Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Produits pharmaceutiques

2020/S 69-164092  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Pozna?: Produits pharmaceutiques

2020/S 069-164092

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 062-147440)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego
NumÈro national d'identification: 7811617330
Adresse postale: ul. Dojazd 34
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415
Code postal: 60-631
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna GÛska
Courriel: zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpitalmswia.poznan.pl

www.szpitalmswia.poznan.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych w ramach chemioterapii oraz programÛw lekowych wraz ze sprz?tem jednorazowym stosowanym do przygotowania leku cytotoksycznego

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/p/15/2020

II.1.2)
Code CPV principal
33600000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w leczeniu chorÛb hematologicznych, jednorazowych ja?owych wyrobÛw medycznych stosowanych do ich przygotowania oraz lekÛw stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj?cy informacj o asortymencie, ilo?ciach i jego wymogach zosta okre?lony w Za??czniku nr 2 do SIWZ stanowi?cym jej integraln cz???, w ktÛrym Zamawiaj?cy wymaga podania nazwy handlowej leku.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? z?o?enia ofert cz??ciowych.
   4.  ZamÛwienie zosta?o podzielone na 50 cz??ci.
   5.  Ofert mo?na sk?ada w odniesieniu do jednej lub wi?cej cz??ci zamÛwienia.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e w niniejszym post?powaniu nie b?dzie mia?a zastosowania procedura odwrÛcona na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp. Prawo opcji W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (w wysoko?ci nie wi?kszej ni 25 %) zwi?kszaj?ce zakres ilo?ciowy zamÛwienia podstawowego.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 062-147440

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zgodnie z SIWZ rozdzia IV ñ Zamawiaj?cy koryguje okres obowi?zywania zamÛwienia, ktÛry omy?kowo w og?oszeniu zosta podany 12 dni, a powinien wynosi 12 miesi?cy.

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques