Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 04/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de conception technique

2020/S 124-304978  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Pozna?: Services de conception technique 2020/S 124-304978 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Aquanet" S.A.
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 61-492 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lucyna Janowska "Aquanet" S.A., ul. Dolna Wilda 126, Pozna?, dzia przetargów - pokój 221 Courriel: lucyna.janowska@aquanet.pl Téléphone: +48 618359243 Fax: +48 618359321 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aquanet.ezamawiajacy.pl www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.aquanet.ezamawiajacy.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie projektu dla budowy rezerwowego zasilania energetycznego dla uj?cia wody Promienko w miejscowo?ci Promienko Numéro de référence: Z/43/2020
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: rezerwowego zasilania energetycznego dla uj?cia wody Promienko w miejscowo?ci Promienko w ramach zadania inwestycyjnego 1-10-17-005-0 uj?cie Promienko - zasilanie rezerwowe, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robót budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robót.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
Miejscowo? Promienko, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: rezerwowego zasilania energetycznego dla uj?cia wody Promienko w miejscowo?ci Promienko w ramach zadania inwestycyjnego 1-10-17-005-0 uj?cie Promienko - zasilanie rezerwowe, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc robót budowlanych do podpisania protoko?u odbioru ko?cowego tych robót. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia oraz wszelkie informacje dotycz?ce rozwi?za projektowych zawarte s w za??czonych warunkach technicznych wydanych przez Aquanet S.A. stanowi?cych podstaw projektowania. W ramach nadzoru autorskiego nale?y przewidzie?: - karty nadzoru z pobytem na budowie - 5 kart nadzoru, - karty nadzoru bez pobytu na budowie - 5 kart nadzoru. ??cznie wszystkich kart nadzoru 10. W przypadku konieczno?ci zwi?kszenia ilo?ci pobytów na budowie lub zwi?kszenia ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozlicze zostan przyj?te ceny jednostkowe z umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te b?d obowi?zywa?y dla nie wi?cej ni 50 % ilo?ci kart nadzoru z pobytem na budowie i nie wi?cej ni 50 % ilo?ci kart nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powy?ej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w cz??ci II niniejszej SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Termin realizacji zamówienia: 14 miesi?cy licz?c od dnia podpisania umowy.
   2.  Kryteria oceny ofert: cena - waga 100 %.
   3.  Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 Pzp oraz którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów - Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu; c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych SIWZ): a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: "JEDZ"), którego wzór okre?la rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16); b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie do skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; f) o?wiadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5-6 Pzp oraz o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - za??cznik nr 5 do SIWZ.
   3.  Dokumenty dotycz?ce Wykonawców zagranicznych zosta?y szczegó?owo opisane w pkt
   7. 4-7.6 SIWZ.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy: a) w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e si odpowiednim do?wiadczeniem; b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia, uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje okre?lonymi osobami. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Warunek w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) wykona co najmniej: - minimum 2 dokumentacje projektowe w zakresie stacjonarnych agregatów pr?dotwórczych dla obiektów o minimalnej mocy przy??czeniowej 150 kV.
   2.  Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami: a) projektant bran?y konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba). Niniejsza osoba winna posiada?:
   1.  uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyska?y uprawnienia przed 1994 r. wymagane s uprawnienia do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-in?ynieryjnej lub w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej,
   2.  co najmniej 3-letnie do?wiadczenie (licz?c od daty uzyskania odpowiednich uprawnie?) na stanowisku projektanta z zakresu projektów konstrukcyjnych, które uzyska?y pozwolenie na budow?; b) projektant bran?y elektrycznej (minimum 1 osoba). Niniejsza osoba winna posiada?:
   1.  uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyska?y uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacji i urz?dze elektrycznych lub w specjalno?ci instalacyjno-in?ynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
   2.  co najmniej 3-letnie do?wiadczenie (licz?c od daty uzyskania odpowiednich uprawnie?) na stanowisku projektanta z zakresu projektu sieci energetycznych, które uzyska?y pozwolenie na budow?. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby funkcje: projektanta bran?y konstrukcyjno-budowlanej i projektanta bran?y elektrycznej by?y ??czone, tj. wykonywane przez jedn osob?, je?eli pozwalaj na to uprawnienia. Uwaga! Zamawiaj?cy akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach okre?lonych ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodz?cych w sk?ad zespo?u, które nie znaj j?zyka polskiego, Wykonawca powinien zapewni t?umacza.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, którego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz w post?powaniu.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj niniejszego zamówienia publicznego rozliczane b?d w PLN.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie tych warunków. Ponadto, tacy Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca si?, aby pe?nomocnikiem by 1 z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika (pe?nomocnictwo) powinien by do??czony do oferty.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki umowy zosta?y opisane we wzorze umowy stanowi?cym cz?? III SIWZ (projekty umów).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/08/2020 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/08/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Transmisja z otwarcia ofert on-line b?dzie dost?pna pod adresem: (https://videokonfer.aquanet.pl/otwarcieofertZ432020) Wykonawcy mog uczestniczy w otwarciu ofert poprzez transmisj on-line z otwarcia ofert. Transmisja jest dost?pna dla wszystkich i nie wymaga logowania ani has?a. Mo?na do??czy do otwarcia ofert on-line poprzez klikni?cie w link wskazany powy?ej. https://videokonfer.aquanet.pl/otwarcieofertZ432020
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do IDW). O?wiadczenie Wykonawca winien z?o?y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
   2.  Informacje, które nale?y poda w JEDZ, zosta?y szczegó?owo opisane w pkt
   7. 1.a SIWZ - IDW.
   3.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym z?o?enie ofert oraz JEDZ, odbywa si wy??cznie za po?rednictwem platformy e-Zamawiaj?cy (https://aquanet.ezamawiajacy.pl). Komunikacja za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powy?ej jest dopuszczalna wy??cznie w przypadku awarii platformy e-Zamawiaj?cy (https://aquanet.ezamawiajacy.pl).
   4.  Szczegó?y funkcjonowania platformy e-Zamawiaj?cy zosta?y opisane w instrukcji dla Wykonawcy, stanowi?cej za??cznik do SIWZ.
   5.  Oferta musi by sporz?dzona w formie elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci. Wykonawca sk?ada ofert na platformie e-Zamawiaj?cy. Oferta musi by napisana w j?zyku polskim, powinna by sporz?dzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob upowa?nion?.
   6.  W przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika do oferty nale?y do??czy stosowne pe?nomocnictwo dla takiego pe?nomocnika. Pe?nomocnictwo powinno by za??czone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   7.  Szczegó?y dotycz?ce z?o?enia oferty zosta?y opisane w SIWZ oraz instrukcji dla Wykonawcy, stanowi?cej za??cznik do SIWZ.
   8.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni (bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert).
   9.  Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?ce Wykonawcy w toku post?powania o zamówienie publiczne znajduje si w SIWZ I - IDW pkt 16. https://aquanet.ezamawiajacy.pl https://aquanet.ezamawiajacy.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique