Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de bases de données

2020/S 68-162159  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Pozna?: Services de bases de données 2020/S 068-162159 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 10 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Code postal: 61-139 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.man.poznan.pl http://www.man.poznan.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gda?ski Uniwersytet Medyczny Adresse postale: ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 3A Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Code postal: 80-210 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://gumed.edu.pl/ https://gumed.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska Adresse postale: ul. G. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Code postal: 80-233 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://pg.edu.pl/ https://pg.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Lubelska Adresse postale: ul. Nadbystrzycka 38D Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 60-218 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pollub.pl/ http://www.pollub.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?ódzka - Biblioteka Adresse postale: ul. Wólcza?ska 223 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Code postal: 90-924 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bg.p.lodz.pl/ http://bg.p.lodz.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Wroc?awska Adresse postale: Wybrze?e Stanis?awa Wyspia?skiego 27 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-370 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://pwr.edu.pl/ https://pwr.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Adresse postale: ul. Rybacka 1 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Code postal: 70-204 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pum.edu.pl/ https://www.pum.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Adresse postale: ul. Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-055 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://sum.edu.pl/ https://sum.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów ?l?skich we Wroc?awiu Adresse postale: Wyb. L. Pasteura 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-367 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.umed.wroc.pl/ https://www.umed.wroc.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. J. Kili?skiego 1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Code postal: 15-089 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.umb.edu.pl/ https://www.umb.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Adresse postale: Al. Rac?awickie 1 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-059 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.umlub.pl/ https://www.umlub.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu/Collegium Medicum w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Gagarina 11 Ville: Toru Code NUTS: PL613 Code postal: 87-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.cm.umk.pl/ https://www.cm.umk.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Opolski Adresse postale: pl. Kopernika 11a Ville: Opole Code NUTS: PL524 Code postal: 45-040 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://uni.opole.pl/ https://uni.opole.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski - Collegium Medicum Adresse postale: ul. ?w. Anny 12 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Code postal: 31-008 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.cm-uj.krakow.pl/ https://www.cm-uj.krakow.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wydzia Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Adresse postale: al. Warszawska 30 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL524 Code postal: 10-082 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://wl.uwm.edu.pl/ https://wl.uwm.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Warszawski Uniwersytet Medyczny Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 61 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 02-091 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.wum.edu.pl/ https://www.wum.edu.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego Adresse postale: ul. gen. S. Kaliskiego 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 00-908 Pays: Pologne Courriel: przetargi-pcss@man.poznan.pl Téléphone: +48 618582001 Fax: +48 618585954 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.wat.edu.pl/ https://www.wat.edu.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka naukowo-badawcza
I.5) Activité principale Autre activité: dzia?alno? naukowo-badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
WR 07/02/2020 - McGraw-Hill Numéro de référence: WR 07/02/2020 - McGraw-Hill
II.1.2) Code CPV principal 72320000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zakup krajowego dost?pu do elektronicznych zasobów informacji oferowanych przez McGraw-Hill.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 325 147.38 USD
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Zakup krajowego dost?pu do elektronicznych zasobów informacji oferowanych przez McGraw-Hill.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy?szego pismem nr DN.WIB.602.41.2019 z 14.12.2019 zleci Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk wykonanie zadania dotycz?cego zapewnienia ?rodowisku naukowemu dost?pu do elektronicznych zasobów informacji McGraw-Hill oraz zapewni o przyznaniu odpowiednich ?rodków finansowych na realizacj ww. zadania (Za??cznik nr 1), na jego podstawie zosta podpisany aneks nr 2/2020 do umowy nr 3/E-63/WBN/2019 z 30.4.2019 (Za??cznik nr 2). IChB PAN PCSS otrzyma w ramach dotacji celowej ?rodki finansowe w wysoko?ci 1 127 004,00 PLN (w kwocie tej uwzgl?dniono 23 % podatek VAT oraz koszty po?rednie) przeznaczone na dofinansowanie 50 % kosztów zakupu licencji na dost?p do elektronicznych zasobów informacji McGraw-Hill. Dofinansowanie ze ?rodków dotacji obejmuje nast?puj?ce jednostki naukowe:
   1.  Gda?ski Uniwersytet Medyczny,
   2.  Politechnika Gda?ska,
   3.  Politechnika Lubelska,
   4.  Politechnika ?ódzka,
   5.  Politechnika Wroc?awska,
   6.  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
   7.  ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
   8.  Uniwersytet Medyczny im. Piastów ?l?skich we Wroc?awiu,
   9.  Uniwersytet Medyczny w Bia?ymstoku, 10. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 11. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu/Collegium Medicum w Bydgoszczy, 12. Uniwersytet Opolski, 13. Uniwersytet Jagiello?ski - Collegium Medicum w Krakowie, 14. Uniwersytet Warmi?sko - Mazurski w Olsztynie Collegium Medicum, Wydzia Lekarski, 15. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 16. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Warunkiem zakupu krajowej licencji dost?pu do zasobów informacji jest wniesienie rocznej op?aty w wysoko?ci 325 147,38 USD netto, z czego 50 % stanowi b?dzie przedmiotowe dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, a pozosta?e ?rodki pochodzi b?d ze sk?adki zainteresowanych jednostek naukowych i bibliotek w Polsce (udzia w?asny). Firma McGraw-Hill Global Education Holdings LLC nades?a?a o?wiadczenie, ?e spó?ka ABE-IPS z Warszawy (02-134), ul. 1 Sierpnia 6 bud. D, jest wy??cznym podmiotem maj?cym uprawnienia do sk?adania ofert oraz sprzeda?y dost?pu do zasobów informacji McGraw-Hill. (Za??cznik nr 3). Wobec powy?szego, w interesie IChB PAN PCSS jest zawarcie umowy z firm ABE-IPS na dostaw (zakup i udost?pnienie w 2019 r.) dla wszystkich jednostek naukowych w Polsce licencji krajowej na EBSCO Information Services - pakiet podstawowy w trybie zamówienia z wolnej r?ki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo zamówie publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ABE - IPS Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. 1 Sierpnia 6 bud. D Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-134 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 325 147.30 USD
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72320000 - Services de bases de données