Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2021/S 8-013680  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Pozna?: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2021/S 008-013680 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Adresse postale: ul. Noskowskiego 12/14 Ville: Pozna Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 61-704 Pays: Pologne Courriel: zampub@ibch.poznan.pl TÈlÈphone: +48 618522509 Fax: +48 618520532 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.ichb.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednosta naukowo-badawcza
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: dzia?alno? naukowo-badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wraz z instalacj i uruchomieniem aparatu do weryfikacji wielko?ci i ilo?ci bibliotek NumÈro de rÈfÈrence: PN 503/2020
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do siedziby Zamawiaj?cego wraz z instalacj i uruchomieniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego, aparatu do weryfikacji wielko?ci oraz ilo?ci bibliotek na rÛ?nych etapach syntezy metod elektroforezy kapilarnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamÛwienia zawartej w cz??ci IV SIWZ (dalej Ñspecyfikacja technicznaî), zwanego dalej ÑPrzedmiotem zamÛwieniaî. Przedmiot zamÛwienia musi by dostarczony wraz z instrukcj obs?ugi (w j?zyku polskim i angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzysz?cym oprogramowaniem.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 110 381.63 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do siedziby Zamawiaj?cego wraz z instalacj i uruchomieniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego, aparatu do weryfikacji wielko?ci oraz ilo?ci bibliotek na rÛ?nych etapach syntezy metod elektroforezy kapilarnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamÛwienia zawartej w cz??ci IV SIWZ (dalej Ñspecyfikacja technicznaî), zwanego dalej ÑPrzedmiotem zamÛwieniaî. Przedmiot zamÛwienia musi by dostarczony wraz z instrukcj obs?ugi (w j?zyku polskim i angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzysz?cym oprogramowaniem. Do zakresu przedmiotu zamÛwienia nale?y tak?e: a) Szkolenie teoretyczne i praktyczne, dla od 5 do maksymalnie 10 uczestnikÛw, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj?cym (wskazane jest aby szkolenie odby?o si w trakcie instalacji/uruchamiania aparatu). b) Min. 24-miesi?czna nieograniczona konsultacja techniczna: telefoniczna i mailowa za po?rednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej. c) Udzielenie gwarancji i ?wiadczenie us?ug serwisu gwarancyjnego przez okres min. 24 miesi?cy ñ szczegÛ?owe wymagania dotycz?ce gwarancji zosta?y zawarte w pkt I.15 SIWZ. Dostarczony przedmiot zamÛwienia musi by fabrycznie nowy, tzn. nieu?ywany przed dniem dostarczenia, z wy??czeniem u?ywania niezb?dnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany przedmiot zamÛwienia w dniu sporz?dzenia oferty nie mo?e by przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzeda?y. Dostarczony przedmiot zamÛwienia musi by gotowy do eksploatacji bez konieczno?ci monta?u dodatkowych urz?dze oraz musi by wyposa?ony w wystarczaj?c liczb kabli niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania urz?dze oraz pozwalaj?cy na pod??czenie go do standardowych gniazdek zasilaj?cych, chyba ?e w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Przedmiot zamÛwienia musi by dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, w siedzibie Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt POIR.04.02.00-00-C004/19?00 z dnia 31 grudnia 2019 r., pt. NEBI ñ Krajowy O?rodek Bada Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, priorytet IV: Zwi?kszenie potencja?u naukowo-badawczego, dzia?anie
   4. 2: RozwÛj Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki; warto? projektu: 255.610.242,17 PLN.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 210-512496
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pu?awska 303 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-785 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 113 820.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 110 381.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 18.2 i 18.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)