Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Services d'assistance technique informatique

2024/S 12-031832  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Pozna?: Services d'assistance technique informatique 2024/S 012-031832 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adresse postale: ul. H. Wieniawskiego 1 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-712 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Ciechanowska Courriel: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl TÈlÈphone: +48 618294305 Fax: +48 618294012 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amu.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZP/1616/U/23 zakup 3-letniej us?ugi wsparcia technicznego systemu sieci bezprzewodowej firmy CISCO NumÈro de rÈfÈrence: ZP/1616/U/23
II.1.2) Code CPV principal 72611000 Services d'assistance technique informatique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
zakup 3-letniej us?ugi wsparcia technicznego systemu sieci bezprzewodowej firmy CISCO. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta? w za??czniku A do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 431 136.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
Zakup 3-letniej us?ugi wsparcia technicznego systemu sieci bezprzewodowej firmy CISCO. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta? w za??czniku A do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atnosci faktury / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji - data rozpocz?cia obowiazywania us?ugi wsparcia / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 215-676862
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ZP/1616/U/23 zakup 3-letniej us?ugi wsparcia technicznego systemu sieci bezprzewodowej firmy CISCO
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ventus Communications Sp. z o.o.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 431 136.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu mog? wzi?? udzia? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych. Wykluczenie Wykonawcy nast?pi w przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 111 ustawy Pzp i spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu. Wykluczenie nast?puje rÛwnie? na podstawie: - art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.U. L 111 z
   8. 4.2022); - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Zamawiaj?cy na podstawie art. 139 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych najpierw dokona badania i oceny a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. W niniejszym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Zmiana postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy jest mo?liwa na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy. Zamawiaj?cy nie zamierza zawrze? umowy ramowej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Pozna? Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiaj?cego w celu zwi?zanym z post?powaniem ñ zgodnie z rozdz. 22 SWZ. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia wymaga si?, aby przynajmniej jeden spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu. Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu dla WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia b?dzie dla nich dokonywana ??cznie. ?aden z WykonawcÛw nie mo?e podlega? wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Postepu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505ñ590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 ZP/1616/U/23 zakup 3-letniej us?ugi wsparcia technicznego systemu sieci bezprzewodowej firmy CISCO 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
72611000 - Services d'assistance technique informatique