Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 26/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de nettoyage

2021/S 37-093627  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Pozna?: Services de nettoyage 2021/S 037-093627 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Enea Operator Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Strzeszy?ska 58 Ville: Pozna Code NUTS: PL4 MAKROREGION PÓ?NOCNO-ZACHODNI Code postal: 60-479 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alicja Ci??ak Courriel: alicja.ciezak@enea.pl Téléphone: +48 618848721 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.operator.enea.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://zamowienia.enea.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.enea.pl/bip/zamowienia Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi sprz?tania obiektów Rejonu i obiektów zaplecza technicznego RD Szamotu?y przy ul. Nowowiejskiego 6 i Obornickiej 63 Numéro de référence: RPUZ/P/0030/2021/EC
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi sprz?tania obiektów Rejonu i obiektów zaplecza technicznego RD Szamotu?y przy ul. Nowowiejskiego 6 i Obornickiej 63. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 2 cz??ci. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? z?o?enia oferty przez Wykonawc w odniesieniu do wszystkich cz??ci zamówienia (tzn. ?e Wykonawca mo?e z?o?y ofert na wybran cz?? albo na wszystkie cz??ci zamówienia): - cz?? 1: us?ugi sprz?tania obiektów RD Szamotu?y przy ul. Nowowiejskiego 6 i Obornickiej 63, - cz?? 2: us?ugi sprz?tania zaplecza technicznego RD Szamotu?y przy ul. Nowowiejskiego
   6.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej cz??ci zamówienia zosta okre?lony w rozdz. II SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?ugi sprz?tania obiektów RD Szamotu?y przy ul. Nowowiejskiego 6 i Obornickiej 63
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de bâtiments
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1.  sprz?tanie pomieszcze?. a) Wykaz obiektów oraz ich powierzchni u?ytkowych: - Szamotu?y, ul. Nowowiejskiego 6 - budynek administracyjny (45 osób), - Szamotu?y, ul. Obornicka 63 - dwa budynki: budynek administracyjny (10 osób) oraz budynek socjalny (9 osób). ??cznie 64 osoby. b) ??czna powierzchnia ok. 1 360 m2 (w tym: powierzchnie biurowe - ok. 791 m2, w tym ok. 230 m2 wyk?adziny dywanowe, pozosta?e powierzchnie wyk?adziny typu PCW, klatki schodowe i korytarze - ok. 365 m2, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia socjalne - ok. 204 m2 p?ytki). II. Lokalna wizja Zaleca si Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu szczegó?owego zapoznania si z przedmiotem zamówienia. III. Wymagania techniczne Wykonawca powinien posiada niezb?dne ?rodki czysto?ci i sprz?t do wykonania us?ugi. IV. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia zosta okre?lony na 2 lata od dnia podpisania umowy, ale nie wcze?niej ni od
   1. 6.2021 do 31.5.2023. Us?ug obj?t zamówieniem nale?y wykonywa we wszystkie dni robocze tygodnia, w godz. od 16.00 do 22.00 sprz?tanie pomieszcze przy ul Obornickiej i Nowowiejskiego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie min. 2 osoby do sprz?tania pomieszcze biurowych przy ul. Nowowiejskiego 6 i 1 osob przy ul. Obornickiej 63. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany czasu wyznaczonego na rozpocz?cie sprz?tania, co mo?e wynika z konieczno?ci zajmowania pomieszcze poza godzinami pracy. O ewentualnej zmianie czasu pracy Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc?, w miar mo?liwo?ci, z jednodniowym wyprzedzeniem. V. Szczegó?owy zakres czynno?ci 1) Codzienne sprz?tanie pomieszcze biurowych, w tym: - odkurzanie wyk?adzin dywanowych, - odkurzanie mebli tapicerskich, - mycie pozosta?ych pod?óg (wyk?adziny PCV i p?ytki), - ?cieranie kurzu z biurek, sto?ów, stolików, foteli, pó?ek, szafek, innych mebli, parapetów okiennych, drzwi, itp., - mycie elementów PCV foteli, - opró?nianie pojemników na ?mieci, - wymiana worków na ?mieci, - mycie pojemników na ?mieci, - mycie powierzchni lustrzanych, - usuwanie paj?czyn, - mycie drzwi i opasek drzwiowych, biurek (1 raz w tygodniu), - mycie kloszy lamp (1 raz w miesi?cu). 2) Codzienne sprz?tanie ?azienek: a) opró?nianie i mycie pojemników na ?mieci; b) wymiana worków na ?mieci; c) mycie umywalek, baterii, dozowników na myd?o, suszarek do r?k, pojemników na papier toaletowy i r?czniki oraz innych urz?dze ?azienkowych tego typu; d) czyszczenie luster, armatury, odkurzanie drzwi, parapetów; e) mycie drzwi i opasek drzwiowych (1 razy w tygodniu); f) mycie pod?óg i listew przypod?ogowych; g) usuwanie paj?czyn; h) mycie p?ytek ?ciennych (2 razy w roku). 3) Codzienne sprz?tanie ci?gów komunikacyjnych - korytarzy, klatek schodowych: a) mycie pod?óg i listew przypod?ogowych; b) odkurzanie por?czy, balustrad; c) mycie parapetów; d) usuwanie paj?czyn; e) mycie drzwi szklanych zew. i wewn?trznych; f) mycie kloszy lamp (1 raz w miesi?cu). 4) Mycie okien - w ilo?ci 93 szt. - raz na pó roku. 5) Mycie lodówek - 5 szt. - raz na pó roku. 6) Codzienne przecieranie ?rodkiem do dezynfekcji: klamek, por?czy, klawiatury urz?dze kopiuj?cych. 7) Narz?dzia, odkurzacze do ww. prac zapewnia Wykonawca. 8) Wykonawca we w?asnym zakresie zabezpiecza ?rodki czysto?ci konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia (równie worki (w cz??ci bia?e) na ?mieci i od?wie?acze WC). 9) Wykonawca dostarcza i uzupe?nia na bie??co: papier toaletowy, r?czniki papierowe, myd?a w p?ynie. 10) W przypadku przeprowadzania przez Zamawiaj?cego prac remontowych, w czasie trwania umowy, w jednostkach organizacyjnych Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do sprz?tania pomieszcze po zako?czeniu powy?szych prac. 11) Serwis bie??cy - awaryjny z czasem realizacji 1/2 godziny.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?ugi sprz?tania zaplecza technicznego RD Szamotu?y przy ul. Nowowiejskiego 6
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90914000 Services de nettoyage de parkings 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje: utrzymanie terenów zewn?trznych - Szamotu?y, ul. Nowowiejskiego 6: parking, chodnik, wjazd i plac o ??cznej powierzchni ok. 1 684 m2. II. Lokalna wizja Zaleca si Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu szczegó?owego zapoznania si z przedmiotem zamówienia. III. Wymagania techniczne Wykonawca powinien posiada niezb?dne ?rodki i sprz?t do wykonania us?ugi. IV. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia zosta okre?lony na 2 lata od dnia podpisania umowy, ale nie wcze?niej ni od
   1. 6.2021 do 31.5.2023. Us?ug obj?t zamówieniem nale?y wykonywa we wszystkie dni robocze tygodnia w godz.
   6. 00 do
   9. 00. Zamawiaj?cy zastrzega sobie min. 1 osob do utrzymania terenów zewn?trznych przy ul. Nowowiejskiego
   6.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany czasu wyznaczonego na rozpocz?cie sprz?tania, co mo?e wynika z konieczno?ci zajmowania pomieszcze poza godzinami pracy. O ewentualnej zmianie czasu pracy Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc?, w miar mo?liwo?ci, z jednodniowym wyprzedzeniem. V. Szczegó?owy zakres czynno?ci 1) Utrzymanie terenów zewn?trznych: - codzienne zbieranie papierów i innych zanieczyszcze?, - codzienne zamiatanie chodników, - opró?nianie koszy, - posypywanie piaskiem dróg komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych, - od?nie?anie, ci?gi piesze oraz doj?cia do miejsc parkingowych nale?y od?nie?a i odladza systematycznie. W razie wyst?pienia opadów ?niegu w nocy lub odwil?y i ponownego oblodzenia nale?y od?nie?y tereny posesji i posypa piaskiem z sol w celu przygotowania terenu posesji przed godzinami pracy, tj. przed godzin
   7. 00 (od?nie?anie chodników, pozosta?ego niezb?dnego terenu - równie w dni wolne od pracy), - gruntowne zamiatanie parkingów, placów i dróg, chodników (1 raz w tygodniu), - wykonywanie drobnych prac wewn?trz i na zewn?trz budynku "z?ota r?czka", - nadzór nad wywozem ?mieci. 2) Narz?dzia do ww. prac zapewnia Wykonawca. 3) Piasek, sól do posypywania pod?o?a i skrzynki do przechowywania piasku, z cz?stotliwo?ci zapewniaj?c czysto? i bezpiecze?stwo, zapewnia Zamawiaj?cy. 4) W przypadku przeprowadzania przez Zamawiaj?cego prac remontowych, w czasie trwania umowy, w jednostce organizacyjnej Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do sprz?tania terenów zewn?trznych po zako?czeniu powy?szych prac. 5) Serwis bie??cy - awaryjny z czasem realizacji 1/2 godziny.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, i jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni?: a) dla cz??ci nr 1 - 200 000,00 PLN brutto (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych); b) dla cz??ci nr 2 - 50 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych).
   2.  W celu potwierdzenia spe?nienia warunku udzia?u w postepowaniu, Zamawiaj?cy ??da dokumentów potwierdzaj?cych, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego. (Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do z?o?enia powy?szego dokumentu Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, z zastrze?eniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp.)
   3.  Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y wymaganych przez Zamawiaj?cego dokumentów, o których mowa powy?ej, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).
   4.  Zasady spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia: warunek okre?lony w pkt
   5. 1.4 SWZ zobowi?zany jest spe?ni co najmniej jeden z Wykonawców sk?adaj?cych ofert wspóln?.
   5.  Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi?za si do udost?pnienia zasobów, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego, powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobów, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, i w ci?gu ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizowa?: a) cz?? nr 1 - 2 us?ugi sprz?tania wewn?trz budynku o warto?ci nie mniejszej ni 200 000,00 PLN brutto ka?da; b) cz?? nr 2 - 1 us?ug utrzymania terenów zewn?trznych o warto?ci nie mniejszej ni 50 000,00 PLN brutto.
   2.  W celu potwierdzenia spe?nienia warunku udzia?u w postepowaniu, Zamawiaj?cy ??da wykazu us?ug (Za??cznik nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. (Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do z?o?enia powy?szego dokumentu Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, z zastrze?eniem art. 126 ust. 2 ustawy Pzp.)
   3.  Zasady spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia - w przypadku warunku okre?lonego w pkt
   5. 1.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia mog polega na zdolno?ciach tych z Wykonawców, którzy wykonaj us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s wymagane.
   4.  W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizuj us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s wymagane.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Warunki finansowe i warunki p?atno?ci zosta?y wskazane we wzorze umowy, który stanowi za??cznik nr 5 do SWZ. Rozliczenia b?d prowadzone w PLN.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
   2.  W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamówienia.
   3.  Oferta wraz z za??cznikami musi by podpisana przez pe?nomocnika Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców.
   4.  Oferta wspólna sk?adana przez Wykonawców musi by sporz?dzona zgodnie z SWZ.
   5.  Je?eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy za??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców.
   6.  Zamawiaj?cy uzna za spe?nione przez Wykonawców sk?adaj?cych ofert wspóln warunki udzia?u w post?powaniu na nast?puj?cych zasadach: a) dokumenty z pkt
   6. 6 SWZ - sk?adaj wszyscy Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wspóln?.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Zasady dotycz?ce przeprowadzenia aukcji elektronicznej zosta?y okre?lone w pkt 22 SWZ.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/03/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 23/06/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/03/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert jest niejawne.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawcy zobowi?zani s do wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8-10 ustawy Pzp poprzez przedstawienie nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów: a) o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ, którego wzór okre?la rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 2016 r. Nr 3, s. 16). Dokument powinien zosta z?o?ony wraz z ofert?; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?aceniem podatków i op?at wraz z za?wiadczeniem dokumentów potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; d) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem - dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; e) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, z?o?onym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: i. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; v. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); vi. art. 109 ust. 1 pkt 6 i 8-10 ustawy Pzp; f) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; g) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert lub ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (Za??cznik nr 3 do SWZ).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególno?ci: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy pomocy ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90914000 - Services de nettoyage de parkings