Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Produits chimiques

2023/S 196-613833  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Pozna?: Produits chimiques 2023/S 196-613833 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Inspektorat Weterynarii NumÈro national d'identification: 777 00 20 427 Adresse postale: ul. Grunwaldzka 250 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-166 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@wiw.poznan.pl TÈlÈphone: +48 618684748 Fax: +48 616619360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wiw.poznan.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_poznan
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Inspekcja weterynaryjna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa koniugatÛw do diagnostyki w?cieklizny ÑBCî.
II.1.2) Code CPV principal 24000000 Produits chimiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa koniugatÛw do diagnostyki w?cieklizny ÑBC"
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 845.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WIW/ZHW Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa koniugatÛw do diagnostyki w?cieklizny ÑBCî.
II.2.5) CritËres díattribution
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Maksymalna ilo?? przedmiotu zamÛwienia obj?tego umow? mo?e zosta? zredukowana przez ZAMAWIAJ?CEGO, z uwzgl?dnieniem w?asnych potrzeb o 25% ca?ego zamÛwienia. DOSTAWCA nie mo?e z tego tytu?u ro?ci? ?adnych pretensji. W przypadku obni?enia ilo?ci przedmiotu zamÛwienia, ca?kowita warto?? umowy ulegnie proporcjonalnemu obni?eniu.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Zgodnie z tre?ci? art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze wzgl?du na niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione.Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw? koniugatÛw do diagnostyki w?cieklizny ÑBCî pod sygnatur? AD-O.272.16.2023, w zakresie pakietu I, zosta?o zgodnie z tre?ci? art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych uniewa?nione, poniewa? nie z?o?ono ?adnej oferty.Koniugaty do diagnostyki w?cieklizny s? wykorzystywane w diagnostyce zwalczania w?cieklizny w Pracowni Diagnostyki ChorÛb Zwierz?t w Zak?adzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu. Koniugaty s? niezb?dnym odczynnikiem do wykonywania bada? urz?dowych zgodnie z wymaganiami obszaru uregulowa? prawnych, Instrukcjami G?Ûwnego Lekarza Weterynarii oraz zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania w?cieklizny na lata 2022 i 2023. Powy?sze badania wykonywane s? technik? immunofluorescencji bezpo?redniej oraz hodowli komÛrkowej. Badania wykonywane s? dla powiatowych inspektoratÛw weterynarii wojewÛdztwa wielkopolskiego. Ponadto badania wykonywane przy u?yciu koniugatÛw do diagnostyki w?cieklizny s? zwalidowane i akredytowane, Zak?ad Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu uczestniczy te? w badaniach bieg?o?ci, do kontynuacji ktÛrych niezb?dne s? koniugaty. W celu realizacji powy?szych zada?, w ramach dzia?alno?ci laboratoryjnej, zakup koniugatÛw do diagnostyki w?cieklizny jest niezb?dny
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
06/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Sterbios Sp. z o.o.
Adresse postale: Rakowiecka 36/319a Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-532 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 13 845.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 13 845.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/4587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw? Prawo zamÛwie? publicznych Art. 515. [Termin wniesienia odwo?ania]
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Dostawa koniugatÛw do diagnostyki w?cieklizny ÑBCî. 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
24000000 - Produits chimiques