Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: RÈactifs pour analyses de sang

2021/S 199-519029  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Pozna?: RÈactifs pour analyses de sang

2021/S 199-519029

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 178-463059)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Adresse postale: ul. Marceli?ska 44
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
Code postal: 60-354
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina Janiak Biskup
Courriel: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
TÈlÈphone: +48 618863332
Fax: +48 618672521
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rckik.poznan.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa dedykowanych materia?Ûw i odczynnikÛw eksploatacyjnych do posiadanych urz?dze Illumina MiSeq

NumÈro de rÈfÈrence: 21/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33696200 RÈactifs pour analyses de sang

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa dedykowanych materia?Ûw i odczynnikÛw eksploatacyjnych do posiadanych urz?dze Illumina MiSeq.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 178-463059

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/10/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/10/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:

   1.  TERMIN ZWI?ZANIA OFERT do 16.01.2022 r.
   2.  Zamawiaj?cy modyfikuje SWZ, SOPZ oraz projektowane zapisy umowy w wyniku udzielonych odpowiedzi.
   3.  Zamawiaj?cy usuwa z VI.3) Informacji dodatkowych zapis odno?nie b??dnie przypisanego Za??cznika Nr 3

 
 
C L A S S E    C P V
33696200 - Réactifs pour analyses de sang 
33696500 - Réactifs de laboratoire