Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Réseaux

2023/S 195-610441  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Pozna?: Réseaux 2023/S 195-610441 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 34 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-714 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Suszka Courriel: zamowienia@umww.pl Téléphone: +48 616267089 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umww.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa urz?dze? komputerowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Numéro de référence: DA-III-3.272.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 32400000 Réseaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze? komputerowych wed?ug trzech cz??ci dla Województwa Wielkopolskiego z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lony zosta? w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??czniki od
   1. 1. do
   1. 3. do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr
   3. 1. do
   3. 3. do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 373 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? I - Dostawa macierzy - 1 sztuka (zgodnie z za??cznikiem
   1. 1. do SWZ);
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 Matériel de réseau 32427000 Système de réseau 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? I - Dostawa macierzy - 1 sztuka (zgodnie z za??cznikiem
   1. 1. do SWZ);
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji dla macierzy (G) / Pondération: 26 Critère de qualité - Nom: U?ycie ilo?ci dysków (D) / Pondération: 7 Critère de qualité - Nom: Czas usuni?cia usterki - (T) / Pondération: 7 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 101-314311
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? I - Dostawa macierzy - 1 sztuka (zgodnie z za??cznikiem
   1. 1. do SWZ);
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JAROS?AW KA?MIERCZAK "HARDSOFTTELEKOM" Adresse postale: ul. Namys?owska 17/19 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-166 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 590 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 373 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si? za po?rednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Województwo Wielkopolskie z siedzib? UMWW w Poznaniu, dost?pnego pod adresem: https://e-zp.umww.pl. Wszelkie o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s? w przy u?yciu: Systemu e-ZP dost?pnego pod adresem: https://e-zp.umww.pl Pozosta?e wymagania zwi?zane z komunikacj? oraz sposobem sk?adania ofert oraz dokumentów i o?wiadcze? - zawarte w SWZ (zbyt ma?a ilo?? znaków w og?oszeniu).
   2.  Informacje o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, je?eli zamawiaj?cy przewiduje odwrócon? kolejno?? oceny
   2. 1. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2. 2. Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
   1.  Zamawiaj?cy za??da tego o?wiadczenia wy??cznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona. Pozosta?e postanowienia w pkt. 24 SWZ.
   3.  Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów.
   4.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o którym mowa w pkt.
   9. 29 SWZ, potwierdza, ?e stosunek ??cz?cy Wykonawc? z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasobów oraz okre?la w szczególno?ci - zgodnie z pkt.
   9. 30 SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 pzp, oraz, je?eli to dotyczy, kryteriów selekcji, a tak?e bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy.
   6.  Wykonawca / wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (za??cznik nr 4 do SWZ). Je?eli dotyczy - Wykonawca sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia - za??cznik nr 5 do SWZ.
   7.  Zmiana umowy: Zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y opisane w PPU, za?. nr od
   3. 1. do
   3. 3. do SWZ. UWAGA! Z uwagi na ograniczon? ilo?? znaków jakie mo?na wprowadzi? w og?oszeniu o zamówienie Zamawiaj?cy informuje, i? pozosta?e warunki zamówienia zosta?y okre?lone w dokumentach zamówienia w szczególno?ci w SWZ. https://e-zp.umww.pl https://e-zp.umww.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej reguluj? przepisy zawarte w Dziale IX pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt. 21.7.1) SWZ.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 21.7. i pkt. 21.8. SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne. 10. Zawarto?? odwo?ania zosta?a okre?lona w art. 516 pzp. 11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. 13. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskar?one w ca?o?ci, czy w cz??ci, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci, z zaznaczeniem zakresu ??danej zmiany. 15. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego. 16. Skarg? kasacyjn? mo?e wnie?? strona oraz Prezes Urz?du. Przepisy cz??ci pierwszej ksi?gi pierwszej tytu?u VI dzia?u Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - KPC stosuje si?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Dostawa urz?dze? komputerowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
32400000 - Réseaux 
32420000 - Matériel de réseau 
32427000 - Système de réseau