Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services d'abattage d'arbres

2022/S 52-136198  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Pozna?: Services d'abattage d'arbres 2022/S 052-136198 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Poznaniu Adresse postale: ul. Jana Henryka D?browskiego 79 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-529 Pays: Pologne Point(s) de contact: Danuta Urba?ska Courriel: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl TÈlÈphone: +48 616396400 Fax: +48 616396447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poznan.rdos.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie zabiegÛw z zakresu ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 polegaj?cych na wycince drzew i krzewÛw NumÈro de rÈfÈrence: WOP.261.56.2021.DU
II.1.2) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiot zamÛwienia zlokalizowany jest na dzia?kach ewidencyjnych o nrach 254, 301, 380, 441, obr?b Zielonka, gmina Murowana Go?lina. SzczegÛ?ow? lokalizacj? przedmiotu zamÛwienia przedstawia za??cznik nr 1 do OPZ. Zakres i charakterystyka wycinki: a)Wycince podlegaj? wszystkie drzewa i krzewy (od postaci m?odocianych, po doros?e egzemplarze) rosn?ce w p?acie siedliska przyrodniczego w granicach powierzchni oznaczonej w terenie farb?. b)Obszar prac jest zlokalizowany w obni?eniu terenu, z obu stron graniczy ze skarp? o znacznym nachyleniu. Z uwagi na bliskie s?siedztwo zbiornika wodnego (J. Czarne) p?at siedliska mo?e by? miejscami silnie uwilgotniony, szczegÛlnie podczas wysokiego poziomu wÛd gruntowych lub wysokiego poziomu wody w jeziorze. RÛwnie? w okresach z d?ugo utrzymuj?cymi si? opadami deszczu mo?e doj?? do zalania terenu. c)Stopie? zag?szczenie oraz rodzaj drzewostanu jest widoczny w dokumentacji fotograficznej b?d?cej za??cznikiem nr 2 do OPZ. d)Wycink? nale?y przeprowadzi? mo?liwie najni?ej powierzchni ziemi ñ pniaki mog? wystawa? maksymalnie do wysoko?ci 3 cm. Usuwanie postaci m?odocianych mo?e by? wykonane poprzez r?czne wyrywanie. e)Prace zwi?zane z wycink? nale?y wykona? r?cznie (pi?a r?czna, wykaszarka spalinowa, siekiera, sekator itp.) w sposÛb, ktÛry nie spowoduje naruszenia i zniszczenia pod?o?a. Na potrzeby wywozu biomasy istnieje mo?liwo?? skorzystania np. z ci?gnika i przyczepy lub specjalistycznego sprz?tu le?nego (np. forwarder), ktÛrym mo?na dojecha? tylko do miejsca wskazanego w za??czniku nr
   3.  f)W ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia wykonawca jest zobowi?zany do usuni?cia ca?kowitej biomasy powsta?ej na skutek wycinki oraz obumar?ych cz??ci drzew i krzewÛw (konary, ga??zie) zalegaj?cych pod nimi, jednak?e bez mo?liwo?ci wykorzystania jej w dzia?alno?ci gospodarczej oraz bez mo?liwo?ci wprowadzenia jej do obrotu na rynku. g)Do transportu biomasy poza p?at siedliska przyrodniczego wykonawca b?dzie mia? wyznaczony w terenie farb? szlak technologiczny oraz tymczasowe miejsce sk?adowania i manipulacji biomasy przed wywozem ustalone wg szkicu stanowi?cego za??cznik nr 3 do OPZ. Poruszanie si? sprz?tem przeznaczonym do wywiezienia biomasy poza wyznaczonymi przez zamawiaj?cego drogami nie b?dzie mo?liwe. Zabronione jest wje?d?anie nim w p?at siedliska przyrodniczego. Biomas? nale?y zebra? r?cznie z p?atu siedliska i przenie?? do drogi technologicznej, zlokalizowanej na skraju skarpy. Trudno?ci? w tym przypadku b?dzie pokonanie znacznego nachylenia terenu, lecz mo?liwe jest zastosowanie wci?garki z lin? (np. stalow?). h)Biomasa zebrana w wyznaczonym miejscu tymczasowego sk?adowania (za??cznik nr 3 do OPZ) musi zosta? ca?kowicie uprz?tni?ta w terminie 2 tygodni od zako?czenia prac w p?acie siedliska, a ca?o?? powierzchni oddana zgodnie z protoko?ami przekazania w nieprzekraczalnym terminie zamÛwienia. i)SzczegÛ?owy termin rozpocz?cia prac powinien uwzgl?dnia? warunki temperaturowe tj. okres przymrozkÛw i mrozÛw w celu optymalizacji prac oraz minimalizacji szkÛd od zrywki. Wycinka odb?dzie si? w p?acie siedliska przyrodniczego, b?d?cego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058. Obszar dzia?a? znajduje si? jednocze?nie w rezerwacie ÑJezioro Czarneî. Zamawiaj?cy bezwzgl?dnie wymaga, aby podczas realizacji prac terenowych nie dopu?ci? do zniszczenia pod?o?a. Niedopuszczalne jest korzystanie z ci??kiego sprz?tu, ktÛry mÛg?by spowodowa? ww. zniszczenia. Ca?o?? opisu zamÛwienia w SWZ
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 28/02/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ÑOchrona siedlisk i gatunkÛw terenÛw niele?nych zale?nych od wÛdî
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 046-120103
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie zabiegÛw z zakresu ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 polegaj?cych na wycince drzew i krzewÛw
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
25/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DREW-KOS Dariusz RÛ?ycki Adresse postale: ul. Chojnicka 57a Ville: Tuchola Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 89-500 Pays: Pologne Courriel: ketrzyn@drew-kos.pl TÈlÈphone: +48 533389725
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 54 610.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
1)Do oferty Wykonawca do??czy aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie o spe?nieniu warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post?powania ñ zgodnie z Za??cznikiem nr
   3.  2)Informacje zawarte w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w pkt 1 stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2. Zamawiaj?cy wzywa wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, je?eli wymaga? ich z?o?enia w og?oszeniu o zamÛwieniu lub dokumentach zamÛwienia, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   3. Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od wykonawcy: a)O?wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw w postepowaniu, o ktÛrym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego (zwany dalej ÑJEDZî) ñ JEDZ, JEDZ sk?ada: - Wykonawca, lub - wszyscy Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o zamÛwienie, sk?adaj?cy wspÛln? ofert? (np. w formie konsorcjum), lub - Wykonawca i podmiot trzeci, je?eli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego ñ oba podmioty s? zobowi?zane potwierdzi? brak podstaw wykluczenia (cz??? III), natomiast stosowne rubryki dotycz?ce warunkÛw udzia?u w post?powaniu (cz??? IV) oraz kryteriÛw selekcji (cz??? V), wype?nia jedynie podmiot posiadaj?cy wymagany potencja? lub do?wiadczenie ( je?li wymaganym do?wiadczeniem legitymuje si? podmiot trzeci, wype?nia on stosown? rubryk? w sk?adanym przez siebie JEDZ, a wykonawca pozostawia t? rubryk? pust?); b)O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 poz. 369), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ñ Za??cznik nr 4 c)za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego d)za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego; e)odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, f) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: - art. 108 ust. 1 ustawy PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, pkt 3,5 i 7 ustawy (wzÛr Za??cznik nr 8 do SWZ) g)wykaz osÛb h) wykaz us?ug
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia zlokalizowany jest na dzia?kach ewidencyjnych o nrach 254, 301, 380, 441, obr?b Zielonka, gmina Murowana Go?lina. SzczegÛ?ow? lokalizacj? przedmiotu zamÛwienia przedstawia za??cznik nr 1 do OPZ. Zakres i charakterystyka wycinki: a)Wycince podlegaj? wszystkie drzewa i krzewy (od postaci m?odocianych, po doros?e egzemplarze) rosn?ce w p?acie siedliska przyrodniczego w granicach powierzchni oznaczonej w terenie farb?. b)Obszar prac jest zlokalizowany w obni?eniu terenu, z obu stron graniczy ze skarp? o znacznym nachyleniu. Z uwagi na bliskie s?siedztwo zbiornika wodnego (J. Czarne) p?at siedliska mo?e by? miejscami silnie uwilgotniony, szczegÛlnie podczas wysokiego poziomu wÛd gruntowych lub wysokiego poziomu wody w jeziorze. RÛwnie? w okresach z d?ugo utrzymuj?cymi si? opadami deszczu mo?e doj?? do zalania terenu. c)Stopie? zag?szczenie oraz rodzaj drzewostanu jest widoczny w dokumentacji fotograficznej b?d?cej za??cznikiem nr 2 do OPZ. d)Wycink? nale?y przeprowadzi? mo?liwie najni?ej powierzchni ziemi ñ pniaki mog? wystawa? maksymalnie do wysoko?ci 3 cm. Usuwanie postaci m?odocianych mo?e by? wykonane poprzez r?czne wyrywanie. e)Prace zwi?zane z wycink? nale?y wykona? r?cznie (pi?a r?czna, wykaszarka spalinowa, siekiera, sekator itp.) w sposÛb, ktÛry nie spowoduje naruszenia i zniszczenia pod?o?a. Na potrzeby wywozu biomasy istnieje mo?liwo?? skorzystania np. z ci?gnika i przyczepy lub specjalistycznego sprz?tu le?nego (np. forwarder), ktÛrym mo?na dojecha? tylko do miejsca wskazanego w za??czniku nr
   3.  f)W ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia wykonawca jest zobowi?zany do usuni?cia ca?kowitej biomasy powsta?ej na skutek wycinki oraz obumar?ych cz??ci drzew i krzewÛw (konary, ga??zie) zalegaj?cych pod nimi, jednak?e bez mo?liwo?ci wykorzystania jej w dzia?alno?ci gospodarczej oraz bez mo?liwo?ci wprowadzenia jej do obrotu na rynku. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym g)Do transportu biomasy poza p?at siedliska przyrodniczego wykonawca b?dzie mia? wyznaczony w terenie farb? szlak technologiczny oraz tymczasowe miejsce sk?adowania i manipulacji biomasy przed wywozem ustalone wg szkicu stanowi?cego za??cznik nr 3 do OPZ. Poruszanie si? sprz?tem przeznaczonym do wywiezienia biomasy poza wyznaczonymi przez zamawiaj?cego drogami nie b?dzie mo?liwe. Zabronione jest wje?d?anie nim w p?at siedliska przyrodniczego. Biomas? nale?y zebra? r?cznie z p?atu siedliska i przenie?? do drogi technologicznej, zlokalizowanej na skraju skarpy. Trudno?ci? w tym przypadku b?dzie pokonanie znacznego nachylenia terenu, lecz mo?liwe jest zastosowanie wci?garki z lin? (np. stalow?). h)Biomasa zebrana w wyznaczonym miejscu tymczasowego sk?adowania (za??cznik nr 3 do OPZ) musi zosta? ca?kowicie uprz?tni?ta w terminie 2 tygodni od zako?czenia prac w p?acie siedliska, a ca?o?? powierzchni oddana zgodnie z protoko?ami przekazania w nieprzekraczalnym terminie zamÛwienia. i)SzczegÛ?owy termin rozpocz?cia prac powinien uwzgl?dnia? warunki temperaturowe tj. okres przymrozkÛw i mrozÛw w celu optymalizacji prac oraz minimalizacji szkÛd od zrywki. Wycinka odb?dzie si? w p?acie siedliska przyrodniczego, b?d?cego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058. Obszar dzia?a? znajduje si? jednocze?nie w rezerwacie ÑJezioro Czarneî. Zamawiaj?cy bezwzgl?dnie wymaga, aby podczas realizacji prac terenowych nie dopu?ci? do zniszczenia pod?o?a. Niedopuszczalne jest korzystanie z ci??kiego sprz?tu, ktÛry mÛg?by spowodowa? ww. zniszczenia. Ca?o?? opisu zamÛwienia w SWZ
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/03/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 54 610.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DREW-KOS Dariusz RÛ?ycki Adresse postale: ul. Chojnicka 57a Ville: Tuchola Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 89-500 Pays: Pologne Courriel: ketrzyn@drew-kos.pl TÈlÈphone: +48 533389725
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
zmiana terminu realizacji zamÛwienia z 28.02.2022 r. na 31.03.2022 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiana terminu realizacji zamÛwienia z 28.02.2022 r. na 31.03.2022 r.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 54 610.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 54 610.00 PLN Pologne-Pozna?: Services d'abattage d'arbresType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77211400 - Services d'abattage d'arbres