Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 28/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande

2023/S 220-693454  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/11/2023 S220 Pologne-Pozna?: Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande 2023/S 220-693454 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 14 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Poznaniu Num╚ro national d'identification: NIP: 7792404661 Adresse postale: Bukowska 34 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 60-811 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sekcja zam█wie? Publicznych Courriel: 14wog.przetargi@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261574802 Fax: +48 261577204 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.14wog.wp.mil.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/14wog
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/14wog Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka wojskowa
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
DOSTAWA MI?SA CZERWONEGO, W?DLIN Z MI?SA CZERWONEGO, T?USZCZ"W ZWIERZ?CYCH, DOSTAWA MI?SA DROBIOWEGO ORAZ DOSTAWA W?DLIN Z MI?SA DROBIOWEGO Num╚ro de r╚f╚rence: 53/z/2023
II.1.2) Code CPV principal 15100000 Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego, t?uszcz█w zwierz?cych, dostawa mi?sa drobiowego oraz dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo ˝ ilo?ciowego zawartego w formularzu cenowym zgodnie z za??cznikiem nr 2a, 2b, 2c, 2d (formularze cenowe dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ oraz szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia za??cznik nr 4a, 4b, 4c, 4d (dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Za ofert? cz??ciow? uwa?a si? ofert? obejmuj?c? pe?ny asortyment danego zadania. Liczba zada?:
   4.  Zadanie nr 1- dostawa mi?sa czerwonego Zadanie nr 2 - dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego Zadanie nr 3 - dostawa mi?sa drobiowego Zadanie nr 4 - dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1- dostawa mi?sa czerwonego i t?uszcz█w zwierz?cych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15412100 Graisses animales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Pozna? Biedrusko
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego, t?uszcz█w zwierz?cych, dostawa mi?sa drobiowego oraz dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo ˝ ilo?ciowego zawartego w formularzu cenowym zgodnie z za??cznikiem nr 2a, 2b, 2c, 2d (formularze cenowe dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ oraz szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia za??cznik nr 4a, 4b, 4c, 4d (dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Za ofert? cz??ciow? uwa?a si? ofert? obejmuj?c? pe?ny asortyment danego zadania. Liczba zada?:
   4.  Zadanie nr 1- dostawa mi?sa czerwonego i t?uszcz█w zwierz?cych. Zadanie nr 2 - dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego Zadanie nr 3 - dostawa mi?sa drobiowego Zadanie nr 4 - dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach prawa opcji dla ka?dego zadania cz??ciowego zwi?kszenie warto?ci zam█wienia o 320 % warto?ci umowy netto zam█wienia podstawowego na zakup dodatkowych ilo?ci towar█w wyszczeg█lnionych w za??czniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ tj.: formularzu cenowym. Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie okre?lane jako Đprawo opcjiţ jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Wykonanie przedmiotu zam█wienia w ramach prawa opcji uzale?nione jest od faktycznych potrzeb zamawiaj?cego i jego mo?liwo?ci finansowych. Brak wykonania przedmiotu zam█wienia w zakresie prawa opcji nie rodzi ?adnych roszcze? ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Realizacja zam█wienia w ramach prawa opcji nast?pi do dnia 31.12.2024 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Za?o?ony termin realizacji dostawy: Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. Dostawa odbywa? si? b?dzie 3 razy w tygodniu w poniedzia?ki, ?rody do godz. 13:00 i w pi?tki do godz. 11:00 zgodnie z wymaganiami ˝ jako?ciowymi, transportowymi i w opakowaniach ˝ wskazanymi przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 4a-4d do SWZ (opis przedmiotu zm█wienia), pod rygorem odmowy jej przyj?cia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2 - dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15412100 Graisses animales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Pozna? Biedrusko
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego, t?uszcz█w zwierz?cych, dostawa mi?sa drobiowego oraz dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo ˝ ilo?ciowego zawartego w formularzu cenowym zgodnie z za??cznikiem nr 2a, 2b, 2c, 2d (formularze cenowe dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ oraz szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia za??cznik nr 4a, 4b, 4c, 4d (dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Za ofert? cz??ciow? uwa?a si? ofert? obejmuj?c? pe?ny asortyment danego zadania. Liczba zada?:
   4.  Zadanie nr 1- dostawa mi?sa czerwonego i t?uszcz█w zwierz?cych. Zadanie nr 2 - dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego Zadanie nr 3 - dostawa mi?sa drobiowego Zadanie nr 4 - dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach prawa opcji dla ka?dego zadania cz??ciowego zwi?kszenie warto?ci zam█wienia o 320 % warto?ci umowy netto zam█wienia podstawowego na zakup dodatkowych ilo?ci towar█w wyszczeg█lnionych w za??czniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ tj.: formularzu cenowym. Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie okre?lane jako Đprawo opcjiţ jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Wykonanie przedmiotu zam█wienia w ramach prawa opcji uzale?nione jest od faktycznych potrzeb zamawiaj?cego i jego mo?liwo?ci finansowych. Brak wykonania przedmiotu zam█wienia w zakresie prawa opcji nie rodzi ?adnych roszcze? ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Realizacja zam█wienia w ramach prawa opcji nast?pi do dnia 31.12.2024 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Za?o?ony termin realizacji dostawy: Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. Dostawa odbywa? si? b?dzie 3 razy w tygodniu w poniedzia?ki, ?rody do godz. 13:00 i w pi?tki do godz. 11:00 zgodnie z wymaganiami ˝ jako?ciowymi, transportowymi i w opakowaniach ˝ wskazanymi przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 4a-4d do SWZ (opis przedmiotu zm█wienia), pod rygorem odmowy jej przyj?cia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3 - dostawa mi?sa drobiowego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131500 Produits base de volaille
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Pozna? Biedrusko
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego, t?uszcz█w zwierz?cych, dostawa mi?sa drobiowego oraz dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo ˝ ilo?ciowego zawartego w formularzu cenowym zgodnie z za??cznikiem nr 2a, 2b, 2c, 2d (formularze cenowe dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ oraz szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia za??cznik nr 4a, 4b, 4c, 4d (dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Za ofert? cz??ciow? uwa?a si? ofert? obejmuj?c? pe?ny asortyment danego zadania. Liczba zada?:
   4.  Zadanie nr 1- dostawa mi?sa czerwonego i t?uszcz█w zwierz?cych. Zadanie nr 2 - dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego Zadanie nr 3 - dostawa mi?sa drobiowego Zadanie nr 4 - dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach prawa opcji dla ka?dego zadania cz??ciowego zwi?kszenie warto?ci zam█wienia o 320 % warto?ci umowy netto zam█wienia podstawowego na zakup dodatkowych ilo?ci towar█w wyszczeg█lnionych w za??czniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ tj.: formularzu cenowym. Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie okre?lane jako Đprawo opcjiţ jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Wykonanie przedmiotu zam█wienia w ramach prawa opcji uzale?nione jest od faktycznych potrzeb zamawiaj?cego i jego mo?liwo?ci finansowych. Brak wykonania przedmiotu zam█wienia w zakresie prawa opcji nie rodzi ?adnych roszcze? ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Realizacja zam█wienia w ramach prawa opcji nast?pi do dnia 31.12.2024 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Za?o?ony termin realizacji dostawy: Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. Dostawa odbywa? si? b?dzie 3 razy w tygodniu w poniedzia?ki, ?rody do godz. 13:00 i w pi?tki do godz. 11:00 zgodnie z wymaganiami ˝ jako?ciowymi, transportowymi i w opakowaniach ˝ wskazanymi przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 4a-4d do SWZ (opis przedmiotu zm█wienia), pod rygorem odmowy jej przyj?cia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4 - dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131135 Saucisses de volaille
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Pozna? Biedrusko
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego, t?uszcz█w zwierz?cych, dostawa mi?sa drobiowego oraz dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo ˝ ilo?ciowego zawartego w formularzu cenowym zgodnie z za??cznikiem nr 2a, 2b, 2c, 2d (formularze cenowe dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ oraz szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia za??cznik nr 4a, 4b, 4c, 4d (dla poszczeg█lnych zada?) do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Za ofert? cz??ciow? uwa?a si? ofert? obejmuj?c? pe?ny asortyment danego zadania. Liczba zada?:
   4.  Zadanie nr 1- dostawa mi?sa czerwonego i t?uszcz█w zwierz?cych. Zadanie nr 2 - dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego Zadanie nr 3 - dostawa mi?sa drobiowego Zadanie nr 4 - dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach prawa opcji dla ka?dego zadania cz??ciowego zwi?kszenie warto?ci zam█wienia o 320 % warto?ci umowy netto zam█wienia podstawowego na zakup dodatkowych ilo?ci towar█w wyszczeg█lnionych w za??czniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ tj.: formularzu cenowym. Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie okre?lane jako Đprawo opcjiţ jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Wykonanie przedmiotu zam█wienia w ramach prawa opcji uzale?nione jest od faktycznych potrzeb zamawiaj?cego i jego mo?liwo?ci finansowych. Brak wykonania przedmiotu zam█wienia w zakresie prawa opcji nie rodzi ?adnych roszcze? ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Realizacja zam█wienia w ramach prawa opcji nast?pi do dnia 31.12.2024 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Za?o?ony termin realizacji dostawy: Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. Dostawa odbywa? si? b?dzie 3 razy w tygodniu w poniedzia?ki, ?rody do godz. 13:00 i w pi?tki do godz. 11:00 zgodnie z wymaganiami ˝ jako?ciowymi, transportowymi i w opakowaniach ˝ wskazanymi przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 4a-4d do SWZ (opis przedmiotu zm█wienia), pod rygorem odmowy jej przyj?cia.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. W przetargu mog? wzi?? udzia? Wykonawcy, kt█rzy 3) spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w art. 112 ustawy dotycz?ce: a) posiadania uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w: Warunek ten zostanie spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada: Obowi?zuj?c? decyzj? administracyjn? w?a?ciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przed?u?enia zatwierdzenia zak?ad█w, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego ˝ je?eli ustawa nak?ada obowi?zek takich uprawnie?; lub Obowi?zuj?c? decyzj? administracyjn? w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przed?u?enia warunkowego zatwierdzenia zak?ad█w, kt█re produkuj? lub wprowadzaj? do obrotu ?ywno?? pochodzenia nie zwierz?cego lub wprowadzaj? do obrotu produkty pochodzenia zwierz?cego, nieobj?te urz?dow? kontrol? organ█w Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia ˝ je?eli nak?ada obowi?zek takich uprawnie?; lub Za?wiadczenie o wpisie do rejestru zak?ad█w zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzor█w dokument█w dotycz?cych rejestracji i zatwierdzenia zak?ad█w produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno?? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2007 r., nr 106 poz. 730 z p█?n. zm.)
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
b) zdolno?ci technicznej i zawodowej: Warunek ten zostanie spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie ˝ Wykonawca wykona? a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r█wnie? wykonuje nale?ycie dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zam█wienia i kt█rych suma dostaw odpowiada warto?ciom brutto podanym poni?ej: Dla zadania nr 1: 400 000,00 z?. brutto minimalna warto?? 100 000,00 z? brutto Dla zadania nr 2: 370 000,00 z?. brutto minimalna warto?? 100 000,00 z? brutto Dla zadania nr 3: 300 000,00 z?. brutto minimalna warto?? 70 000,00 z? brutto W przypadku dostaw b?d?cych w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie warto?ci i czasu wykonywania danej dostawy dotycz? cz??ci umowy ju? zrealizowanej tj. w przedziale od dnia rozpocz?cia wykonywania dostawy do up?ywu terminu sk?adania ofert. UWAGA! W przypadku, kiedy Wykonawca sk?ada ofert? na kilka zada? winien zsumowa? warto?? poszczeg█lnych zada? i na ??czn? kwot? przedstawi? wykaz dostaw i tak np.:, przy sk?adaniu oferty na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2˝ warunek zostanie spe?niony, gdy Wykonawca przedstawi wykaz opiewaj?cy na warto?? 770 000,00 z? brutto.
   2.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o udzielenie zam█wienia przez dw█ch lub wi?cej Wykonawc█w ocena warunk█w z rozdzia?u VI ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy? b?dzie ka?dego z Wykonawc█w, a z rozdzia?u VI ust. 1 pkt 3 dotyczy? b?dzie jednego lub wszystkich Wykonawc█w (dostawy nie sumuj? si? tj. np. wykonanie przez dw█ch wykonawc█w po jednej dostawie nie potwierdza spe?nienia warunku).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zam█wienia przed?o?y Zamawiaj?cemu (dotyczy ka?dego zadania): ´ Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; ´ aktualn? polis? lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej (deliktowej) z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia (lub odr?bna) od odpowiedzialno?ci cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez produkty wyprodukowane lub/i dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego o warto?ci r█wnej lub wy?szej sumie warto?ci zawartej umowy
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Art. 138 ust. 2 ustawy Pzp Pilna potrzeba udzielenia zam█wienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 28/11/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 25/02/2024
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 28/11/2023 Heure locale: 09:30 Lieu:
https://portal.smartpzp.pl/14wog https://portal.smartpzp.pl/14wog
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
wrzesie? 2024
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych wraz z ofert?.
   2. Wykaz przedmiotowych ?rodk█w dowodowych podlegaj?cych uzupe?nieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy- w zakresie spe?niania warunk█w: ´certyfikat systemu HACCP wdro?onego przez firmy posiadaj?ce akredytacj? i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzib? w Warszawie lub za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP; przed?o?one za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e Wykonawca wdro?y? oraz stosuje Zasady systemu HACCP ˝ Podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (j.t. Dz. U. z 2020.2021 ze zm.). Klauzula informacyjna RODO - ROZDZIA? XXI SWZ
   1. W przetargu mog? wzi?? udzia? Wykonawcy, kt█rzy: 1)nie podlegaj? wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy, 2)nie podlegaj? wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. 1)Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (ESPD), stanowi?cego za??cznik nr 3 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia. Informacje zawarte w ESPD stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w za??czonym pliku XML (za??cznik nr 3), w oryginale, w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez wykonawc█w, o?wiadczenie, o kt█rym mowa ust. 1 SWZ (JEDZ), sk?ada ka?dy z wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy ˝ dotyczy ka?dego zadania.
   2.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowi?zany jest wnie?? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awcze Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a Miejscowo??: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Pa?stwo: Polska Adres internetowy: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/11/2023 DOSTAWA MI?SA CZERWONEGO, W?DLIN Z MI?SA CZERWONEGO, T?USZCZ"W ZWIERZ?CYCH, DOSTAWA MI?SA DROBIOWEGO ORAZ DOSTAWA W?DLIN Z MI?SA DROBIOWEGO 28/11/2023 15/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15100000 - Produits de l'Úlevage, viande et produits Ó base de viande 
15131135 - Saucisses de volaille 
15131500 - Produits Ó base de volaille 
15412100 - Graisses animales