Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 06/08/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines

2020/S 124-304969  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines 2020/S 124-304969 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquanet SA Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-492 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Danek Courriel: malgorzata.danek@aquanet.pl T╚l╚phone: +48 618359201 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquanet.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.aquanet.ezamawiajacy.pl www.aquanet.pl www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.aquanet.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6) Activit╚ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Opracowanie Projektu na budow sieci kanalizacji sanitarnej SUW Gruszczyn.
Num╚ro de r╚f╚rence: Z/56/2020
II.1.2) Code CPV principal 71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Gruszczyn w ramach zadania inwestycyjnego nr 2-07-17-006-0 ĐSUW Gruszczyn ˝ kanalizacja sanitarnaţ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji rob█t wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zam█wienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc rob█t budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych rob█t.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Gruszczyn w ramach zadania inwestycyjnego nr 2-07-17-006-0 ĐSUW Gruszczyn ˝ kanalizacja sanitarnaţ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji rob█t wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zam█wienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc rob█t budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych rob█t. Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia oraz wszelkie informacje dotycz?ce rozwi?za projektowych zawarte s w za??czonych warunkach technicznych wydanych przez ĐAquanetţ S.A. stanowi?cych podstaw projektowania. W ramach nadzoru autorskiego nale?y przewidzie?: ˇ karty nadzoru z pobytem na budowie ˝ 5 kart nadzoru, ˇ karty nadzoru bez pobytu na budowie ˝ 5 kart nadzoru, ??cznie wszystkich kart nadzoru 10. W przypadku konieczno?ci zwi?kszenia ilo?ci pobyt█w na budowie lub zwi?kszenia ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozlicze zostan przyj?te ceny jednostkowe z umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te b?d obowi?zywa?y dla nie wi?cej ni 50% ilo?ci kart nadzoru z pobytem na budowie i nie wi?cej ni 50% ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powy?ej. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarto w cz??ci II niniejszej SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia (OPZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Termin realizacji zam█wienia: do 24 miesi?cy od daty podpisania umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 Pzp (z wy??czeniem, o kt█rym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp), art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 5, 6 i 8 Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: a) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2.  Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty, w terminach wskazanych szczeg█?owo w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (dalej: ĐSIWZţ): a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (dalej: ĐJEDZţ), kt█rego wz█r okre?la rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy jednolity europejski dokument zam█wienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16); b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; f) o?wiadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp (za??cznik nr 5 do SIWZ); g) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?aceniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. 2016. poz. 716 (za??cznik nr 5 do SIWZ).
   4.  Dokumenty dotycz?ce Wykonawc█w zagranicznych zosta?y szczeg█?owo opisane w pkt
   7. 4.˝7.6. SIWZ .
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej lub finansowej.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy: a) w zakresie do?wiadczenia, uzna warunek za spe?niony je?li Wykonawca wyka?e si odpowiednim do?wiadczeniem; b) w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje okre?lonymi osobami.
   2.  Na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej W zakresie do?wiadczenia, Wykonawca zaznaczy, w cz??ci IV JEDZ lit. ?. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu (w terminach wskazanych w SIWZ) wykaz wykonanych us?ug (przygotowany wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 6 do SIWZ) wraz z dowodami okre?laj?cymi czy us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy.
   3.  W wykazie wykonanych us?ug nale?y poda informacje nt. przedmiotu wykonanych us?ug, daty wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi te zosta?y wykonane.
   4.  Na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia Wykonawca zaznaczy, w cz??ci IV JEDZ lit. ?. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu (w terminach wskazanych w SIWZ) wykaz os█b, skierowanych Przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia, niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (przygotowany wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 7 do SIWZ).
   5.  Wykonawca mo?e polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Dokument, z kt█rego b?dzie wynika zobowi?zanie podmiotu trzeciego powinien wyra?a w spos█b jednoznaczny wol udost?pnienia Wykonawcy ubiegaj?cemu si o zam█wienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywa jakiego zasobu dotyczy, okre?la jego rodzaj, zakres, czas udost?pnienia oraz inne okoliczno?ci wynikaj?ce ze specyfiki danego zasobu. Z tre?ci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika?: (1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu; (2) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; (3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) wykona ??cznie co najmniej: ˇ 1 projekt sieci kanalizacji sanitarnej o ?rednicy min. 250 mm i ??cznej d?ugo?ci min. 100 m, ˇ 1 projekt przepompowni / t?oczni ?ciek█w, ˇ 1 projekt ruroci?gu t?ocznego o d?ugo?ci min. 100 m. Uwaga: Wykonawca winien potwierdzi spe?nianie wszystkich powy?szych warunk█w. Ka?de zadanie wskazane przez Wykonawc mo?e r█wnocze?nie potwierdza spe?nianie wi?cej ni jednego z powy?szych warunk█w. Warunek ten, w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami: projektant bran?y sanitarnej (minimum 1 osoba). Niniejsza osoba posiada: ˇ uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepis█w Prawa budowlanego, a dla os█b, kt█re uzyska?y uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacji i urz?dze sanitarnych lub w specjalno?ci instalacyjno-in?ynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, ˇ co najmniej 3-letnie do?wiadczenie (licz?c od daty uzyskania odpowiednich uprawnie?) na stanowisku projektanta z zakresu projektu sieci kanalizacji sanitarnej. Projektant bran?y konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba posiada: ˇ uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze wydane na podstawie aktualnych przepis█w Prawa budowlanego, a dla os█b, kt█re uzyska?y uprawnienia przed 1994 r. wymagane s uprawnienia do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-in?ynieryjnej lub w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, ˇ co najmniej 3-letnie do?wiadczenie (licz?c od daty uzyskania odpowiednich uprawnie?) na stanowisku projektanta z zakresu projekt█w konstrukcyjnych, kt█re uzyska?y pozwolenie na budow?. Projektant bran?y drogowej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba posiada: ˇ uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci drogowej, wydane na podstawie aktualnych przepis█w Prawa budowlanego, a dla os█b, kt█re uzyska?y uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-in?ynieryjnej lub w specjalno?ci konstrukcyjno-in?ynieryjnej w zakresie dr█g i nawierzchni lotniskowych/dr█g i lotniskowych dr█g startowych oraz manipulacyjnych, ˇ co najmniej 3-letnie do?wiadczenie (licz?c od daty uzyskania odpowiednich uprawnie?) na stanowisku projektanta z zakresu projektu odtworze nawierzchni. Projektant bran?y elektrycznej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba posiada: ˇ uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepis█w Prawa budowlanego, a dla os█b, kt█re uzyska?y uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacji i urz?dze elektrycznych lub w specjalno?ci instalacyjno-in?ynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, ˇ co najmniej 3-letnie do?wiadczenie (licz?c od daty uzyskania odpowiednich uprawnie?) na stanowisku Projektanta z zakresu projektu sieci energetycznych. Zamawiaj?cy akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach okre?lonych ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania os█b wchodz?cych w sk?ad zespo?u, kt█re nie znaj j?zyka polskiego, Wykonawca powinien zapewni t?umacza.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj niniejszego zam█wienia publicznego rozliczane b?d w PLN.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia (konsorcjum) powinni spe?nia?. Warunki udzia?u w post?powaniu oraz z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie tych warunk█w. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Zaleca si?, aby pe?nomocnikiem by jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika (pe?nomocnictwo) powinien by do??czony do oferty.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 06/08/2020 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 06/08/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert jest jawne. Transmisja z otwarcia ofert on-line b?dzie dost?pna pod adresem: https://nazywo.aquanet.pl/otwarcieofertZ562020 https://nazywo.aquanet.pl/otwarcieofertZ562020
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. O?wiadczenie Wykonawca winien z?o?y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
   2.  Wykonawca przyst?puj?c do post?powania o udzielenie niniejszego zam█wienia publicznego, tj. bezp?atnie rejestruj?c si lub loguj?c, w przypadku posiadania konta w platformie e-Zamawiaj?cy, akceptuje warunki korzystania z platformy, okre?lone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://Aquanet.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wi???cy.
   3.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si za po?rednictwem platformy e-Zamawiaj?cy https://aquanet.ezamawiajacy.pl
   4.  Szczeg█?y funkcjonowania platformy e-Zamawiaj?cy zosta?y opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, stanowi?cej za??cznik nr 8 do SIWZ.
   5.  Oferta musi by sporz?dzona w formie elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci. Wykonawca sk?ada ofert na platformie e-Zamawiaj?cy. Oferta musi by napisana w j?zyku polskim, powinna by sporz?dzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob upowa?nion?.
   6.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   7.  Kompletna oferta musi zawiera?: a) wype?niony formularz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik; Uwaga! Formularz oferty to za??cznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Formularz generowany przez platform e-Zamawiaj?cy jest Đnarz?dziem technicznymţ niezb?dnym do z?o?enia oferty na platformie, nie stanowi on jednak faktycznego Formularza oferty. W przypadku rozbie?no?ci w tre?ci pomi?dzy Formularzem oferty (za??cznik nr 1 do SIWZ), a formularzem generowanym przez platform e-Zamawiaj?cy jako wi???c Zamawiaj?cy uzna tre? za??cznika nr 1 do niniejszej SIWZ. b) wype?niony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik; c) w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika oraz w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, pe?nomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik dla ka?dego pe?nomocnictwa; d) w przypadku polegania na zdolno?ciach innego podmiotu zobowi?zanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik dla ka?dego zobowi?zania.
   8.  Je?eli w dokumentach z?o?onych na potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu jakiekolwiek warto?ci zostan podane w walucie obcej to Zamawiaj?cy przeliczy warto? waluty na z?ote wedle ?redniego kursu NBP z dnia zamieszczenia og?oszenia o zam█wieniu na swojej stronie internetowej.
   9.  Kryteria oceny ofert: cena ˝ waga 100 %. 10. Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp 11. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby funkcje: projektanta bran?y sanitarnej, projektanta bran?y konstrukcyjno-budowlanej, projektanta bran?y drogowej, projektanta bran?y elektrycznej by?y ??czone, tj. wykonywane przez jedn osob?, je?eli pozwalaj na to uprawnienia. https://Aquanet.ezamawiajacy.pl https://aquanet.ezamawiajacy.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71322200 - Services de conception de pipelines