz z przyczep? d?u?ycow? podzielona na dwa zadania zgodnie ze specyfikacj? wskazan? w Opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 6 666 666.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 1 ñ 2 pojazdy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144000 VÈhicules automobiles usage spÈcifique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
Szczecin, GorzÛw Wielkopolski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dwÛch przeno?nych ?urawi hydraulicznych zabudowanych na podwoziu ci??arowym 6x6 o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 12 ton wraz z przyczep? d?u?ycow?
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2 ñ 2 pojazdy
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144000 VÈhicules automobiles usage spÈcifique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code NUTS: PL43 Lubuskie Lieu principal d'exÈcution:
Pozna?, Zielona GÛra
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dwÛch przeno?nych ?urawi hydraulicznych zabudowanych na podwoziu ci??arowym 6x6 o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 12 ton wraz z przyczep? d?u?ycow?
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 098-305947
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie 1 ñ 2 pojazdy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cargotec Poland Sp.zo.o NumÈro national d'identification: 7781008163 Ville: Stargard Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 73-102 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 749 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 333 333.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie 2 ñ 2 pojazdy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cargotec Poland Sp.zo.o NumÈro national d'identification: 7781008163 Ville: Stargard Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 73-102 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 749 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 333 333.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczegÛlno?ci: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy pomocy ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji warunkÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 "Dostawa przeno?nego ?urawia hydraulicznego zabudowanego na podwoziu ci??arowym 6x6 o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 12 ton wraz z przyczep? d?u?ycow? podzielona na dwa zadania..." 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34140000 - Poids lourds 
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique