Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 30/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de blanchisserie et de nettoyage à sec

2020/S 60-143925  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Pozna?: Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 2020/S 060-143925 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adresse postale: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Code postal: 61-545 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Pietrzyk Courriel: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl Téléphone: +48 618310142/ +48 618310242 Fax: +48 618310107 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.orsk.ump.edu.pl www.orsk.ump.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.orsk.ump.edu.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie kompleksowej us?ugi prania bielizny wraz z dzier?aw bielizny po?cielowej szpitalnej, operacyjnej, roboczej oraz mopów, z wykorzystaniem systemu RFID Numéro de référence: SZP/DTG-SZ/10/20
II.1.2) Code CPV principal 98310000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie kompleksowej us?ug prania i maglowania bielizny wraz z jej dostaw do siedziby zamawiaj?cego oraz dzier?awa bielizny po?cielowej szpitalnej, operacyjnej, ochronnej, roboczej oraz mopów, z wykorzystaniem systemu RFID i obejmuje: 1) ?wiadczenie kompleksowych us?ug w zakresie prania i maglowania bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej, odzie?y ochronnej, roboczej, mopów i pozosta?ego asortymentu; 2) dzier?aw po?cielowej bielizny szpitalnej, odzie?y operacyjnej, odzie?y ochronnej, odzie?y roboczej oraz mopów; 3) dzier?aw zestawu do wydawania i odbierania odzie?y operacyjnej; 4) oznakowanie asortymentu stanowi?cego w?asno? zamawiaj?cego oraz bielizny i odzie?y dzier?awionej od wykonawcy zgodnie z systemem RFID lub równowa?nym umo?liwiaj?cym identyfikacj?, ewidencj oraz mo?liwo? monitorowania jego obiegu.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 98311000 98315000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Us?uga ?wiadczona jest na rzecz Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-545 Pozna?, ul. 28 Czerwca 1956 r., POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie kompleksowej us?ug prania i maglowania bielizny wraz z jej dostaw do siedziby zamawiaj?cego oraz dzier?awa bielizny po?cielowej szpitalnej, operacyjnej, ochronnej, roboczej oraz mopów, z wykorzystaniem systemu RFID i obejmuje: 1) ?wiadczenie kompleksowych us?ug w zakresie prania i maglowania bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej, odzie?y ochronnej, roboczej, mopów i pozosta?ego asortymentu; 2) dzier?aw po?cielowej bielizny szpitalnej, odzie?y operacyjnej, odzie?y ochronnej, odzie?y roboczej oraz mopów; 3) dzier?aw zestawu do wydawania i odbierania odzie?y operacyjnej; 4) oznakowanie asortymentu stanowi?cego w?asno? zamawiaj?cego oraz bielizny i odzie?y dzier?awionej od wykonawcy zgodnie z systemem RFID lub równowa?nym umo?liwiaj?cym identyfikacj?, ewidencj oraz mo?liwo? monitorowania jego obiegu.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SIWZ.
   4.  Przedmiot zamówienia dostarczany b?dzie na koszt, ryzyko i transportem wykonawcy.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, ?eby wykonawca i podwykonawcy wykonawcy zatrudnili na podstawie umowy o prac zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 22 Kodeksu pracy, osoby wykonuj?ce w toku realizacji zamówienia nast?puj?ce niezb?dne do realizacji niniejszego zamówienia czynno?ci, tj.: pracowników, którzy realizuj fizycznie us?ug i wykonuj takie czynno?ci jak: przyj?cie dostawy bielizny brudnej, pranie asortymentu, dezynfekcja asortymentu, prasowanie asortymentu lub maglowanie asortymentu, naprawa asortymentu, oznaczenie asortymentu zgodnie z SIWZ, sk?adanie i pakowanie asortymentu, przygotowanie do wysy?ki i transport asortymentu, przyjmowanie zamówie i zg?osze reklamacyjnych, wystawianie faktur itp. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami: - cena - waga 60 %, - termin usuni?cia reklamacji ilo?ciowej - waga 40 %. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 20 000,00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunek ten zostanie uznany za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej us?ugi prania wydane przez odpowiednie s?u?by sanitarno-epidemiologiczne. Wymagany dokument - aktualne zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej us?ugi oraz transportu bielizny czystej i brudnej zgodnie z obowi?zuj?cymi wymogami dla jednostek s?u?by zdrowia wydane przez odpowiednie s?u?by sanitarno-epidemiologiczne.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunek ten zastanie spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada minimum dwa samochody transportowe przystosowane do ?wiadczenia us?ugi transportu bielizny dla jednostek s?u?by zdrowia. Wymagany dokument - wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia obj?tego niniejszym post?powaniem, w tym sposób i termin zap?aty rozliczenia za realizacj zamówienia, obowi?zki stron i istotne postanowienia zamawiaj?cy okre?li we wzorze umowy, który to jest wi???cy zamawiaj?cego oraz wykonawców obiegaj?cych si o udzielenie zamówienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/04/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/04/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Siedziba zamawiaj?cego, pokój nr 128 I, pi?tro Sekcja Zamówie Publicznych.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez u?ycie aplikacji do deszyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest za pomoc klucza prywatnego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: A. potwierdzaj?cych spe?nienie przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej; B. potwierdzaj?cych spe?nienie przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej; C. potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu; D. potwierdzaj?cych spe?nianie przez oferowane us?ugi wymaga okre?lonych przez zamawiaj?cego. Wszystkie wymagane dokumenty zosta?y okre?lone w SIWZ.
   2.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si przy u?yciu: - miniPortalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl), - ePUAP-u: (https://epuap.gov.pl/wps/portal), - poczty elektronicznej: (zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl).
   3.  Oferta musi zawiera nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1) wype?niony formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do SIWZ; 2) wype?niony formularz cenowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do SIWZ; 3) o?wiadczenie - jednolity europejski dokument zamówienia - za??cznik nr 4 do SIWZ; 4) potwierdzenie wniesienia wadium; 5) w przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja ??czna (wi?cej ni jedna osoba), do oferty nale?y do??czy stosowne pe?nomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym ??cznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji; 6) w przypadku gdy umocowanie osoby podpisuj?cej ofert nie wynika z w?a?ciwego rejestru, nale?y do??czy orygina lub odpis notarialny pe?nomocnictwa do reprezentowania wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym post?powaniu i zawarcia umowy, podpisany przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy przekaza polis ubezpieczeniow?, o której mowa § 10 ust. 2 wzoru umowy. https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej (odwo?anie, skarga) przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Pozosta?e informacje na temat ?rodków ochrony prawnej znajduj si w art. 179 i nast?pne ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 
98311000 - Services de ramassage de linge 
98315000 - Services de repassage