Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation

2022/S 131-374248  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation 2022/S 131-374248 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowisk w Poznaniu NumÈro national d'identification: WOP.261.51.2021.DU Adresse postale: ul. J.H. D?browskiego 79 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-529 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Szynkiewicz Courriel: katarzyna.szynkiewicz.poznan@rdos.gov.pl TÈlÈphone: +48 616396400 Fax: +48 616396447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie monitoringu stanu ochrony gatunkÛw zwierz?t w obszarach Natura 2000 w wojewÛdztwie wielkopolskim: Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058, Zamorze Pniewskie PLH300036, Gr?dy Byty?skie PLH300051 NumÈro de rÈfÈrence: WOP.261.13.2022.DU
II.1.2) Code CPV principal 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu monitoringu gatunkÛw w obszarach Natura 2000 w podziale na nast?puj?ce cz??ci: cz??? I ñ Monitoring stanu ochrony oraz uzupe?nienie stanu wiedzy o wyst?powaniu kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058; cz??? II ñ Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036; cz??? III - Monitoring stanu ochrony traszki grzebieniastej w obszarze Natura 2000 Gr?dy Byty?skie PLH300051; Cz??? IV - Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Ostoja Mi?dzychodzko-Sierakowska PLH300032; Cz??? V - Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka PLH300007; cz??? VI - Monitoring stanu ochrony nocka du?ego w obszarach Natura 2000: Kiszewo PLH300037, SierakÛw PLH300013 oraz Rynna Jezior Obrza?skich PLH080002 w granicach woj. wielkopolskiego; cz??? VII ñ Monitoring stanu ochrony strzebli b?otnej w obszarze Natura
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 21 494.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony oraz uzupe?nienie stanu wiedzy o wyst?powaniu kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058;
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
a) Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 nale?y wykona? na stanowiskach okre?lonych w dzia?aniu ochronnym w Planie Urz?dzania Lasu Nadle?nictwa ?opuchÛwko ustanowionym na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r., tj. wydzielenia 61b i 94p. b) Uzupe?nienie stanu wiedzy o wyst?powaniu kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058. Rozpoznanie istniej?cych oraz potencjalnych siedlisk wyst?powania gatunku nale?y przeprowadzi? zgodnie z dzia?aniem ochronnym nr 16 okre?lonym w planie zada? ochronnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 2464) oraz w proponowanym powi?kszeniu obszaru Natura 2000 (pow. wskazano w za?. nr 1 do OPZ). Na stwierdzonych stanowiskach gatunku nale?y wykona? ocen? stanu ochrony. Jako stanowisko monitoringowe nale?y rozumie? pojedyncze siedlisko gatunku (zbiornik wodny: torfianka, staw, oczko wodne, rozlewisko etc.). W przypadku du?ych i zrÛwnowa?onych siedlisk Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wyznaczenia kilku stanowisk monitoringowych w obr?bie jednego siedliska w celu przeprowadzenia dok?adniejszej oceny stanu ochrony gatunkÛw w obszarze Natura 2000. Zamawiaj?cy wymaga wykonania co najmniej 3 kontroli terenowych (dwÛch dziennych i jednej nocnej). Obserwacje na ka?dym stanowisku w odniesieniu do kumaka nizinnego nale?y przeprowadzi? w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w przypadku kontroli nocnych, wykona? je w maju lub czerwcu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036;
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036 nale?y wykona? na stanowiskach okre?lonych w dzia?aniu ochronnym nr 1 w Planie Urz?dzania Lasu Nadle?nictwa Pniewy ustanowionym na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., tj. wydzielenia 100h i 105c. Jako stanowisko monitoringowe nale?y rozumie? pojedyncze siedlisko gatunku (zbiornik wodny: torfianka, staw, oczko wodne, rozlewisko etc.). W przypadku du?ych i zrÛwnowa?onych siedlisk Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wyznaczenia kilku stanowisk monitoringowych w obr?bie jednego siedliska w celu przeprowadzenia dok?adniejszej oceny stanu ochrony gatunkÛw w obszarze Natura 2000. Zamawiaj?cy wymaga wykonania co najmniej 3 kontroli terenowych (dwÛch dziennych i jednej nocnej). Obserwacje na ka?dym stanowisku w odniesieniu do kumaka nizinnego nale?y przeprowadzi? w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w przypadku kontroli nocnych, wykona? je w maju lub czerwcu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036;
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036 nale?y wykona? na stanowiskach okre?lonych w dzia?aniu ochronnym nr 1 w Planie Urz?dzania Lasu Nadle?nictwa Pniewy ustanowionym na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., tj. wydzielenia 100h i 105c. Jako stanowisko monitoringowe nale?y rozumie? pojedyncze siedlisko gatunku (zbiornik wodny: torfianka, staw, oczko wodne, rozlewisko etc.). W przypadku du?ych i zrÛwnowa?onych siedlisk Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wyznaczenia kilku stanowisk monitoringowych w obr?bie jednego siedliska w celu przeprowadzenia dok?adniejszej oceny stanu ochrony gatunkÛw w obszarze Natura 2000. Zamawiaj?cy wymaga wykonania co najmniej 3 kontroli terenowych (dwÛch dziennych i jednej nocnej). Obserwacje na ka?dym stanowisku w odniesieniu do kumaka nizinnego nale?y przeprowadzi? w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w przypadku kontroli nocnych, wykona? je w maju lub czerwcu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036;
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036 nale?y wykona? na stanowiskach okre?lonych w dzia?aniu ochronnym nr 1 w Planie Urz?dzania Lasu Nadle?nictwa Pniewy ustanowionym na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., tj. wydzielenia 100h i 105c. Jako stanowisko monitoringowe nale?y rozumie? pojedyncze siedlisko gatunku (zbiornik wodny: torfianka, staw, oczko wodne, rozlewisko etc.). W przypadku du?ych i zrÛwnowa?onych siedlisk Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wyznaczenia kilku stanowisk monitoringowych w obr?bie jednego siedliska w celu przeprowadzenia dok?adniejszej oceny stanu ochrony gatunkÛw w obszarze Natura 2000. Zamawiaj?cy wymaga wykonania co najmniej 3 kontroli terenowych (dwÛch dziennych i jednej nocnej). Obserwacje na ka?dym stanowisku w odniesieniu do kumaka nizinnego nale?y przeprowadzi? w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w przypadku kontroli nocnych, wykona? je w maju lub czerwcu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036;
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036 nale?y wykona? na stanowiskach okre?lonych w dzia?aniu ochronnym nr 1 w Planie Urz?dzania Lasu Nadle?nictwa Pniewy ustanowionym na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., tj. wydzielenia 100h i 105c. Jako stanowisko monitoringowe nale?y rozumie? pojedyncze siedlisko gatunku (zbiornik wodny: torfianka, staw, oczko wodne, rozlewisko etc.). W przypadku du?ych i zrÛwnowa?onych siedlisk Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wyznaczenia kilku stanowisk monitoringowych w obr?bie jednego siedliska w celu przeprowadzenia dok?adniejszej oceny stanu ochrony gatunkÛw w obszarze Natura 2000. Zamawiaj?cy wymaga wykonania co najmniej 3 kontroli terenowych (dwÛch dziennych i jednej nocnej). Obserwacje na ka?dym stanowisku w odniesieniu do kumaka nizinnego nale?y przeprowadzi? w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w przypadku kontroli nocnych, wykona? je w maju lub czerwcu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036;
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036 nale?y wykona? na stanowiskach okre?lonych w dzia?aniu ochronnym nr 1 w Planie Urz?dzania Lasu Nadle?nictwa Pniewy ustanowionym na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., tj. wydzielenia 100h i 105c. Jako stanowisko monitoringowe nale?y rozumie? pojedyncze siedlisko gatunku (zbiornik wodny: torfianka, staw, oczko wodne, rozlewisko etc.). W przypadku du?ych i zrÛwnowa?onych siedlisk Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wyznaczenia kilku stanowisk monitoringowych w obr?bie jednego siedliska w celu przeprowadzenia dok?adniejszej oceny stanu ochrony gatunkÛw w obszarze Natura 2000. Zamawiaj?cy wymaga wykonania co najmniej 3 kontroli terenowych (dwÛch dziennych i jednej nocnej). Obserwacje na ka?dym stanowisku w odniesieniu do kumaka nizinnego nale?y przeprowadzi? w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w przypadku kontroli nocnych, wykona? je w maju lub czerwcu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036;
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036 nale?y wykona? na stanowiskach okre?lonych w dzia?aniu ochronnym nr 1 w Planie Urz?dzania Lasu Nadle?nictwa Pniewy ustanowionym na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., tj. wydzielenia 100h i 105c. Jako stanowisko monitoringowe nale?y rozumie? pojedyncze siedlisko gatunku (zbiornik wodny: torfianka, staw, oczko wodne, rozlewisko etc.). W przypadku du?ych i zrÛwnowa?onych siedlisk Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wyznaczenia kilku stanowisk monitoringowych w obr?bie jednego siedliska w celu przeprowadzenia dok?adniejszej oceny stanu ochrony gatunkÛw w obszarze Natura 2000. Zamawiaj?cy wymaga wykonania co najmniej 3 kontroli terenowych (dwÛch dziennych i jednej nocnej). Obserwacje na ka?dym stanowisku w odniesieniu do kumaka nizinnego nale?y przeprowadzi? w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w przypadku kontroli nocnych, wykona? je w maju lub czerwcu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 056-146880
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony oraz uzupe?nienie stanu wiedzy o wyst?powaniu kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Piotr Kazimirski Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 394.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony traszki grzebieniastej w obszarze Natura 2000 Gr?dy Byty?skie PLH300051
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Ostoja Mi?dzychodzko-Sierakowska PLH300032
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomasz Majtyka Ville: O?awa Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka PLH300007
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomasz Majtyka Ville: O?awa Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony nocka du?ego w obszarach Natura 2000: Kiszewo PLH300037, SierakÛw PLH300013 oraz Rynna Jezior Obrza?skich PLH080002 w granicach woj. wielkopolskiego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Monitoring stanu ochrony strzebli b?otnej w obszarze Natura 2000 Bar?o?nia Wolszty?ska PLH300028
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jacek Wolnicki Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z?o?? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1) Aktualny na dzie? sk?adania ofert jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? tymczasowe potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 2) W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw o?wiadczenie (JEDZ), sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia wraz z o?wiadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby. 4) Pe?nomocnictwo ñ je?eli oferta wraz z o?wiadczeniami sk?adana jest przez pe?nomocnika, nale?y do oferty za??czy? pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce pe?nomocnika do tej czynno?ci.
   2.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentÛw: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej(wzÛr za??cznik nr 3 do SWZ); 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, 4) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, 5) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia 7) wykaz osÛb, ktÛrymi dysponuje Wykonawca do spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami 8) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie wraz z dowodami okre?laj?cymi, czy us?ugi wykazane na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o ktÛrym mowa w SWZ, zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservationType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90712400 - Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation