Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines

2020/S 180-435641  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines 2020/S 180-435641 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aquanet SA Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-492 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Danek Courriel: malgorzata.danek@aquanet.pl TÈlÈphone: +48 618359201 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquanet.pl Adresse du profil díacheteur: www.aquanet.ezamawiajacy.pl www.aquanet.pl www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie projektu na budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w ulicach Podle?nej, Ranowskiej i Rugijskiej NumÈro de rÈfÈrence: Z/30/2020
II.1.2) Code CPV principal 71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Pozna w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-14-231-1 ÑPozna ñ sie kanalizacji sanitarnej w ulicach Podle?nej, Ranowskiej i Rugijskiejî wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robÛt wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamÛwienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robÛt budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robÛt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 131 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Rogalinek w ramach zadania inwestycyjnego 5-03-17-154-1 ÑMosina kanalizacja sanitarna w rej. ul. S?onecznej w Rogalinkuî wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robÛt wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamÛwienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robÛt budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robÛt. SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia oraz wszelkie informacje dotycz?ce rozwi?za projektowych zawarte s w za??czonych warunkach technicznych wydanych przez ÑAquanetî S.A. stanowi?cych podstaw projektowania. W ramach nadzoru autorskiego nale?y przewidzie?: ó karty nadzoru z pobytem na budowie ñ 10 kart nadzoru, ó karty nadzoru bez pobytu na budowie ñ 10 kart nadzoru, ??cznie wszystkich kart nadzoru ñ 20. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w cz??ci II niniejszej SIWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 093-223148
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Z/30/2020 IntitulÈ:
Opracowanie Projektu na budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy??czami w ulicach Podle?nej, Ranowskiej i Rugijskiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Procorol Sp z o.o.
Adresse postale: Janikowo, ul. Gnie?nie?ska 67/69, Ville: Kobylnica Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-006 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 100 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 131 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Geodeta Mapy do celÛw projektowych Geolog Opinia geotechniczna
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71322200 - Services de conception de pipelines