Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 09/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines

2020/S 149-366425  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines 2020/S 149-366425 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquanet S.A Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-492 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Turza?ska-Oleksyn Courriel: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl T╚l╚phone: +48 618359233 Fax: +48 618359321 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://aquanet.ezamawiajacy.pl https://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://aquanet.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6) Activit╚ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w ul. Jod?owej, Zacisze, Choinkowej w miejscowo?ci Dru?yna, gmina Mosina Num╚ro de r╚f╚rence: Z/76/2020
II.1.2) Code CPV principal 71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w ul. Jod?owej, Zacisze, Choinkowej w miejscowo?ci Dru?yna, gmina Mosina oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji rob█t wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
POLSKA, gmina Mosina, miejscowo? Dru?yna, ul. Jod?owa, Zacisze, Choinkowa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Dru?yna w ramach zadania inwestycyjnego Mosina ˝ kanalizacja sanitarna w ul. Jod?owej, Zacisze, Choinkowej w Dru?ynie, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji rob█t wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zam█wienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc rob█t budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych rob█t. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarto w cz??ci II SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia (OPZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 140 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Termin realizacji zam█wienia: 18 miesi?cy licz?c od dnia podpisania umowy.
   2.  Kryteria oceny ofert: cena ˝ waga 100 %.
   3.  Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 5, 6 i 8 Pzp oraz kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w ˝ Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ˝ Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu; c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych SIWZ): a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (dalej: ĐJEDZţ), kt█rego wz█r okre?la rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy jednolity europejski dokument zam█wienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16); b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; f) o?wiadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5˝6 Pzp oraz o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 716).
   3.  Dokumenty dotycz?ce Wykonawc█w zagranicznych zosta?y szczeg█?owo opisane w pkt
   7. 4˝7.6 SIWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy: a) w zakresie do?wiadczenia, uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje odpowiednim do?wiadczeniem; b) w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, uzna warunek za spe?niony je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje odpowiednimi osobami.
   2.  Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia, Wykonawca przedstawi: a) wykaz us?ug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy.
   3.  Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, Wykonawca przedstawi: a) wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykona co najmniej (??cznie): ˇ 1 projekt kanalizacji sanitarnej o ?rednicy min 200 mm i d?ugo?ci min. 100 m, ˇ 1 projekt przepompowni ?ciek█w o wydajno?ci min Qp = 5 dm3/s Ka?de zadanie wskazane przez Wykonawc mo?e r█wnocze?nie potwierdza spe?nianie wi?cej ni jednego z powy?szych warunk█w.
   2.  Warunek w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami: a) projektant bran?y sanitarnej (minimum 1 osoba); b) projektant bran?y konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba); c) projektant bran?y drogowej (minimum 1 osoba). Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce os█b w ppkt a˝c podano w SIWZ pkt
   6. 2.3.2. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby funkcje: Projektanta bran?y sanitarnej, Projektanta bran?y konstrukcyjno-budowlanej, Projektanta bran?y drogowej, tj. wykonywane przez jedn osob?, je?eli pozwalaj na to uprawnienia.
   3.  Zamawiaj?cy akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach okre?lonych ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania os█b wchodz?cych w sk?ad zespo?u, kt█re nie znaj j?zyka polskiego, Wykonawca powinien zapewni t?umacza.
   4.  Wykonawca mo?e polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Dokument, z kt█rego b?dzie wynika zobowi?zanie podmiotu trzeciego powinien wyra?a w spos█b jednoznaczny wol udost?pnienia Wykonawcy ubiegaj?cemu si o zam█wienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywa jakiego zasobu dotyczy, okre?la jego rodzaj, zakres, czas udost?pnienia oraz inne okoliczno?ci wynikaj?ce ze specyfiki danego zasobu. Z tre?ci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika?: (1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu; (2) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; (3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz w post?powaniu.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj niniejszego zam█wienia publicznego rozliczane b?d w PLN.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia (konsorcjum) powinni spe?nia?. Warunki udzia?u w post?powaniu oraz z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie tych warunk█w. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Zaleca si?, aby pe?nomocnikiem by jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika (pe?nomocnictwo) powinien by do??czony do oferty.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki umowy zosta?y opisane we wzorze umowy stanowi?cym cz?? III SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 09/09/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 09/09/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Transmisja z otwarcia ofert on-line b?dzie dost?pna pod adresem: Nazywo.aquanet.pl/otwarcieofertZ762020 Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Wykonawcy mog uczestniczy w otwarciu ofert poprzez transmisj on-line z otwarcia ofert. Transmisja jest dost?pna dla wszystkich i nie wymaga logowania ani has?a.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. O?wiadczenie Wykonawca winien z?o?y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej, informacji o kt█rej mowa w art. 86, ust. 5 Pzp.
   2.  Informacje, kt█re nale?y poda w JEDZ zosta?y szczeg█?owo opisane w pkt
   7. 1, lit. a SIWZ.
   3.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym z?o?enie ofert oraz JEDZ, odbywa si wy??cznie za po?rednictwem platformy e-Zamawiaj?cy https://aquanet.ezamawiajacy.pl. Komunikacja za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powy?ej, jest dopuszczalna wy??cznie w przypadku awarii platformy e-Zamawiaj?cy https://aquanet.ezamawiajacy.pl.
   4.  Szczeg█?y funkcjonowania platformy e-Zamawiaj?cy zosta?y opisane w instrukcji dla Wykonawcy, stanowi?cej za??cznik nr 8 do SIWZ.
   5.  Oferta musi by sporz?dzona w formie elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci. Wykonawca sk?ada ofert na platformie e-Zamawiaj?cy. Oferta musi by napisana w j?zyku polskim, powinna by sporz?dzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob upowa?nion?.
   6.  Kompletna oferta musi zawiera?: a) wype?niony formularz oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik; Uwaga! Formularz oferty to za??cznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Formularz generowany przez platform e-Zamawiaj?cy jest Đnarz?dziem technicznymţ niezb?dnym do z?o?enia oferty na platformie, nie stanowi on jednak faktycznego Formularza oferty. W przypadku rozbie?no?ci w tre?ci pomi?dzy Formularzem oferty (za??cznik nr 1 do SIWZ), a formularzem generowanym przez platform e-Zamawiaj?cy jako wi???c Zamawiaj?cy uzna tre? za??cznika nr 1 do niniejszej SIWZ; b) wype?niony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik; c) w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika oraz w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, pe?nomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik dla ka?dego pe?nomocnictwa; d) w przypadku polegania na zdolno?ciach innego podmiotu zobowi?zanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ zaleca si 1 odr?bny plik dla ka?dego zobowi?zania.
   7.  Szczeg█?y dotycz?ce z?o?enia oferty zosta?y opisane w SIWZ oraz Instrukcji dla Wykonawcy, stanowi?cej za??cznik nr 8 do SIWZ.
   8.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. https://aquanet.ezamawiajacy.pl https://aquanet.ezamawiajacy.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71322200 - Services de conception de pipelines