Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:...quipements mÈdicaux

2023/S 195-609157  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Pozna?: ...quipements mÈdicaux 2023/S 195-609157 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu NumÈro national d'identification: 7811621484 Adresse postale: Polna 33 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-535 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zuzanna Piotrowicz Courriel: zpiotrowicz@gpsk.ump.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gpsk.am.poznan.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
zakup inkubatora transportowego do karetki N w ramach projektu POI?.
NumÈro de rÈfÈrence: PN-87/23
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. 1 Przedmiotem zamÛwienia jest zakup inkubatora transportowego do karetki N 2 szt.
   1. 2 SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w Za??czniku nr 1 do specyfikacji stanowi?cym integraln? jej cz???.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 936 218.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33152000 Incubateurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zamÛwienia
   1. 1 Przedmiotem zamÛwienia jest zakup inkubatora transportowego do karetki N 2 szt.
   1. 2 SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w Za??czniku nr 1 do specyfikacji stanowi?cym integraln? jej cz???.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena parametrÛw technicznych / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.11.03.00-00-0077/22-00/73/2023/175 w ramach realizacji projektu pod nazw?: ÑWsparcie lecznictwa szpitalnego w zakresie po?o?nictwa, ginekologii i neonatologii poprzez doposa?enie i wymian? sprz?tu oraz wprowadzenie nowych technologii, niezb?dnych dla bezpiecznej realizacji wysokiej jako?ci ?wiadcze? w GPSK w Poznaniuî
II.2.14) Informations complÈmentaires KRYTERIUM I: Cena ñ 80% Kryterium ÑCenaî rozpatrywane b?dzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamÛwienia, podanej przez Wykonawc? w FORMULARZU OFERTY. KRYTERIUM II: Ocena parametrÛw technicznych ñ 20% Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie urz?dzenia stosownie do parametrÛw technicznych wskazanych w Za??czniku nr 1 ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 154-487590
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
zakup inkubatora transportowego do karetki N w ramach projektu POI?.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 936 218.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady i tryb post?powania w zakresie korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale IX (art. 505ñ590) Pzp.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 zakup inkubatora transportowego do karetki N w ramach projektu POI?. 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33152000 - Incubateurs