Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 17/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services d'assurance vie

2020/S 149-366160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Pozna?: Services d'assurance vie

2020/S 149-366160

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 123-301623)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Adresse postale: ul. Polna 33
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
Code postal: 60-535
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Szczeblowska
Courriel: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl
TÈlÈphone: +48 618419515
Fax: +48 618419620 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikÛw GPSK

NumÈro de rÈfÈrence: PN-23/20

II.1.2)
Code CPV principal
66511000 Services d'assurance vie

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiot zamÛwienia: us?uga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikÛw Ginekologiczno-Po?o?niczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 pa?dziernika 2022 r.
   2.  Umowy ubezpieczenia b?d zawarte i wykonywane na podstawie pe?nomocnictwa przy udziale i za po?rednictwem brokera ubezpieczeniowego Attis Broker Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.
   3.  Opis przedmiotu wraz z wymogami Zamawiaj?cego dotycz?cymi sposobu realizacji us?ugi zosta zawarty w Za??czniku nr 1 do specyfikacji stanowi?cym integraln jej cz???.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 123-301623

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 09:05

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 09:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66511000 - Services d'assurance vie