Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines

2020/S 180-435644  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Pozna?: Services de conception de pipelines 2020/S 180-435644 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Aquanet" S.A.
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 61-492 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lucyna Janowska "Aquanet" S.A., ul. Dolna Wilda 126, Pozna?, Dzia Przetargów - pokój 221 Courriel: lucyna.janowska@aquanet.pl Téléphone: +48 618359243 Fax: +48 618359321 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquanet.ezamawiajacy.pl www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie projektu dla budowy: sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Esterpole w ramach zadania inwestycyjnego 3-22-19-251-1 Brodnica - sie wodoci?gowa w Esterpolu, etap II Numéro de référence: Z/22/2020
II.1.2) Code CPV principal 71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Esterpole w ramach zadania inwestycyjnego 3-22-19-251-1 Brodnica - sie wodoci?gowa w Esterpolu, etap II, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robót budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robót.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 182 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
Brodnica - miejscowo? Esterpole
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy:sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Esterpole w ramach zadania inwestycyjnego 3-22-19-251-1 Brodnica - sie wodoci?gowa w Esterpolu, etap II, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robót budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robót. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia oraz wszelkie informacje dotycz?ce rozwi?za projektowych zawarte s w za??czonych warunkach technicznych wydanych przez "Aquanet" S.A. stanowi?cych podstaw projektowania. W ramach nadzoru autorskiego nale?y przewidzie?: - karty nadzoru z pobytem na budowie - 10 kart nadzoru, - karty nadzoru bez pobytu na budowie - 10 kart nadzoru. ??cznie wszystkich kart nadzoru 20. W przypadku konieczno?ci zwi?kszenia ilo?ci pobytów na budowie lub zwi?kszenia ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozlicze zostan przyj?te ceny jednostkowe z umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te b?d obowi?zywa?y dla nie wi?cej ni 50 % ilo?ci kart nadzoru z pobytem na budowie i nie wi?cej ni 50 % ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powy?ej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w cz??ci II niniejszej SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Termin realizacji zamówienia: 24 miesi?ce licz?c od dnia podpisania umowy.
   2.  Kryteria oceny ofert: cena - waga 100 %.
   3.  Post?powanie zosta?o prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 081-192191
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Z/22/2020 Intitulé:
Opracowanie projektu dla budowy: sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ci Esterpole w ramach zadania inwestycyjnego 3-22-19-251-1 Brodnica - sie wodoci?gowa w Esterpolu, etap II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pronovum Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Drzonków-Lisia 5 Ville: Zielona Góra Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 66-004 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 182 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71322200 - Services de conception de pipelines