Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Produits pharmaceutiques

2022/S 52-134955  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Pozna?: Produits pharmaceutiques 2022/S 052-134955 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adresse postale: ul. Przybyszewskiego 49 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-355 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena ?uczkowska Courriel: dzp@spsk2.pl TÈlÈphone: +48 618691695 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.skhs.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Programy lekowe - dostawa produktÛw leczniczych w ramach programÛw lekowych NumÈro de rÈfÈrence: DZP/103/2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Programy lekowe - dostawa produktÛw leczniczych w ramach programÛw lekowych - 2 pakiety asortymentowe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 521 806.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna?
II.2.4) Description des prestations:

   1. Vedolizumab, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji ; 1 fiolka =300 mg ( PT 55 - leczenie WZGJ) - 396 szt
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Umowa obowi?zywa? b?dzie przez okres 52 tygodni tj. od dnia 01.03.2022 r. Planowany dzie? zako?czenia to ostatni dzie? miesi?ca liczony od dnia 01.03.2022 r. w okresie 12 miesi?cy jej obowi?zywania. W przypadku zawarcia umowy po dniu 01.03.2022 r. umowa obowi?zywa? b?dzie przez okres 52 tygodni licz?c od dnia jej zawarcia.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna?
II.2.4) Description des prestations:

   1. Brolicizumab ( program lekowy B.70 leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki ,AMD.) roztwÛr do wstrzykiwa?;120mg/ml;amp.-strzykaw. - 120 szt
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Umowa obowi?zywa? b?dzie przez okres 52 tygodni tj. od dnia 01.03.2022 r. Planowany dzie? zako?czenia to ostatni dzie? miesi?ca liczony od dnia 01.03.2022 r. w okresie 12 miesi?cy jej obowi?zywania. W przypadku zawarcia umowy po dniu 01.03.2022 r. umowa obowi?zywa? b?dzie przez okres 52 tygodni licz?c od dnia jej zawarcia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 252-669736
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tekada Pharma Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 382 534.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 382 534.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 332 222.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 139 272.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwie?/zamÛwienia, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP II. WYKAZ PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH: 1) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) zawieraj?cy aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP ñ dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci. 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamÛwienia publiczne. 7) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o ktÛrej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, Wykonawca sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2021r. poz. 275) oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu; 8) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 8-10 PZP; Pe?en wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych zosta? zawarty w Specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (SWZ). III. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce warunkÛw udzia?u w post?powaniu zawarte s? w Specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (SWZ)
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt a).
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone wy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne;
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Pozna?: Produits pharmaceutiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques