Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Réactifs de laboratoire

2020/S 67-159063  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Pozna?: Réactifs de laboratoire 2020/S 067-159063 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Adresse postale: ul. Polna 33 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Code postal: 60-535 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alicja Jeske Courriel: ajeske@gpsk.ump.edu.pl Téléphone: +48 618419672 Fax: +48 618419620 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa odczynników, dzier?awa analizatorów i sprz?tu oraz dzier?awa oprogramowania zarz?dzaj?cego pracowni immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja ze szpitalnym systemem informatycznym Numéro de référence: PN-39/19
II.1.2) Code CPV principal 33696500
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa odczynników, dzier?awa analizatorów i sprz?tu oraz dzier?awa oprogramowania zarz?dzaj?cego pracowni immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja ww. oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 655 989.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Lieu principal d'exécution:
Ginekologiczno-Po?o?niczy szpital kliniczny w Poznaniu, ul. Polna 33, POLSKA, Centralne Laboratorium
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa odczynników, dzier?awa analizatorów i sprz?tu oraz dzier?awa oprogramowania zarz?dzaj?cego pracowni immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja ww. oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym. Szczegó?owy opis i zakres zamówienia zosta zawarty w Za??czniku nr 3 do SIWZ, stanowi?cym opis przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wadium: 16 560,00 PLN.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 016-033031
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa odczynników
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DiaHem AG Diagnostic Products Adresse postale: Schlosserstrasse 4 Ville: Bulach Code NUTS: CH Code postal: CH-8180 Pays: Suisse
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 432 746.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dzier?awa analizatorów, sprz?tu oraz oprogramowania zarz?dzaj?cego pracowni immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja ww. oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diahem AG Diagnostic Products Adresse postale: Schlosserstrasse 4 Ville: Bulach Code NUTS: CH04 Code postal: CH-8180 Pays: Suisse
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 168 120.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Us?uga serwisowa
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówie publicznych. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5: - pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, - pkt 2) ustawy - który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, - pkt 3) ustawy - je?eli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: a) Zamawiaj?cym; b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego; c) cz?onkami komisji przetargowej; d) osobami, które z?o?y?y o?wiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy, - pkt 4) ustawy który, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, - pkt 5) ustawy, b?d?cego osob fizyczn?, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3 000 PLN, - pkt 6) ustawy, je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5, - pkt 7) ustawy, wobec którego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN, - pkt 8) ustawy, który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
   2. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w terminie nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych dokumentów:
   1.  informacji z KRK;
   2.  za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika US;
   3.  za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki ZUS lub KRUS;
   4.  odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej;
   5.  o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków lub sk?adek na ubezp. spo?. lub zdrowotne;
   6.  o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam. publ.;
   7.  o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenia na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny;
   8.  o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym;
   9.  o?wiadczenia o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych. Ponadto Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do z?o?enia o?wiadcze wymienionych w SIWZ rozdz. VI pkt
   2. 5, ppkt
   2. 5.1-2.5.6. Do oferty Wykonawca sk?ada równie?: formularz asortymentowo-cenowy, formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia, pe?nomocnictwo, formularz JEDZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych s okre?lone w SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: KIO Prezes Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire