Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation

2022/S 131-374253  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation 2022/S 131-374253 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowisk w Poznaniu NumÈro national d'identification: WOP.261.21.2022.DU Adresse postale: ul. J.H. D?browskiego 79 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-529 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Szynkiewicz Courriel: katarzyna.szynkiewicz.poznan@rdos.gov.pl TÈlÈphone: +48 616396400 Fax: +48 616396447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sporz?dzenie dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu przyrody: Ñ?urawiniecî
II.1.2) Code CPV principal 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
W ramach zamÛwienia Wykonawca dokona weryfikacji: a) sformu?owania celu ochrony dla rezerwatu przyrody, proponuj?c w razie konieczno?ci nowe brzmienie celu; b) granicy rezerwatu przyrody, proponuj?c w razie konieczno?ci nowy przebieg granicy w postaci wykazu punktÛw jej za?amania ze wspÛ?rz?dnymi w uk?adnie PL-1992 oraz odpowiedniej warwie wektorowej (w formacie .shp. lub .gpkg); c) rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, okre?laj?c w razie konieczno?ci zmian? klasyfikacji w aktualnie obowi?zuj?cym akcie; d) w razie konieczno?ci wyznaczenie otuliny rezerwatu przyrody z przebiegiem granicy w postaci wykazu punktÛw jej za?amania i wspÛ?rz?dnymi w uk?adnie PL-1992 oraz odpowiedniej warwie wektorowej (w formacie .shp. lub .gpkg).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca przeprowadzi prace terenowe, ktÛrych zakres wynika z art. 20 ustawy o ochronie przyrody oraz z rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobÛw, tworÛw i sk?adnikÛw przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794). W zakresie opisu walorÛw przyrodniczych wymÛg okre?lony w pkt 3 Zamawiaj?cy doprecyzowuje nast?puj?co: a) flora ro?lin naczyniowych ó wykaz wszystkich stwierdzonych gatunkÛw oraz rozmieszczenie rzadkich i chronionych taksonÛw; b) flora mchÛw i porostÛw ó wykaz wszystkich stwierdzonych gatunkÛw oraz rozmieszczenie rzadkich i chronionych taksonÛw; c) wykaz i rozmieszczenie wszystkich stwierdzonych zbiorowisk ro?linnych; d) wykaz i rozmieszczenie wszystkich stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i gatunkÛw maj?cych znaczenie dla WspÛlnoty ; e) wykaz stwierdzonych gatunkÛw zwierz?t lub grzybÛw ñ wybÛr inwentaryzowanych grup b?dzie stanowi?o kryterium oceny; f) warstwy wektorowe z lokalizacj? poszczegÛlnych grup nale?y sporz?dzi? zgodnie ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody (?ochy?ski i Guzik, 2009), stanowi?cym za??cznik nr
   1.  Wykonawca sporz?dzi dokumentacj? fitosocjologiczn? zinwentaryzowanych jednostek fitosocjologicznych. W tym celu nale?y wykona? zdj?cia fitosocjologiczne z zastosowaniem metody Braun-Blanquetía, wykorzystuj?c skal? 9-stopniow? skal? ilo?ciowo?ci (za Barkman i in., 1964 , tj. r, +, 1, 2m, 2a, 2b, 3, 4 i 5). Minimum jedno zdj?cie fitosocjologiczne musi charakteryzowa? zbiorowisko ro?linne. Zdj?cia nale?y zestawi? w jednej tabeli zbiorczej, przy czym w nag?Ûwku tabeli zawiera? b?d? si? min. nast?puj?ce dane: nr zdj. fito., data wykonania zdj?cia, wspÛ?rz?dne GPS (N, E), powierzchnia zdj., pokrycie/zwarcie w warstwach (A1, A2, B, C, D), liczba gatunkÛw w zdj?ciu. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? przedstawienia danych fitosocjologicznych zgromadzonych i udost?pnionych w latach wcze?niejszych, lecz dane te nie mog? by? zebrane wcze?niej ni? z roku 2020.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 085-230291
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Sporz?dzenie dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu przyrody: Ñ?urawiniecî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy musz? z?o?y? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty
:
1)Aktualny na dzie? sk?adania ofert jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? tymczasowe potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 2)W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw o?wiadczenie (JEDZ), sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia wraz z o?wiadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby. 4)Pe?nomocnictwo ñ je?eli oferta wraz z o?wiadczeniami sk?adana jest przez pe?nomocnika, nale?y do oferty za??czy? pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce pe?nomocnika do tej czynno?ci.
   2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentÛw: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2)o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej(wzÛr za??cznik nr 3 do SWZ); 3)za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw 4)za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne 5)odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP; 6)o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, pkt 3,5 i 7 ustawy (wzÛr za??cznik nr 4 do SWZ) 7)wykaz osÛb, ktÛrymi dysponuje Wykonawca do spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzÛr za??cznik nr 6 do SWZ). 8)wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert,a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie wraz z dowodami
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Pozna?: Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratÈgie de conservationType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90712400 - Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation