Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation

2022/S 131-374250  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation 2022/S 131-374250 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowisk w Poznaniu NumÈro national d'identification: WOP.261.19.2022.DU Adresse postale: ul. J.H. D?browskiego 79 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-529 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Szynkiewicz Courriel: katarzyna.szynkiewicz.poznan@rdos.gov.pl TÈlÈphone: +48 616396400 Fax: +48 616396447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Monitoring siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 D?browy Obrzyckie PLH300003 wraz z aktualizacj? celÛw i dzia?a? ochronnych dla przedmiotÛw ochrony na potrzeby projektu planu zada? ochronnych NumÈro de rÈfÈrence: WOP.261.19.2022.DU
II.1.2) Code CPV principal 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonaniu monitoringu siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 D?browy Obrzyckie PLH300003 wraz z aktualizacj? celÛw i dzia?a? ochronnych dla przedmiotÛw ochrony na potrzeby projektu planu zada? ochronnych
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 33 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar realizacji przedmiotu zamÛwienia to ca?y obszar Natura 2000, tj. 885,17 ha.W ramach przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zrealizuje nast?puj?ce zagadnienia: a)monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych zgodnie z Zarz?dzeniem nr 13/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Poznaniu z dnia 5 wrze?nia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 D?browy Obrzyckie PLH300003 Zamawiaj?cy po podpisaniu umowy z Wykonawc? udost?pni wyniki wcze?niejszych bada? terenowych, w tym oceny stanu ochrony. b)ustalenie rozmieszczenia przedmiotÛw ochrony (siedlisk przyrodniczych) w obszarze Natura 2000 Wykonawca przeprowadzi terenow? inwentaryzacj? p?atÛw siedlisk przyrodniczych 6430, 6510, 9170, 9190, 91E0, 91F0 oraz 91I0 w obszarze Natura 2000. W zakresie powy?szych bada? wchodzi inwentaryzacja przyrodnicza obszaru uwzgl?dniaj?ca rozmieszczenie wyst?powania nowych (nie wskazanych w PZO) lub b??dnie wykazanych p?atÛw siedlisk przyrodniczych w terenie. Badania nale?y przeprowadzi? rÛwnie? w odniesieniu do znanych lokalizacji p?atÛw siedlisk przyrodniczych (zidentyfikowanych w ramach prac nad PZO). Wykonawca wyniki ww. inwentaryzacji przedstawi w postaci cyfrowych warstw informacyjnych (patrz pkt. 9 OPZ). Wykonawca przeprowadzi badania terenowe w terminach umo?liwiaj?cych identyfikacj? siedlisk przyrodniczych obj?tych zamÛwieniem oraz okre?lenie ich stanu ochrony. Terminy optymalne zawarte s? w metodykach opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?, dost?pnej w wersji elektronicznej na stronie G?Ûwnego Inspektora Ochrony ?rodowiska (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/) .Dla ka?dego stanowiska monitoringowego Wykonawca dostarczy formularze obserwacji terenowych opisanych w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska PM?.Oceny stanu ochrony nale?y dokona? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). ??czna ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 powinna wynika? z ocen cz?stkowych, dokonanych na stanowiskach monitoringowych. Elementem sk?adowym formularzy obserwacji terenowych jest lista aktualnych oddzia?ywa?; Wykonawca uzupe?ni t? list? o oddzia?ywania potencjalne. http://siedliska.gios.gov.pl/pl/
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 063-166354
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Monitoring siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 D?browy Obrzyckie PLH300003 wraz z aktualizacj? celÛw i dzia?a? ochronnych dla przedmiotÛw ochrony na potrzeby projektu planu zada? ochronnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Us?ugowa ECO-HELP Sabina Klich Ville: TarnÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 33 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z?o?? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty
:
1)Aktualny na dzie? sk?adania ofert jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? tymczasowe potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 2)W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw o?wiadczenie (JEDZ), sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia wraz z o?wiadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby. 4)Pe?nomocnictwo ñ je?eli oferta wraz z o?wiadczeniami sk?adana jest przez pe?nomocnika, nale?y do oferty za??czy? pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce pe?nomocnika do tej czynno?ci.
   2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentÛw: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2)o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej(wzÛr za??cznik nr 3 do SWZ); 3)za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw 4)za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne 5)odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP; 6)o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, pkt 3,5 i 7 ustawy (wzÛr za??cznik nr 4 do SWZ) 7)wykaz osÛb, ktÛrymi dysponuje Wykonawca do spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzÛr za??cznik nr 6 do SWZ). 8)wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie wraz z dowodami okre?laj?cym
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservationType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90712400 - Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation