Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 18/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services financiers et d'assurance

2020/S 68-162402  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Pozna?: Services financiers et d'assurance

2020/S 068-162402

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 053-126263)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szyperska 14
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415
Code postal: 61-754
Pays: Pologne
Courriel: wfr@wfr.org.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.wfr.org.pl/

https://www.wfr.org.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
WybÛr po?rednikÛw finansowych w celu wdra?ania produktÛw finansowych o charakterze po?yczkowym wspieraj?cych rozwÛj M?P z obszaru wojewÛdztwa wielkopolskiego

II.1.2)
Code CPV principal
66000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez wy?onionych w post?powaniu WykonawcÛw us?ugi po?rednictwa finansowego polegaj?cej na udzielaniu wsparcia w postaci jednostkowych po?yczek na rzecz kwalifikowanych mikro-, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw z obszaru wojewÛdztwa wielkopolskiego, a tak?e zarz?dzanie zbudowanym portfelem jednostkowych po?yczek. Warunki, na jakich b?d udzielane jednostkowe po?yczki, zosta?y opisane we wzorze Umowy po?rednika I stopnia stanowi?cym Istotne postanowienia umowy (za??cznik do SIWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 053-126263

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 18/05/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 15/06/2020

Lire:

Date: 16/07/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 18/05/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:


 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance