Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 17/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services d'impression et services connexes

2020/S 129-317403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Pozna?: Services d'impression et services connexes

2020/S 129-317403

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 100-241146)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 80A
Ville: Pozna
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 61-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Chomiakowska
Courriel: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl
TÈlÈphone: +48 618586100
Fax: +48 618522224 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl

http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Najem i kompleksowa obs?uga serwisowa urz?dze wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obs?uga urz?dze drukuj?cych b?d?cych w?asno?ci Zamawiaj?cego

NumÈro de rÈfÈrence: 3001-ILZ.260.10.2020

II.1.2)
Code CPV principal
79800000 Services d'impression et services connexes

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest najem drukuj?cych urz?dze wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarz?dzaj?cym oraz systemem druku pod??aj?cego i poufnego (w tym licencjami do oprogramowania) w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz serwisem tych urz?dze obejmuj?cym wymian wszelkich niezb?dnych materia?Ûw eksploatacyjnych, a tak?e kompleksowa obs?uga urz?dze drukuj?cych b?d?cych w?asno?ci Zamawiaj?cego wraz z dostaw materia?Ûw eksploatacyjnych i serwisem ww. urz?dze?. Przedmiot zamÛwienia obejmuje tak?e przeprowadzenie szkole dla pracownikÛw Zamawiaj?cego w zakresie zaproponowanego oprogramowania oraz w zakresie systemu druku pod??aj?cego.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta opisany w za??czniku nr 1 do SIWZ oraz w za??cznikach do OPZ (nr 1ñ10).
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji zgodnie z zasadami wskazanymi w za?. nr 1 do SIWZ oraz za?. nr 7 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 100-241146

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 17/07/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 17/07/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30125110 - Encre pour imprimantes laser/télécopieurs 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
50300000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs aux ordinateurs personnels, au matériel de bureau, au matériel de télécommunications et au matériel audiovisuel 
50323000 - Maintenance et réparation de périphériques d'ordinateur 
79800000 - Services d'impression et services connexes