Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de nettoyage

2020/S 129-317070  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Pozna?: Services de nettoyage 2020/S 129-317070 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa Adresse postale: ul. Fredry 12 Ville: Pozna Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 61-701 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Kosowska Courriel: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl Téléphone: +48 618561609 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.kowr.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.kowr.gov.pl www.bip.kowr.gov.pl www.bip.kowr.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarowanie nieruchomo?ciami
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków KOWR OT w Poznaniu wraz z zapewnieniem ?rodków i artyku?ów czysto?ci Numéro de référence: POZ.WOP.260.21.2020
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem ?rodków i artyku?ów czysto?ci. Us?uga wykonywana na nast?puj?cych obiektach: - cz?? 1: KOWR OT w Poznaniu, ul. Fredry 12, Fredry 11A, Karpia 9; - cz?? 2: Zamiejscowa Sekcja w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pi?a; - cz?? 3: Zamiejscowa Sekcja w Mali?cu, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin; - cz?? 4: Zamiejscowa Sekcja w Przygodzicach, Przygodzice-Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice; - cz?? 5: Zamiejscowa Sekcja w Starym Bojanowie, ul. G?ówna 21, 64-030 ?migiel.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 678 276.72 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12, Fredry 11A, Karpia 9
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Pozna?, ul. Fredry 12, Fredry 11A, Karpia 9, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, Fredry 11A, Karpia 9 wraz z zapewnieniem ?rodków i artyku?ów czysto?ci. Us?uga dotyczy: 1) ?wiadczenia g?ównego obejmuj?cego: a) us?ugi sta?ego utrzymania czysto?ci w budynku oraz terenów przynale?nych do budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Fredry 12, 61-701 Pozna?; 2) ?wiadczenia opcjonalnego obejmuj?cego: a) us?ug sta?ego utrzymania czysto?ci w budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Fredry 11A, 61-701 Pozna?; b) us?ug sta?ego utrzymania czysto?ci w budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Karpia 9, 61-619 Pozna?; c) us?ugi sta?ego utrzymania czysto?ci terenów przynale?nych do budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Fredry 11 A, 61-701 Pozna?; d) us?ugi sta?ego utrzymania czysto?ci terenów przynale?nych do budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Karpia 9, 61-619 Pozna?.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy obejmuje prawem opcji nast?puj?cy zakres us?ugi: a) us?ug sta?ego utrzymania czysto?ci w budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Fredry 11A, 61-701 Pozna?; b) us?ug sta?ego utrzymania czysto?ci w budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Karpia 9, 61-619 Pozna?; c) us?ugi sta?ego utrzymania czysto?ci terenów przynale?nych do budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Fredry 11 A, 61-701 Pozna?; d) us?ugi sta?ego utrzymania czysto?ci terenów przynale?nych do budynku siedziby KOWR OT Pozna zlokalizowanej przy ulicy Karpia 9, 61-619 Pozna?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pi?a KOWR OT Pozna
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Pi?a, ul. Motylewska 7, 64 920 Pi?a, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pi?a Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem ?rodków i artyku?ów czysto?ci
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Zamiejscowej Sekcji w Mali?cu, ul. Gospodarcza 7, 62-510 KOWR OT Pozna
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Maliniec, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Mali?cu, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem ?rodków i artyku?ów czysto?ci
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Przygodzicach, Przygodzice Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice KOWR OT Pozna
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Przygodzice Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Przygodzicach, Przygodzice Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem ?rodków i artyku?ów czysto?ci.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Starym Bojanowie, ul. G?ówna 21, 64-030 ?migiel KOWR OT Pozna
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Stare Bojanowo, ul. G?ówna 21, 64-030 ?migiel, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Starym Bojanowie, ul. G?ówna 21, 64-030 ?migiel Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem ?rodków i artyku?ów czysto?ci
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 071-169069
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12, Fredry 11A, Karpia 9, POLSKA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BHU Vigor Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Czernichowska 28 Ville: Pozna Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-334 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 354 870.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków zamiejscowej sekcji w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pi?a KOWR OT Pozna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spó?dzielnia Dozór w Gnie?nie Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 19a Ville: Gniezno Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Ochrony A-Z Adresse postale: ul. Bogus?awskiego 28 Ville: Suchy Las Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-002 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 111 186.72 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Zamiejscowej Sekcji w Mali?cu, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin KOWR OT Pozna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BHU Vigor Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Czernichowska 28 Ville: Pozna Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-334 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 72 587.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Zamiejscowej Sekcji w Przygodzicach, Przygodzice Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice KOWR OT Pozna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BHU Vigor Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Czernichowska 28 Ville: Pozna Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-334 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 76 635.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Kompleksowa us?uga sta?ego utrzymania czysto?ci w budynkach oraz terenów przynale?nych do budynków Zamiejscowej Sekcji w Starym Bojanowie, ul. G?ówna 21, 64-030 ?migiel KOWR OT Pozna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BHU Vigor Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Czernichowska 28 Ville: Pozna Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-334 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 63 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90910000 - Services de nettoyage