Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation

2022/S 130-370298  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation 2022/S 130-370298 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Poznaniu Adresse postale: ul. Jana Henryka D?browskiego 79 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-529 Pays: Pologne Point(s) de contact: Danuta Urba?ska Courriel: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl T╚l╚phone: +48 616396400 Fax: +48 616396447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony przedmiot█w ochrony obszar█w Natura 2000 w wojew█dztwie wielkopolskim Num╚ro de r╚f╚rence: WOP.261.7.2022.DU
II.1.2) Code CPV principal 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem jest us?uga polegaj?ca na monitoringu stanu ochrony przedmiot█w ochrony obszar█w Natura 2000 w wojew█dztwie wielkopolskim: I ˝ siedlisk 7210 i 7230 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Jezioro Gop?o; II ˝ siedlisk 3150, 6410, 6430, 6510, 7140, 9170, 9190 i 91E0 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrza?skich; III ˝ siedliska 6430 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru; IV ˝ siedlisk 6120, 6410, 6510, 9110, 9170, 9190, 91D0, 91E0 i 91F0 w obszarze Natura 2000 Uroczyska P?yty Krotoszy?skiej; V ˝ siedlisk 3150, 6510, 7210, 9170, 91E0 i 91F0 w obszarze Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka; VI ˝ siedliska 7220 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy; VII ˝siedlisk 3140, 3150, 6210, 6410, 6440, 6510, 7140, 7150, 7210, 9170, 9190, 91E0, 91F0 i 91I0 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnie?nie?skie; VIII - lipiennika Loesela (Liparis loeseli) i sierpowca b?yszcz?cego; IX - poczwar█wki zw??onej
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 201 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 7210 i 7230 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Jezioro Gop?o PLH040007
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci I Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 7210 i 7230 wyznaczonych w dzia?aniach ochronnych nr 30 i 31 w zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Gop?o PLH 040007 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2163, z zm. z 2015 r. poz. 5673) nale?y wykona? na okre?lonych stanowiskach w obszarze Natura 2000, po?o?onych w woj. wielkopolskim. Zamawiaj?cy udost?pni warstw? wektorow? siedlisk przyrodniczych, kt█ra b?dzie podstaw? do wyznaczenia stanowisk badawczych (za?. nr. 1 do OPZ). Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie torfowiskowych siedlisk / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3150, 6410, 6430, 6510, 7140, 9170, 9190 i 91E0 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrza?skich PLH080002
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci II Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3150, 6410, 6430, 6510, 7140, 9170, 9190 i 91E0 wyznaczonych w dzia?aniu ochronnym nr C1 w zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrza?skich PLH080002 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2885, z zm. z 2017 r. poz. 1444) nale?y wykona? na reprezentatywnej liczbie stanowisk w obszarze Natura 2000, w woj. wielkopolskim. Zamawiaj?cy udost?pni warstw? wektorow? siedlisk przyrodniczych, kt█ra b?dzie podstaw? do wyznaczenia stanowisk badawczych (za?. nr. 2 do OPZ). Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie le?nych siedlisk / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie wodnych siedlisk / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedliska przyrodniczego 6430 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci III Ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego 6430 wyznaczonych w dzia?aniu ochronnym nr 3 w zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w ?odzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1899, z zm. z 2016 r. poz. 2292, z zm. z 2018 r. poz. 5193) nale?y wykona? na okre?lonych stanowiskach w obszarze Natura 2000, po?o?onych w woj. wielkopolskim. Zamawiaj?cy udost?pni warstw? wektorow? siedlisk przyrodniczych, kt█ra b?dzie podstaw? do wyznaczenia stanowisk badawczych (za?. nr. 3 do OPZ). Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie ??kowych, murawowych i ruderalnych siedlisk / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 6120, 6410, 6510, 9110, 9170, 9190, 91D0, 91E0 i 91F0 w obszarze Natura 2000 Uroczyska P?yty Krotoszy?skiej PLH300002
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci IV Wykonawca w ramach przedmiotu zam█wienia dokona weryfikacji wyst?powania siedlisk przyrodniczych 6120, 6410, 6430, 6510, 7230, 9110, 9170, 9190, 91D0, 91E0 i 91F0 w cz??ci obszaru Natura 2000, kt█rej zakres przestrzenny zosta? okre?lony w za?. nr 4 do OPZ. W wyniki wykonanego rozpoznania nale?y wykona? ocen? stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 6120, 6410, 6430, 6510, 7230, 9110, 9170, 9190, 91D0, 91E0 i 91F0, zgodnie z dzia?aniem ochronnych nr 18 okre?lonym w zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska P?yty Krotoszy?skiej PLH300002 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2113, z zm. z 2015 r. poz. 4775, z zm. z 2015 r. poz. 8496) Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie le?nych siedlisk / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie ??kowych, murawowy i ruderalnych siedlisk / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3150, 6510, 7210, 9170, 91E0 i 91F0 w obszarze Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka PLH300007
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci V Ocen? stanu ochrony siedlisk przyrodniczych wyznaczonych w obszarze Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka PLH300007 nale?y wykona? dla: a) siedliska 6510 ˝ stanowiska okre?lone w dzia?aniu ochronnym nr 4 w zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka PLH300007 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1818, z zm. z 2014 r. poz. 6413) b) siedlisk 9170, 91E0 i 91F0 ˝ stanowiska okre?lone w dzia?aniu ochronnym nr 3 w Zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ĐWielki Lasţ (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014 r. poz. 1498, z zm. z 2015 r. poz. 3557) Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie le?nych siedlisk / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie ??kowych, murawowy i ruderalnych siedlisk / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie wodnych siedlisk / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie torfowiskowych siedlisk / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedliska przyrodniczego 7220 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci VI Ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego 7220 zgodnie z dzia?aniem ochronnych nr 1 w zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Ruczycy PLH300017 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3784, z zm. z 2018 r. poz. 3274) nale?y wykona? na reprezentatywnej liczbie stanowisk w obszarze Natura 2000 w woj. wielkopolskim. Zamawiaj?cy udost?pni warstw? wektorow? siedlisk przyrodniczych, kt█ra b?dzie podstaw? do wyznaczenia stanowisk badawczych (za?. nr 6 do OPZ). Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie torfowiskowych siedlisk / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3140, 3150, 6210, 6410, 6440, 6510, 7140, 7150, 7210, 9170, 9190, 91E0, 91F0 i 91I0 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnie?nie?ski
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci VII Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3140, 3150, 6210, 6410, 6440, 6510, 7140, 7150, 7210, 9170, 9190, 91E0, 91F0 i 91I0 wyznaczonych w dzia?aniu ochronnym nr 32 w zarz?dzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Bydgoszczy z dnia 15 wrze?nia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnie?nie?skie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2383, z zm. z 2015 r. poz. 5276) nale?y wykona? na reprezentatywnej liczbie stanowisk w obszarze Natura 2000 w woj. wielkopolskim. Zamawiaj?cy udost?pni warstw? wektorow? siedlisk przyrodniczych, kt█ra b?dzie podstaw? do wyznaczenia stanowisk badawczych (za?. nr 7 do OPZ). Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie torfowiskowych siedlisk / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie le?nych siedlisk / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie wodnych siedlisk / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie ??kowych, murawowych i ruderalnych siedlisk / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony lipiennika Loesela (Liparis loeseli) i sierpowca b?yszcz?cego (Hamatocaulis vernicosus) w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnie?nie?skie PLH300026
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci VIII Prace terenowe nale?y wykona? na potencjalnych stanowiskach gatunk█w. Zamawiaj?cy udost?pni ich lokalizacj? w warstwach wektorowych stanowi?cych za??cznik nr 8 do OPZ. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Dotyczy cz??ci I ˝ VIII: Zweryfikowanie informacji zawartych w planie zada? ochronnych w zakresie cel█w dzia?a? ochronnych i dzia?a? ochronnych dla siedlisk przyrodniczych/gatunk█w ˇ je?eli z analizy oceny stanu ochrony i zidentyfikowanych zagro?e? wyniknie taka konieczno??. Cele dzia?a? ochronnych musz? by? sformu?owane tak, aby by?y mierzalne i weryfikowalne, np. obni?enie zwarcia podszytu do 20%, redukcja liczebno?ci gatunku inwazyjnego X o po?ow? etc. Cele powinny by? powi?zane z dzia?aniami ochronnymi s?u??cymi ich realizacji, np. cel: obni?enie zwarcia podszytu do 20% ? dzia?anie ochronne: wyci?cie krzew█w na powierzchni 2,5 ha. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie gatunk█w ro?lin naczyniowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony poczwar█wki zw??onej (Vertigo angustior) w obszarze Natura 2000 Buczyna w D?ugiej Go?linie PLH300056
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji poszczeg█lnych cz??ci przedmiotu zam█wienia: Dla cz??ci IX Rozpoznanie wyst?powania poczwar█wki zw??onej w obszarze Natura 2000 poza terenami administrowanymi przez PGL LP, w tym oszacowanie liczebno?ci gatunku w obszarze Natura 2000 oraz rozpoznanie wyst?powania istniej?cych oraz potencjalnych ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Wykonawca jest zobowi?zany do wykonania bada? terenowych na reprezentatywnej liczbie stanowisk monitoringowych. Reprezentatywno?? nale?y rozumie? jako liczb? stanowisk odpowiedni? do ??cznej liczby i wielko?ci stanowisk oraz dost?pno?ci siedliska gatunku w obszarze Natura 2000. Rozmieszczenie stanowisk musi by? rozproszone po ca?ym areale wyst?powania gatunk█w w obszarze. Zakres przestrzenny obszaru Natura 2000 z wy??czeniem teren█w PGL LP przedstawiono w za??czniku nr 9 do OPZ. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach badawczych. Ponadto Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony, dla cz??ci I ˝ VIII. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Dla ka?dego stanowiska badawczego wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?. W przypadku braku stwierdzenia wyst?powania siedliska przyrodniczego/gatunku we wskazanych lokalizacjach Wykonawca ma obowi?zek sporz?dzenia uproszczonych formularzy obserwacji terenowych zawieraj?cych co najmniej nast?puj?ce informacje: a)nazw? i kod siedliska przyrodniczego/gatunku podan? we wcze?niejszych opracowaniach; b)w przypadku siedlisk przyrodniczych: nazw? jednostki ro?linno?ci rzeczywistej (nazwa zespo?u ro?linnego lub zbiorowiska ro?linnego wraz z przynale?no?ci? do zwi?zku, ewentualnie nazwa samego zwi?zku); c)dat? bada? terenowych; d)wsp█?rz?dne stanowiska w uk?adzie PL-1992; e)w uwagach formularza wyja?ni, czy ˇ w ?wietle dost?pnej wiedzy ˇ na stanowisku badawczym dosz?o do zaniku wcze?niej stwierdzonego siedliska przyrodniczego/gatunku wraz z uzasadnieniem dlaczego i propozycj? dzia?a? maj?cych na celu jego przywr█cenie (o ile jest to mo?liwe), czy te? na stanowisku badawczym nie wyst?powa?o wcze?niej stwierdzone siedlisko przyrodnicze/gatunku i mamy do czynienia z b??dem w identyfikacji. Dotyczy cz??ci I ˝ IX: Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. Identyfikuj?c oddzia?ywania nale?y wzi?? pod uwag? przede wszystkim te o charakterze zagro?e?, z podzia?em na wewn?trzne i zewn?trzne. Jako zagro?enie istniej?ce nale?y rozumie? czynnik aktualnie negatywnie wp?ywaj?cy na stan ochrony siedliska przyrodniczego, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka; jako zagro?enia potencjalne nale?y rozumie? czynnik, kt█rego negatywny wp?yw na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przysz?o?ci, wynikaj?cy z przyczyn naturalnych lub z dzia?alno?ci cz?owieka. Ca?o?? opisu przedmiotu zam█wienia w SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie os█b skierowanych do realizacji zam█wienia w zakresie gatunk█w poczwar█wek / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 046-119863
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 7210 i 7230 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Jezioro Gop?o PLH040007
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundacja Snopowi?za?ka Adresse postale: Polkowo 4 Ville: Sztabin Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 16-310 Pays: Pologne Courriel: filip@snopowiazalka.org.pl T╚l╚phone: +48 500118029
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3150, 6410, 6430, 6510, 7140, 9170, 9190 i 91E0 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrza?skich PLH080002
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundacja Snopowi?za?ka Adresse postale: Polkowo 4 Ville: Sztabin Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 16-310 Pays: Pologne Courriel: filip@snopowiazalka.org.pl T╚l╚phone: +48 500118029
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 40 990.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 41 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedliska przyrodniczego 6430 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Justyna Winiarska Adresse postale: Wojska Polskiego 79 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-625 Pays: Pologne Courriel: j.winiarska2104@gmail.com T╚l╚phone: +48 725095658
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 125.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 6120, 6410, 6510, 9110, 9170, 9190, 91D0, 91E0 i 91F0 w obszarze Natura 2000 Uroczyska P?yty Krotoszy?skiej PLH300002
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stanis?aw Rosadzi?ski Adresse postale: Daleka 7F/97 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-124 Pays: Pologne Courriel: stanros@gmail.com T╚l╚phone: +48 507757628
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 64 750.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 80 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3150, 6510, 7210, 9170, 91E0 i 91F0 w obszarze Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka PLH300007
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Justyna Winiarska Adresse postale: Wojska Polskiego 79 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-625 Pays: Pologne Courriel: j.winiarska2104@gmail.com T╚l╚phone: +48 725095658
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 15 690.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 11 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedliska przyrodniczego 7220 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 3140, 3150, 6210, 6410, 6440, 6510, 7140, 7150, 7210, 9170, 9190, 91E0, 91F0 i 91I0 w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnie?nie?ski
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fundacja Snopowi?za?ka Adresse postale: Polkowo 4 Ville: Sztabin Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 16-310 Pays: Pologne Courriel: filip@snopowiazalka.org.pl T╚l╚phone: +48 500118029
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 58 035.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 65 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony lipiennika Loesela (Liparis loeseli) i sierpowca b?yszcz?cego (Hamatocaulis vernicosus) w wielkopolskiej cz??ci obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnie?nie?skie PLH300026
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Monitoring stanu ochrony poczwar█wki zw??onej (Vertigo angustior) w obszarze Natura 2000 Buczyna w D?ugiej Go?linie PLH300056
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z?o?? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1) Aktualny na dzie? sk?adania ofert jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? tymczasowe potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 2) W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w o?wiadczenie (JEDZ), sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia wraz z o?wiadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby. 4) Pe?nomocnictwo ˝ je?eli oferta wraz z o?wiadczeniami sk?adana jest przez pe?nomocnika, nale?y do oferty za??czy? pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce pe?nomocnika do tej czynno?ci.
   2.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokument█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej(wz█r za??cznik nr 3 do SWZ); 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego; 4) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego; 5) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, pkt 3,5 i 7 ustawy (wz█r za??cznik nr 4 do SWZ) 7) wykaz os█b; 8) wykaz us?ug
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/07/2022 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la strat╚gie de conservationType dÝacheteur: Minist╦re et toutes autres autorit╚s nationales ou f╚d╚ralesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90712400 - Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÚgie de conservation