Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de nettoyage

2022/S 130-370167  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Pozna?: Services de nettoyage 2022/S 130-370167 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu NumÈro national d'identification: 7770003185 Adresse postale: ul. KrÛlowej Jadwigi 27/39 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-871 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Staniewska Courriel: rzp@awf.poznan.pl TÈlÈphone: +48 618355062 Fax: +48 618355063 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.awf.poznan.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania obiektÛw Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz obiektÛw Zamiejscowego Wydzia?u Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. NumÈro de rÈfÈrence: RDZP-2003-4/22/ZP
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga kompleksowego sprz?tania obiektÛw Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz obiektÛw Zamiejscowego Wydzia?u Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 2 cz??ci
:
Cz??? I ñ Us?uga sprz?tania obiektÛw Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Cz??? II ñ Us?uga sprz?tania obiektÛw Zamiejscowego Wydzia?u Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia na wszystkie cz??ci lub na jedn? dowolnie wybran? przez Wykonawc? cz???. 3 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??cznikach do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 629 674.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania obiektÛw Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Obiekty AWF w Poznaniu
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga sprz?tania obiektÛw Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zamieszczony w za??cznikach do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Rycza?towa stawka roboczogodziny dla potrzeb zlece? dodatkowych / PondÈration: 20.00 CritËre de qualitÈ - Nom: Jako?? us?ugi poprzez kontrol? pracownikÛw w ramach nadzoru / PondÈration: 10.00 CritËre de qualitÈ - Nom: Zatrudnienie osÛb niepe?nosprawnych / PondÈration: 10.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania obiektÛw Zamiejscowego Wydzia?u Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
Obiekty ZWKF w Gorzowie Wlkp.
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga sprz?tania obiektÛw Zamiejscowego Wydzia?u Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zamieszczony w za??cznikach do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako?? us?ugi poprzez kontrol? pracownikÛw w ramach nadzoru / PondÈration: 20.00 CritËre de qualitÈ - Nom: Zatrudnienie osÛb niepe?nosprawnych / PondÈration: 20.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 073-195534
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania obiektÛw Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Contact Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 4290079755 Adresse postale: W?drzyn 12/4a Ville: W?drzyn Code NUTS: PL431 Gorzowski Code postal: 69-211 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HR Kopanie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9292039142 Adresse postale: ul. Zacisze 5e/5 Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 65-775 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 869 918.70 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 818 731.71 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania obiektÛw Zamiejscowego Wydzia?u Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sekret Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5992707684 Adresse postale: Husarska 20-22 Ville: GorzÛw Wlkp.
Code NUTS: PL431 Gorzowski Code postal: 66-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 759 756.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 681 691.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY zosta?y opisane przez Zamawiaj?cego w Cz??ci XIX SWZ
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/07/2022 Pologne-Pozna?: Services de nettoyageType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage