Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines

2020/S 149-366466  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines 2020/S 149-366466 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Aquanet" S.A.
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 61-492 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lucyna Janowska "Aquanet" S.A., ul. Dolna Wilda 126, Pozna?, Dzia Przetargów - pokój 221 Courriel: lucyna.janowska@aquanet.pl Téléphone: +48 618359243 Fax: +48 618359321 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquanet.ezamawiajacy.pl www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami i przepompowni ?cieków z ruroci?giem t?ocznym w miejscowo?ci Bia???yn Numéro de référence: Z/54/2020
II.1.2) Code CPV principal 71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami i przepompowni ?cieków z ruroci?giem t?ocznym w miejscowo?ci Bia???yn (Bia???yn - etap II) oraz w drodze nr geod. 25 w miejscowo?ci Uchorowo wraz z przy??czami w ramach zadania inwestycyjnego 5-04-17-083-1 "Murowana Go?lina - kanalizacja sanitarna w Bia???ynie etap II" wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robót budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robót.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
Miejscowo? Bia???yn oraz w droga nr geod. 25 w miejscowo?ci Uchorowo
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami i przepompowni ?cieków z ruroci?giem t?ocznym w miejscowo?ci Bia???yn (Bia???yn - etap II) oraz w drodze nr geod. 25 w miejscowo?ci Uchorowo wraz z przy??czami w ramach zadania inwestycyjnego 5-04-17-083-1 "Murowana Go?lina - kanalizacja sanitarna w Bia???ynie etap II" wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robót budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robót. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia oraz wszelkie informacje dotycz?ce rozwi?za projektowych zawarte s w za??czonych warunkach technicznych wydanych przez Aquanet S.A. stanowi?cych podstaw projektowania. W ramach nadzoru autorskiego nale?y przewidzie?: - karty nadzoru z pobytem na budowie - 15 kart nadzoru, - karty nadzoru bez pobytu na budowie - 15 kart nadzoru. ??cznie wszystkich kart nadzoru 30. W przypadku konieczno?ci zwi?kszenia ilo?ci pobytów na budowie lub zwi?kszenia ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozlicze zostan przyj?te ceny jednostkowe z umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te b?d obowi?zywa?y dla nie wi?cej ni 50 % ilo?ci kart nadzoru z pobytem na budowie i nie wi?cej ni 50 % ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powy?ej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w cz??ci II niniejszej SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Termin realizacji zamówienia: 24 miesi?ce licz?c od dnia podpisania umowy.
   2.  Kryteria oceny ofert: cena - waga 100 %.
   3.  Post?powanie zosta?o przeprowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 117-285043
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Z/54/2020 Intitulé:
Opracowanie projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami i przepompowni ?cieków z ruroci?giem t?ocznym w miejscowo?ci Bia???yn
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp - Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli wyst?pi?a istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e prowadzenie post?powania lub wykonanie zamówienia nie le?y w interesie publicznym, czego nie by?o mo?na wcze?niej przewidzie?. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z ustaleniami Zamawiaj?cego - Aquanet S.A. z przedstawicielem gminy Murowana Go?lina na spotkaniu, które odby?o si w dniu 10 lipca 2020 r. sprawie projektu WPRiM 2020-2029_korekta - realizacja zadania nr 3-04-17-079-1 Murowana Go?lina - sie wodoci?gowa w Bia???ynie zostanie przyspieszona. Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2022-2023, a roboty budowlano-monta?owe na lata 2024-2025. W zwi?zku z powy?szym realizacja zadania nr 5-04-17-083-1 Murowana Go?lina - kanalizacja sanitarna w Bia???ynie etap II, b?d?ca przedmiotem niniejszego post?powania, zostanie przesuni?ta po 2029 roku. Wyst?pi?a zatem istotna zmiana okoliczno?ci, powoduj?ca, ?e wykonanie niniejszego zamówienia: opracowanie projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami i przepompowni ?cieków z ruroci?giem t?ocznym w miejscowo?ci Bia???yn (Bia???yn - etap II) oraz w drodze nr geod. 25 w miejscowo?ci Uchorowo wraz z przy??czami w ramach zadania inwestycyjnego 5-04-17-083-1 "Murowana Go?lina - kanalizacja sanitarna w Bia???ynie etap II"- Z/54/2020, nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71322200 - Services de conception de pipelines