Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2023/S 194-607664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Pozna?: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2023/S 194-607664 Avis d'attribution de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AQUANET SA Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-492 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Danek Courriel: malgorzata.danek@aquanet.pl T╚l╚phone: +48 618359201 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquanet.ezamawiajacy.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6) Activit╚ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A. w ilo?ci 3600 Mg, w podziale na 4 Pakiety Num╚ro de r╚f╚rence: Z/40/2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na za?adunku, wywozie i zagospodarowaniu odpad█w typu skratki [kod 19 08 01] i zawarto?? piaskownik█w [kod 19 08 02] z obiekt█w Aquanet.S.A., w podziale na 4 Pakiety: 1) Pakiet nr 1 ˝ 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w) 2) Pakiet nr 2 ˝ 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w) 3) Pakiet nr 3 ˝ 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w) 4) Pakiet nr 4 - 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w) Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 204 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Wyw█z odpadu ze wskazanych obiekt█w Aquanet do miejsc wyznaczonych przez Wykonawc?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na za?adunku, wywozie i zagospodarowaniu w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w
   1. 1. W ramach pakietu nr 1 a) odpad█w typu skratki [kod 19 08 01] i zawarto?? piaskownik█w [kod 19 08 02] (zwanych dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane s? dalej ??cznie odpadami/ z ni?ej wymienionych obiekt█w AQUANET S.A.: z terenu Centralnej Oczyszczalni ?ciek█w w Kozieg?owach, 62-028 Kozieg?owy ul. Gdy?ska 1 (CO?); z terenu Lewobrze?nej Oczyszczalni ?ciek█w w Poznaniu, 61-696 Pozna?, ul. Serbska 3 (LO?); z terenu oczyszczalni ?ciek█w Mosina-Puszczykowo, 62-040 Puszczykowo, ul. Mocka 1; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Szlach?cinie, 62-005 Czerwonak, Szlach?cin 7; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Bor█wcu, 62-023 Bor█wiec, ul. Szkolna; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Chludowie, 62-001 Chludowo, ul. Gol?czewska 1; z przepompowni ?ciek█w Pozna? Garbary, 61-757 Pozna?, ul. Garbary 120; b) oraz odpadu typu skratki [kod 19 08 01] z nast?puj?cych obiekt█w: z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Radojewie, 61-680 Pozna?, ul. Nadwarcia?ska; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Stefa?skiego w Suchym Lesie; z przepompowni ?ciek█w w M?ciszewie; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Armii Pozna? w Luboniu; z przepompowni ?ciek█w u zbiegu ulic Wolno?ci i 1 Maja w Biedrusku; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Le?nej w Promnicach; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Wiatrowej w Mosinie; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Che?mo?skiego w Mosinie; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Szkolnej w Mosinie; z przepompowni ?ciek█w w Rogalinku; z przepompowni ?ciek█w przy ul. ?w. Marcin w Swarz?dzu; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Strzeleckiej w Swarz?dzu; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Pozna?skiej 91 w K█rniku; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Torowej w Mosinie, z przepompowni ?ciek█w przy ul. Konopnickiej w Mosinie, z przepompowni ?ciek█w przy ul. Piaskowej w Kro?nie, z syfonu kanalizacyjnego przy ul. Karpia w Poznaniu. Wykonawca zobowi?zany jest do zagospodarowania wskazanych odpad█w (skratki i piasek), przez co rozumie si? za?adunek na w?asne lub wynaj?te przez Wykonawc? samochodowe ?rodki transportowe, transport do miejsc zagospodarowania i docelowe zagospodarowanie z zachowaniem zasad post?powania z odpadami okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach. Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy odzysku odpad█w: R1 - Wykorzystanie g?█wnie jako paliwa lub innego ?rodka wytwarzania energii R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, kt█re nie s? stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta?cania) R5 - Recykling lub odzysk innych materia?█w nieorganicznych R12 - Wymiana odpad█w w celu poddania ich kt█remukolwiek z proces█w wymienionych w pozycji R1˝R11 Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy unieszkodliwiania odpad█w: D8 - Obr█bka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego za??cznika, w wyniku kt█rej powstaj? ostateczne zwi?zki lub mieszanki, kt█re s? unieszkodliwiane za pomoc? kt█regokolwiek spo?r█d proces█w wymienionych w poz. D1 ˝ D 12. Szczeg█?owe zestawienie ilo?ci odpad█w z poszczeg█lnych obiekt█w nale??cych do Zamawiaj?cego, przedstawiono w Za??czniku nr 1 do OPZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W okresie 12 miesi?cy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu 900 Mg sumarycznej masy odpad█w w zale?no?ci od tego, kt█re z powy?szych zdarze? nast?pi pierwsze Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Wyw█z odpadu ze wskazanych obiekt█w Aquanet do miejsc wyznaczonych przez Wykonawc?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na za?adunku, wywozie i zagospodarowaniu w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w
   1. 1. W ramach pakietu nr 2 a) odpad█w typu skratki [kod 19 08 01] i zawarto?? piaskownik█w [kod 19 08 02] (zwanych dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane s? dalej ??cznie odpadami/ z ni?ej wymienionych obiekt█w AQUANET S.A.: z terenu Centralnej Oczyszczalni ?ciek█w w Kozieg?owach, 62-028 Kozieg?owy ul. Gdy?ska 1 (CO?); z terenu Lewobrze?nej Oczyszczalni ?ciek█w w Poznaniu, 61-696 Pozna?, ul. Serbska 3 (LO?); z terenu oczyszczalni ?ciek█w Mosina-Puszczykowo, 62-040 Puszczykowo, ul. Mocka 1; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Szlach?cinie, 62-005 Czerwonak, Szlach?cin 7; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Bor█wcu, 62-023 Bor█wiec, ul. Szkolna; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Chludowie, 62-001 Chludowo, ul. Gol?czewska 1; z przepompowni ?ciek█w Pozna? Garbary, 61-757 Pozna?, ul. Garbary 120; b) oraz odpadu typu skratki [kod 19 08 01] z nast?puj?cych obiekt█w: z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Radojewie, 61-680 Pozna?, ul. Nadwarcia?ska; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Stefa?skiego w Suchym Lesie; z przepompowni ?ciek█w w M?ciszewie; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Armii Pozna? w Luboniu; z przepompowni ?ciek█w u zbiegu ulic Wolno?ci i 1 Maja w Biedrusku; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Le?nej w Promnicach; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Wiatrowej w Mosinie; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Che?mo?skiego w Mosinie; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Szkolnej w Mosinie; z przepompowni ?ciek█w w Rogalinku; z przepompowni ?ciek█w przy ul. ?w. Marcin w Swarz?dzu; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Strzeleckiej w Swarz?dzu; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Pozna?skiej 91 w K█rniku; z przepompowni ?ciek█w przy ul. Torowej w Mosinie, z przepompowni ?ciek█w przy ul. Konopnickiej w Mosinie, z przepompowni ?ciek█w przy ul. Piaskowej w Kro?nie, z syfonu kanalizacyjnego przy ul. Karpia w Poznaniu. Wykonawca zobowi?zany jest do zagospodarowania wskazanych odpad█w (skratki i piasek), przez co rozumie si? za?adunek na w?asne lub wynaj?te przez Wykonawc? samochodowe ?rodki transportowe, transport do miejsc zagospodarowania i docelowe zagospodarowanie z zachowaniem zasad post?powania z odpadami okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach. Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy odzysku odpad█w: R1 - Wykorzystanie g?█wnie jako paliwa lub innego ?rodka wytwarzania energii R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, kt█re nie s? stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta?cania) R5 - Recykling lub odzysk innych materia?█w nieorganicznych R12 - Wymiana odpad█w w celu poddania ich kt█remukolwiek z proces█w wymienionych w pozycji R1˝R11 Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy unieszkodliwiania odpad█w: D8 - Obr█bka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego za??cznika, w wyniku kt█rej powstaj? ostateczne zwi?zki lub mieszanki, kt█re s? unieszkodliwiane za pomoc? kt█regokolwiek spo?r█d proces█w wymienionych w poz. D1 ˝ D 12. Szczeg█?owe zestawienie ilo?ci odpad█w z poszczeg█lnych obiekt█w nale??cych do Zamawiaj?cego, przedstawiono w Za??czniku nr 1 do OPZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Wyw█z odpadu ze wskazanych obiekt█w Aquanet do miejsc wyznaczonych przez Wykonawc?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na za?adunku, wywozie i zagospodarowaniu w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w
   1. 1. W ramach pakietu nr 3 a) odpad█w typu skratki [kod 19 08 01] i zawarto?? piaskownik█w [kod 19 08 02] (zwanych dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane s? dalej ??cznie odpadami/ z ni?ej wymienionych obiekt█w AQUANET S.A.: odpad█w typu skratki [kod 19 08 01] i zawarto?? piaskownik█w [kod 19 08 02] (zwanych dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane s? dalej ??cznie odpadami/ z ni?ej wymienionych obiekt█w AQUANET S.A.: z terenu Centralnej Oczyszczalni ?ciek█w w Kozieg?owach, 62-028 Kozieg?owy ul. Gdy?ska 1 (CO?); z terenu Lewobrze?nej Oczyszczalni ?ciek█w w Poznaniu, 61-696 Pozna?, ul. Serbska 3 (LO?); z terenu oczyszczalni ?ciek█w Mosina-Puszczykowo, 62-040 Puszczykowo, ul. Mocka 1; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Szlach?cinie, 62-005 Czerwonak, Szlach?cin 7; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Bor█wcu, 62-023 Bor█wiec, ul. Szkolna; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Chludowie, 62-001 Chludowo, ul. Gol?czewska 1; d) oraz odpadu typu skratki [kod 19 08 01] z nast?puj?cych obiekt█w: z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Radojewie, 61-680 Pozna?, ul. Nadwarcia?ska Wykonawca zobowi?zany jest do zagospodarowania wskazanych odpad█w (skratki i piasek), przez co rozumie si? za?adunek na w?asne lub wynaj?te przez Wykonawc? samochodowe ?rodki transportowe, transport do miejsc zagospodarowania i docelowe zagospodarowanie z zachowaniem zasad post?powania z odpadami okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach. Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy odzysku odpad█w: R1 - Wykorzystanie g?█wnie jako paliwa lub innego ?rodka wytwarzania energii R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, kt█re nie s? stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta?cania) R5 - Recykling lub odzysk innych materia?█w nieorganicznych R12 - Wymiana odpad█w w celu poddania ich kt█remukolwiek z proces█w wymienionych w pozycji R1˝R11 Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy unieszkodliwiania odpad█w: D8 - Obr█bka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego za??cznika, w wyniku kt█rej powstaj? ostateczne zwi?zki lub mieszanki, kt█re s? unieszkodliwiane za pomoc? kt█regokolwiek spo?r█d proces█w wymienionych w poz. D1 ˝ D 12. Szczeg█?owe zestawienie ilo?ci odpad█w z poszczeg█lnych obiekt█w nale??cych do Zamawiaj?cego, przedstawiono w Za??czniku nr 1 do OPZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W okresie 12 miesi?cy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu 900 Mg sumarycznej masy odpad█w w zale?no?ci od tego, kt█re z powy?szych zdarze? nast?pi pierwsze Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Wyw█z odpadu ze wskazanych obiekt█w Aquanet do miejsc wyznaczonych przez Wykonawc?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na za?adunku, wywozie i zagospodarowaniu w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w
   1. 1. W ramach pakietu nr 4 a) odpad█w typu skratki [kod 19 08 01] i zawarto?? piaskownik█w [kod 19 08 02] (zwanych dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane s? dalej ??cznie odpadami/ z ni?ej wymienionych obiekt█w AQUANET S.A.: odpad█w typu skratki [kod 19 08 01] i zawarto?? piaskownik█w [kod 19 08 02] (zwanych dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane s? dalej ??cznie odpadami/ z ni?ej wymienionych obiekt█w AQUANET S.A.: z terenu Centralnej Oczyszczalni ?ciek█w w Kozieg?owach, 62-028 Kozieg?owy ul. Gdy?ska 1 (CO?); z terenu Lewobrze?nej Oczyszczalni ?ciek█w w Poznaniu, 61-696 Pozna?, ul. Serbska 3 (LO?); z terenu oczyszczalni ?ciek█w Mosina-Puszczykowo, 62-040 Puszczykowo, ul. Mocka 1; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Szlach?cinie, 62-005 Czerwonak, Szlach?cin 7; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Bor█wcu, 62-023 Bor█wiec, ul. Szkolna; z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Chludowie, 62-001 Chludowo, ul. Gol?czewska 1; d) oraz odpadu typu skratki [kod 19 08 01] z nast?puj?cych obiekt█w: z terenu oczyszczalni ?ciek█w w Radojewie, 61-680 Pozna?, ul. Nadwarcia?ska Wykonawca zobowi?zany jest do zagospodarowania wskazanych odpad█w (skratki i piasek), przez co rozumie si? za?adunek na w?asne lub wynaj?te przez Wykonawc? samochodowe ?rodki transportowe, transport do miejsc zagospodarowania i docelowe zagospodarowanie z zachowaniem zasad post?powania z odpadami okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach. Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy odzysku odpad█w: R1 - Wykorzystanie g?█wnie jako paliwa lub innego ?rodka wytwarzania energii R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, kt█re nie s? stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta?cania) R5 - Recykling lub odzysk innych materia?█w nieorganicznych R12 - Wymiana odpad█w w celu poddania ich kt█remukolwiek z proces█w wymienionych w pozycji R1˝R11 Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce procesy unieszkodliwiania odpad█w: D8 - Obr█bka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego za??cznika, w wyniku kt█rej powstaj? ostateczne zwi?zki lub mieszanki, kt█re s? unieszkodliwiane za pomoc? kt█regokolwiek spo?r█d proces█w wymienionych w poz. D1 ˝ D 12. Szczeg█?owe zestawienie ilo?ci odpad█w z poszczeg█lnych obiekt█w nale??cych do Zamawiaj?cego, przedstawiono w Za??czniku nr 1 do OPZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 135-430829
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis p╚riodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EkoPartner Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zielona 3 Ville: Lubin Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LENKER Sp. z o.o Adresse postale: Wi?niowa 13 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-477 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 971 730.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 756 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EkoPartner Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zielona 3 Ville: Lubin Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LENKER Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wi?niowa 13 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-477 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 971 730.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 756 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EkoPartner Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zielona 3 Ville: Lubin Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lenker sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Wi?niowa 13 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-477 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 971 730.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 846 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A., w ilo?ci 900 Mg ??cznej ilo?ci odpad█w (320 Mg skratek i 580 Mg zawarto?ci piaskownik█w)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EkoPartner Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Zielona 3 Ville: Lubin Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lenker sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Wi?niowa 13 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 971 730.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 846 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/10/2023 Za?adunek, wyw█z, zagospodarowanie skratek i zawarto?ci piaskownik█w z obiekt█w Aquanet S.A. w ilo?ci 3600 Mg, w podziale na 4 Pakiety 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90510000 - ╔limination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90514000 - Services de recyclage des ordures mÚnagŔres