Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services d'hÙtellerie, de restauration et de commerce au dÈtail

2020/S 129-317469  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - ProcÈdure ouverte Pologne-Pozna?: Services d'hÙtellerie, de restauration et de commerce au dÈtail 2020/S 129-317469 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Kliniczny Przemienienia Pa?skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. D?uga 1/2 Ville: Pozna Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 61-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Dambek Courriel: krzysztof.dambek@skpp.edu.pl TÈlÈphone: +48 618549088 Fax: +48 618549088 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/skpp Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje https://platformazakupowa.pl/skpp https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ca?odzienne ?ywienie pacjentÛw hospitalizowanych we wszystkich jednostkach Zamawiaj?cego. Wytwarzanie posi?kÛw poza szpitalem wraz z dystrybucj na oddzia?y szpitalne
II.1.2) Code CPV principal 55000000 Services d'hÙtellerie, de restauration et de commerce au dÈtail
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ca?odzienne ?ywienie pacjentÛw hospitalizowanych we wszystkich jednostkach Zamawiaj?cego. Wytwarzanie posi?kÛw poza szpitalem wraz z dystrybucj na oddzia?y szpitalne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Ca?odzienne ?ywienie pacjentÛw hospitalizowanych we wszystkich jednostkach Zamawiaj?cego. Wytwarzanie posi?kÛw poza szpitalem wraz z dystrybucj na oddzia?y szpitalne bezpo?rednio do wszystkich kuchenek oddzia?owych.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 08/11/2019 Fin: 07/11/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 223-547633
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Ca?odzienne ?ywienie pacjentÛw hospitalizowanych we wszystkich jednostkach Zamawiaj?cego. Wytwarzanie posi?kÛw poza szpitalem wraz z dystrybucj na oddzia?y szpitalne
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
08/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Meridians Sp. z.o.o.
Adresse postale: ul. Litewska 22 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-605 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 804 722.22 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W chwili zawarcia aneksu do umowy, warto? umowy nie ulega zmianie, poniewa rozliczenia s dokonywane na podstawie faktur, wystawianych po zako?czeniu ka?dego miesi?ca. Wykonawca okre?la na fakturze rodzaj, ilo? i ceny posi?kÛw.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 55000000 Services d'hÙtellerie, de restauration et de commerce au dÈtail
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
VII.1.4) Description des prestations:
Ca?odzienne ?ywienie pacjentÛw hospitalizowanych we wszystkich jednostkach Zamawiaj?cego. Wytwarzanie posi?kÛw poza szpitalem wraz z dystrybucj na oddzia?y szpitalne.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 08/11/2019 Fin: 07/11/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 804 722.22 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Meridian's SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Litewska 22 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-605 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
 
1.Wykonawca zobowi?zuj si do dostarczania dodatkowych posi?kÛw dla pacjentÛw nowo utworzonego oddzia?u w obiekcie przy ul. D?ugiej (na czas COVID) nie obj?tego dotychczasowymi dostawami, stanowi?cymi przedmiot umowy.
   2.  Za dostarczanie dodatkowych posi?kÛw o ktÛrych mowa w ust 1, Wykonawca otrzyma nast?puj?ce wynagrodzenie w cenie: 1) 1,80 PLN brutto za posi?ek ?niadanie/kolacja (2 kromki chleba, dzienny dodatek ?niadaniowy/kolacyjny, mas?o; 2) 3,20 PLN brutto za posi?ek obiadowy (zup oraz 2 kromki chleba).
   3.  Strony o?wiadczaj?, ?e warto? wynagrodzenia Wykonawcy z tytu?u realizacji dostaw, o ktÛrych mowa w ust 1, nie przekroczy 50 % warto?ci zamÛwienia okre?lonego w umowie nr 509/19/EZP.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Konieczno? zmiany: zapewnienie wy?ywienia dla pacjentÛw przebywaj?cych na nowo utworzonym oddziale tj. na nowej Izbie przyj? tzw. Ñtriageî, przed wej?ciem do obiektu Zamawiaj?cego przy ul. D?ugiej 1/2 w Poznaniu ñ na czas COVID-19. Nieprzewidywalny charakter ww. okoliczno?ci wynika z wprowadzenia stanu epidemii w zw. z zara?eniami wirusem SARS- CoV-2.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 804 722.22 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 804 722.22 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
55000000 - Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail